CloudVelocity spustí v cloude aplikácie bez zmeny kódu. Umožní to ľahko migrovať medzi cloudmi.

Tech­no­ló­gia os­lo­bo­dzu­je pou­ží­va­te­ľa od zá­vis­los­ti od je­di­né­ho pre­vádz­ko­va­te­ľa clou­du a umož­ňu­je mu tak jed­no­du­chý pre­chod od jed­né­ho k dru­hé­mu, ako aj ich kom­bi­ná­ciu.

Hyb­rid­ný cloud je prav­de­po­dob­ne naj­mód­nej­šie slo­vo sú­čas­né­ho clou­do­vé­ho sve­ta. Prin­ci­piál­ne je to kom­po­zí­cia jed­né­ho ale­bo via­ce­rých clou­dov (či už pri­vát­nych, ko­mu­nit­ných, ale­bo ve­rej­ných), kto­ré zos­tá­va­jú se­pa­rát­ny­mi en­ti­ta­mi, ale sú zvia­za­né naj­vyš­šou vrstvou slu­žieb, kto­rá umož­ňu­je alo­ko­vať pros­tried­ky a na­sa­dzo­vať vir­tuál­ne stro­je rôz­nym spô­so­bom, prís­luš­ným da­né­mu ty­pu clou­dov.

VMware plá­nu­je spus­tiť svoj vCloud hyb­rid Cloud nie­ke­dy v dru­hej po­lo­vi­ci toh­to ro­ka, spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft aj Rac­kspa­ce už tiež naz­na­či­li, že nie­čo plá­nu­jú. Otáz­kou zos­tá­va nap­rík­lad stra­té­gia Ama­zo­nu, kto­rý po­ma­ly pri­dá­va všet­ky nás­tro­je pot­reb­né na bu­do­va­nie pri­vát­nych clou­dov, ale inak sa za­tiaľ nep­re­ja­vil.

Star­tup Cloud­Ve­lo­ci­ty k prob­lé­mu pris­tu­pu­je z opač­nej stra­ny, od zá­kaz­ní­kov, kto­rí už ne­ja­ké ap­li­ká­cie a sof­tvér pre­vádz­ku­jú. Kým Mic­ro­soft, Rac­kas­pa­ce ale­bo VMware sa chcú sús­tre­diť na spúš­ťa­nie slu­žieb špe­ci­fic­kých pre ich sie­te, Cloud­Ve­lo­ci­ty hlas­no pro­pa­gu­je ot­vo­re­ný prís­tup. Va­še ap­li­ká­cie by ma­li byť ľah­ko spus­ti­teľ­né v ľu­bo­voľ­nom z clou­dov.

Rie­še­nie spo­mí­na­né­ho star­tu­pu vy­ko­ná ana­lý­zu ap­li­ká­cie zá­kaz­ní­ka a za­zna­me­ná všet­ko, čo ap­li­ká­cia pot­re­bu­je na svo­ju exis­ten­ciu - od da­ta­báz, úlo­žísk po bez­peč­nos­tné po­li­ti­ky a in­teg­rá­ciu LDAP. Po­tom sa pos­ta­rá o to, aby po­dob­né pros­tre­die bo­lo k dis­po­zí­cii v cie­ľo­vom clou­de.

To or­ga­ni­zá­ciám umož­ní ľah­ko mig­ro­vať ap­li­ká­cie me­dzi cloud­mi, prí­pa­de vy­tvá­rať ap­li­kač­né rie­še­nia, kto­ré v prí­pa­de pot­re­by ľah­ko k svo­jim pros­tried­kom pri­da­jú aj tie exter­né clou­do­vé. V tej­to ob­las­ti je po rie­še­niach ne­po­chyb­ne veľ­ký hlad, štan­dard­ný prís­tup vy­ža­du­je pre­niesť vlas­tné ap­li­kač­né pros­tre­die z fy­zic­kých server­ov do vir­tuál­nych a nes­kôr z vlas­tné­ho vir­tua­li­zač­né­ho rie­še­nia do hos­to­va­né­ho.

Po­dob­né tech­no­ló­gie na auto­ma­ti­zá­ciu toh­to pre­cho­du už exis­tu­jú, ale na iných prin­cí­poch a naj­čas­tej­šie po­chá­dza­jú prá­ve od pre­vádz­ko­va­te­ľov clou­dov, a te­da sú pre da­ný cloud pro­prie­tár­ne. Niek­to­ré mo­de­lu­jú a vlas­tne vy­tvá­ra­jú po­dob­nú ap­li­ká­ciu, iné za­se vy­tvá­ra­jú kon­taj­ner, kto­rý ap­li­ká­ciu oba­ľu­je.

Cloud­Ve­lo­ci­ty One Hyb­rid Cloud sa mo­men­tál­ne po­nú­ka prib­liž­ne za 15 000 do­lá­rov pre väč­ši­nu viac­sys­té­mo­vých ap­li­ká­cií, ale ce­na zá­vi­sí od ná­roč­nos­ti pre­no­su. Spo­loč­nosť do­te­raz pre­ná­ša vý­hrad­ne na Ama­zon Web Servic­es (pres­nej­šie po­ve­da­né, všeo­bec­nú dos­tup­nosť svo­jich slu­žieb oh­lá­si­la eš­te len ten­to uto­rok), ale ďal­šie ve­rej­né clou­dy chce po­núk­nuť v doh­ľad­nom ča­se. O star­tup je veľ­ký zá­ujem me­dzi fir­ma­mi aj in­ves­tor­mi, ne­dáv­no zís­kal 13 mi­lió­nov do­lá­rov od Third Point Ven­tu­res. Spo­loč­nosť bo­la na­po­kon za­lo­že­ná skú­se­ný­mi vý­vo­jár­mi, kto­rí pra­co­va­li v star­tu­pe Neo­Path (kto­rý kú­pi­lo Cis­co), In­grian (pre­da­ný do Sa­fe­Net) a v Su­ne (kto­rý me­dzi­tým pohl­til Orac­le).

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter