Google Maps 2.0 pre iOS fungujú už aj na iPade

Goog­le vy­dal veľ­ký up­da­te Goog­le Maps 2.0 pre iOS, kde po pr­výk­rát pri­dá­va aj roz­hra­nie pre iPad. Ob­ja­vi­li sa v ňom fun­kcie z ne­dáv­nej sed­mič­ko­vej ver­zie pre An­droid: no­vý vy­hľa­dá­vač miest, zob­ra­ze­nie ak­tuál­ne­ho sta­vu dop­ra­vy, päť­hviez­dič­ko­vé hod­no­te­nie miest v Za­ga­te. Je to sú­čas­ťou sna­hy Goog­lu o zjed­no­te­nie svo­jich ap­li­ká­cií na­prieč plat­for­ma­mi.

Ma­py 2.0 ob­sa­hu­jú aj plá­ni­ky vnút­ra bu­dov, ako sú ob­chod­né cen­trá, sta­ni­ce, le­tis­ká a pod. Fun­gu­je aj trik (eas­ter egg) s uk­la­da­ním off-li­ne pod­kla­dov - sta­čí do vy­hľa­dá­va­cie­ho po­ľa na­pí­sať „ok maps" a ma­pa vi­di­teľ­nej ob­las­ti sa ulo­ží vo va­šom za­ria­de­ní.

Ak si chce­te ver­ziu Pre­view máp vy­skú­šať na po­čí­ta­či, sta­čí nav­ští­viť goog­le.com/maps/pre­view.

Zdroj: the­ver­ge.com
9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter