Windows 8.1: Priamy update funguje bez problémov, prinášame postup, ako na to

V pred­chá­dza­jú­com člán­ku z náš­ho voľ­né­ho mi­ni­se­riá­lu ve­no­va­né­ho Win­dows 8.1 Pre­view sme uká­za­li pos­tup in­šta­lá­cie zo sú­bo­ru ISO na Win­dows 8 En­terpri­se, kto­rý mož­no ap­li­ko­vať aj na no­vý po­čí­tač, prí­pad­ne na PC so star­ší­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi, poč­núc Win­dows XP.

Po­čí­ta­če s Win­dows 8 s vý­nim­kou ver­zie En­trerpri­se sa da­jú up­da­to­vať na no­vú ver­ziu pria­mo, pri­čom sa za­cho­va­jú všet­ky sú­bo­ry, do­ku­men­ty aj nas­ta­ve­nia. In­šta­lá­ciu sme tes­to­va­li na no­te­boo­ku ASUS Vi­vo­Book S550 s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 Pro.

In­šta­lá­ciu sme za­ča­li na ad­re­se http://win­dows.mic­ro­soft.com/en-us/win­dows-8/download-pre­view. Naj­skôr sa do Win­dows 8 nain­šta­lu­je ak­tua­li­zá­cia Win­dows Up­da­te Stan­da­lo­ne In­staller, kto­rá umož­ní up­da­te ope­rač­né­ho sys­té­mu z Win­dows Ob­cho­du po­dob­ným spô­so­bom, ako sa in­šta­lu­jú ap­li­ká­cie Mo­dern UI.

OBR1.png

In­šta­lá­cia Win­dows Up­da­te Stan­da­lo­ne In­staller

Po ukon­če­ní ak­tua­li­zá­cie sa zob­ra­zí oznam o mož­nos­ti nain­šta­lo­vať Win­dows 8.1 Pre­view z Win­dows Ob­cho­du vrá­ta­ne tla­čid­la, kto­ré vás prep­ne rov­no na prís­luš­nú strán­ku ob­cho­du.

obr6.JPG

Oznam o mož­nos­ti nain­šta­lo­vať Win­dows 8.1 Pre­view z Win­dows Ob­cho­du

In­šta­lač­né sú­bo­ry ma­jú 2,44 GB, tak­že ich stiah­nu­tie za­be­rie ne­ja­ký čas. Po­čas sťa­ho­va­nia mô­že­te na po­čí­ta­či aj na­ďa­lej ne­ru­še­ne pra­co­vať.

OBR2.png

Ob­ra­zov­ka Win­dows 8.1 Pro Pre­view vo Win­dows Ob­cho­de

OBR3.png

Prie­beh sťa­ho­va­nia a in­šta­lá­cie up­da­te je in­di­ko­va­ný po­dob­ne ako pri in­šta­lá­cii bež­nej ap­li­ká­cie z Win­dows Ob­cho­du.

Po stiah­nu­tí in­šta­lač­né­ho sú­bo­ru je vy­žia­da­ný re­set a nás­led­ne sa za­čne up­da­te, kto­rý na no­te­boo­ku ASUS Vi­vo­Book S550 s pro­ce­so­rom In­tel i5 tr­val prib­liž­ne 20 mi­nút, pri­čom po­čí­tač sa nie­koľ­kok­rát reš­tar­to­val.

OBR4.png

In­for­má­cia o ope­rač­nom sys­té­me po ukon­če­ní ak­tua­li­zá­cie

Po ukon­če­ní up­da­tu zos­tal na po­čí­ta­či vše­tok ob­sah aj pred­tým nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie, či už des­kto­po­vé, ale­bo no­vé Mo­dern UI. Pos­tup up­da­tu je jed­no­du­chý, in­tui­tív­ny a pod­ľa in­for­má­cií od exper­tov Mic­ro­sof­tu na kon­fe­ren­cii Te­chEd bol tak dôk­lad­ne otes­to­va­ný, že je prak­tic­ky bez ri­zi­ka.

Aby ste prá­ve vy ne­bo­li vý­nim­kou potvr­dzu­jú­cou to­to pra­vid­lo, od­po­rú­ča­me ulo­žiť si všet­ky do­ku­men­ty a sú­bo­ry, prí­pad­ne vy­tvo­riť si mé­dium USB Re­co­ve­ry, z kto­ré­ho mô­že­te v prí­pa­de pot­re­by ob­no­viť pô­vod­ný ope­rač­ný sys­tém. Pos­tup vy­tvo­re­nia ta­ké­ho­to mé­dia je na http://win­dows.mic­ro­soft.com/en-us/win­dows-8/crea­te-usb-re­co­ve­ry-dri­ve.

Upo­zor­ne­nie: Win­dows 8.1 Pre­view ne­mož­no od­in­šta­lo­vať, a to ani v prí­pa­de up­gra­du z Win­dows 8.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter