Čo nové prináša Windows 8.1 Preview? Prehľad noviniek

Mic­ro­soft mi­nu­lý týž­deň na vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cii Build v San Fran­cis­cu pred­sta­vil kom­plexnú ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 8, naz­va­nú Win­dows 8.1, pred­tým zná­mu pod ozna­če­ním Win­dows Blue. Pre­view ver­zia je te­raz dos­tup­ná na stiah­nu­tie. Aké no­vin­ky pri­ná­ša?

Ste­ve Ballmer sa vy­jad­ril, že Win­dows 8.1 pri­chá­dza s množ­stvom zlep­še­ní a zmien, aby pre­chod z des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia a Mo­dern UI bol me­nej nep­rí­jem­ný. Ok­rem az­da naj­oča­ká­va­nej­ších zmien - vrá­te­nia tla­čid­la Štart a mož­nos­ti štar­to­va­nie do des­kto­po­vé­ho re­ži­mu - pri­ná­ša ak­tua­li­zá­cia aj ďal­šie zme­ny. Pou­ží­va­te­lia si na­vy­še bu­dú môcť pros­tre­die ove­ľa lep­šie pris­pô­so­biť svoj­mu vku­su.

1. Fo­tog­ra­fie

Ve­ľa pou­ží­va­te­ľov si na za­my­ka­cej ob­ra­zov­ke Win­dows 8 ne­chá­va zob­ra­zo­vať svo­je ro­din­né fo­tog­ra­fie. Win­dows 8.1 te­da umož­ní pre­me­niť za­my­ka­ciu ob­ra­zov­ku po­čí­ta­ča ale­bo tab­le­tu na aký­si fo­to­rám­ček, kde sa bu­dú pre­mie­tať fo­tog­ra­fie ulo­že­né buď lo­kál­ne v za­ria­de­ní, ale­bo na SkyD­ri­ve.

2. Úvod­ná ob­ra­zov­ka

Win­dows 8.1 po­nú­ka viac fa­rieb a po­za­dí na úvod­nú ob­ra­zov­ku. Mož­no ta­kis­to nas­ta­viť, aby na úvod­nej ob­ra­zov­ke a na des­kto­po­vej ob­ra­zov­ke bo­lo rov­na­ké po­za­die.

start_screen.jpg

3. Rôz­ne veľ­kos­ti dlaž­díc

Rov­na­ko ako Win­dows Pho­ne 8 aj úvod­ná ob­ra­zov­ka Win­dows 8.1 po­nú­ka dlaž­di­ce rôz­nych veľ­kos­tí vrá­ta­ne dvoch no­vých for­má­tov - veľ­ké­ho aj ma­lé­ho. Dlaž­di­ce mož­no aj jed­no­duch­šie us­po­ria­dať do sku­pín. Na ich po­sú­va­nie tre­ba stla­čiť a podr­žať tla­čid­lo (ale­bo klik­núť pra­vým tla­čid­lom my­ši). Mô­že­te ta­kis­to vy­brať viac ap­li­ká­cií a na­raz zme­niť veľ­kosť dlaž­díc, prí­pad­ne ich od­in­šta­lo­vať či zme­niť po­ra­die. Úvod­ná ob­ra­zov­ka bo­la vy­la­de­ná tak, aby efek­tív­nej­šie spo­lup­ra­co­va­la s dis­plej­mi za­ria­de­ní rôz­nych veľ­kos­tí - od 8-pal­co­vých tab­le­tov až po 27-pal­co­vé mo­ni­to­ry.

tiles_groups.jpg

4. Vy­hľa­dá­va­nie

Win­dows 8.1 zjed­no­du­šu­je vy­hľa­dá­va­nie, vý­sled­ky sa hľa­da­jú nie­len vo va­šom po­čí­ta­či (v sú­bo­roch, ap­li­ká­ciách, nas­ta­ve­niach), ale aj po­mo­cou Bin­gu (na webe, SkyD­ri­ve). Mic­ro­soft na­zý­va tú­to no­vin­ku mo­der­nou ver­ziou prí­ka­zo­vé­ho riad­ka. K dis­po­zí­cii však bu­dú aj filtre, ne­mu­sí­te hľa­dať v Bin­gu, mô­že­te za­škr­tnúť, že chce­te ob­me­dziť vy­hľa­dá­va­nie napr. na ap­li­ká­cie a pod.

search.jpg

5. Ap­li­ká­cie

Win­dows 8.1 sa sna­ží zlep­šiť všet­ky ap­li­ká­cie, kto­ré bo­li sú­čas­ťou Win­dows 8. Nap­rík­lad v ap­li­ká­cii Fo­tog­ra­fie pri­bud­li no­vé edi­tač­né fun­kcie, kto­ré umož­nia fo­tog­ra­fie up­ra­viť ale­bo zdie­ľať po­mo­cou SkyD­ri­ve, ap­li­ká­cií Mail či Ca­me­ra, prep­ra­co­va­ná bo­la aj hu­dob­ná ap­li­ká­cia. Fo­toap­li­ká­cie te­raz umož­nia vy­tvo­riť pa­no­rá­mu pria­mo v ap­li­ká­cii, pri­da­li sa aj no­vé fun­kcie na úp­ra­vu sní­mok. V ap­li­ká­cii Mail pri­bud­li no­vé mož­nos­ti filtro­va­nia e-mai­lov.

6. Mul­ti­tas­king

Zlep­ši­lo sa aj pou­ží­va­nie via­ce­rých ap­li­ká­cií na­raz. Mož­no ľu­bo­voľ­ne me­niť veľ­kosť ok­na ap­li­ká­cie, zob­ra­ziť ho­ci aj šty­ri ap­li­ká­cie na­raz. Ok­rem mul­ti­tas­kin­gu sa zlep­ši­la aj pod­po­ra viac­mo­ni­to­ro­vé­ho zob­ra­ze­nia. Ak má­te pri­po­je­ných viac dis­ple­jov, mô­že­te mať na všet­kých sú­čas­ne ot­vo­re­ný nap­rík­lad Win­dows Sto­re.

multitasking.png

7. Roz­ší­re­ný Win­dows Sto­re

No­vý vzhľad Win­dows Sto­re je navr­hnu­tý so zá­me­rom zjed­no­du­šiť náj­de­nie no­vých a za­ují­ma­vých ap­li­ká­cií. Na do­mov­skej strán­ke sa zob­ra­zu­je viac in­for­má­cií o bez­plat­ných ap­li­ká­ciách, no­vých ver­ziách ap­li­ká­cií, ale aj ti­py pre pou­ží­va­te­ľov. V pra­vom hor­nom ro­hu je k dis­po­zí­cii vy­hľa­dá­va­nie ap­li­ká­cií.

8. Pre­po­je­nie s clou­dom

V sys­té­me Win­dows 8.1 mô­že­te uk­la­dať sú­bo­ry pria­mo na SkyD­ri­ve, kto­rý je úpl­ne in­teg­ro­va­ný do ope­rač­né­ho sys­té­mu. Ak­tua­li­zo­va­ná bo­la aj ap­li­ká­cia SkyD­ri­ve, sú­bo­ry sú k dis­po­zí­cii aj v re­ži­me off-li­ne ako v des­kto­po­vej ver­zii.

skydrive.png

9. Nas­ta­ve­nie PC

Ak­tua­li­zo­va­né Nas­ta­ve­nie PC vo Win­dows 8.1 umož­ňu­je prís­tup ku všet­kým nas­ta­ve­niam po­čí­ta­ča bez to­ho, aby ste mu­se­li ísť do ov­lá­da­cích pa­ne­lov. Mô­že­te tu zme­niť roz­lí­še­nie ob­ra­zov­ky, nas­ta­viť mož­nos­ti na­pá­ja­nia, vi­dieť znač­ku a mo­del váš­ho po­čí­ta­ča, zme­niť kód pro­duk­to­vé­ho kľú­ča či spus­tiť Win­dows Up­da­te, do­kon­ca sa mô­že­te aj po­zrieť, koľ­ko voľ­né­ho mies­ta má­te na SkyD­ri­ve.

10. No­vý Inter­net Explo­rer

Inter­net Explo­rer 11 je je­di­ný pre­hlia­dač sta­va­ný na do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie. Pos­kyt­ne lep­ší vý­kon, rých­lej­šie na­čí­ta­nie strán­ky a nie­koľ­ko no­vých fun­kcií. Nap­rík­lad k ot­vo­re­ným zá­lož­kám mô­že­te pris­tu­po­vať aj z ďal­ších za­ria­de­ní so sys­té­mom Win­dows 8.1.

11. Lep­šia na­vi­gá­cia s my­šou a klá­ves­ni­cou

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre do­ty­ko­vé za­ria­de­nia. No dnes exis­tu­je množ­stvo za­ria­de­ní, kto­ré ne­ma­jú do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku. Win­dows 8.1 pre­to uľah­ču­je na­vi­gá­ciu po­mo­cou my­ši a klá­ves­ni­ce. Mic­ro­soft tým chcel vy­jsť v ús­tre­ty naj­mä fi­rem­ným pou­ží­va­te­ľom.

Zdroj: te­chra­dar.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter