Windows 8.1: Prvé praktické skúsenosti a návod na inštaláciu updatu

Ih­neď po oh­lá­se­ní sme si stiah­li ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 8.1, nain­šta­lo­va­li na PC s Win­dows 8 En­terspri­se a za­ča­li sa oboz­na­mo­vať s no­vin­ka­mi. Ale aby sme nep­red­bie­ha­li – aj sa­ma in­šta­lá­cia Pre­view ver­zie nie je úpl­ne tri­viál­na a mož­no vás tro­chu pot­rá­pi.

In­šta­lač­né sú­bo­ry sú k dis­po­zí­cii na ad­re­se http://win­dows.mic­ro­soft.com/en-us/win­dows-8/download-pre­view.

V na­šom prí­pa­de sme in­šta­lo­va­li ak­tua­li­zá­ciu Win­dows 8.1 Pre­view na kla­sic­ký, no­te­book s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 8 En­terpri­se. Je to ty­pic­ká si­tuácia, veď tab­le­tov s Win­dows RT je v na­šich kon­či­nách me­nej ako šaf­ra­nu. Pou­ži­li sme „os­trý“, v den­nej pre­vádz­ke pou­ží­va­ný no­te­book s nain­šta­lo­va­ným Of­fi­ce 365, Vi­sual Stu­diom, SQL Server­om, ap­li­ká­cia­mi na edi­to­va­nie fo­tog­ra­fií (Zo­ner), vi­dea a mno­hý­mi ďal­ší­mi.

Je­di­ná mož­nosť up­gra­du pre Win­dows 8 En­terpri­se je v sú­čas­nom štá­diu pre­view stiah­nu­tie sú­bo­ru ISO s ob­ra­zom in­šta­lač­né­ho mé­dia a in­šta­lá­cia z toh­to mé­dia. Vo fi­nál­nej ver­zii bu­de up­da­te rov­na­ko jed­no­du­chý ako stiah­nu­tie ap­li­ká­cie z Win­dows Ob­cho­du.

Win­dows 8.1 Pre­view mô­že­te nain­šta­lo­vať aj na PC s Win­dows XP

Win­dows 8.1 Pre­view zo sú­bo­ru ISO nie je len up­gra­de, ale pl­no­hod­not­ný ope­rač­ný sys­tém, kto­rý mož­no nain­šta­lo­vať na po­čí­ta­če s rôz­ny­mi ope­rač­ný­mi sys­té­ma­mi, poč­núc Win­dows XP cez Vis­tu a Win­dows 7 až po Win­dows 8. Sú­bor ISO tre­ba na­pá­liť na DVD ale­bo pri­ma­po­vať ako vir­tuál­nu dis­ko­vú jed­not­ku.

Vo Win­dows 8 sa to dá pria­mo, pre Win­dows 7 sa od­po­rú­ča pou­žiť Win­dows Disc Ima­ge Bur­ner. Pre Win­dows XP a Win­dows Vista sú na ten­to účel k dis­po­zí­cii rôz­ne ap­li­ká­cie od iných do­dá­va­te­ľov. Pou­ží­va­te­lia tab­le­tov s Win­dows RT si nain­šta­lu­jú up­gra­de z http://pre­view.win­dows.com, kde in­šta­lač­ný sú­bor skon­tro­lu­je dos­tup­nosť ja­zy­ko­vých ba­líč­kov.

Krok späť nie je mož­ný

Upo­zor­ne­nie: Win­dows 8.1 Pre­view ne­mož­no od­in­šta­lo­vať, a to ani v prí­pa­de up­gra­du z Win­dows 8, pre­to sa od­po­rú­ča vy­tvo­riť si mé­dium USB Re­co­ve­ry, z kto­ré­ho mô­že­te v prí­pa­de pot­re­by ob­no­viť pô­vod­ný ope­rač­ný sys­tém. Pos­tup vy­tvo­re­nia ta­ké­ho­to mé­dia je na http://win­dows.mic­ro­soft.com/en-us/win­dows-8/crea­te-usb-re­co­ve­ry-dri­ve. Pri mno­hých PC s OEM ope­rač­ným sys­té­mom sú sú­čas­ťou do­dáv­ky aj mé­diá na ob­no­vu po­čí­ta­ča do vý­cho­dis­ko­vé­ho „to­vá­ren­ské­ho“ sta­vu.

In­šta­lá­cia – zmie­ša­né po­ci­ty pre­chá­dza­jú do po­zi­tív­nych

Keď­že ide o up­gra­de, lo­gic­ky sme oča­ká­va­li, že na PC s Win­dows 8 zos­ta­ne všet­ko za­cho­va­né. Ten­to pred­pok­lad sa pri in­šta­lá­cii z mé­dia ISO uká­zal ako pred­čas­ne op­ti­mis­tic­ký. Po spus­te­ní in­šta­lá­cie sme ma­li len dve mož­nos­ti – za­cho­vať iba do­ku­men­ty a sú­bo­ry, prí­pad­ne ne­za­cho­vať nič. V tej chví­li bo­lo jas­né, že prí­de­me o všet­ky nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie. A aj sa tak sta­lo. Všet­ky ap­li­ká­cie v zlož­kách Prog­ram Fi­les a Prog­ram Fi­les x86 bo­li pre­su­nu­té do zá­lož­né­ho ad­re­sá­ra Win­dows.old, a te­da ne­pou­ži­teľ­né.

w811.png

Win­dows 8.1 Pre­view in­šta­lo­va­ný z in­šta­lač­né­ho mé­dia ISO umož­ní za­cho­vať sú­bo­ry na dis­ku, no mu­sí­te prein­šta­lo­vať všet­ky ap­li­ká­cie.

Všet­ky os­tat­né ad­re­sá­re zos­ta­li za­cho­va­né. A za­cho­va­né a fun­kčné zos­ta­li aj ap­li­ká­cie, kto­ré bo­li nain­šta­lo­va­né do iných ad­re­sá­rov než Prog­ram Fi­les. Nap­rík­lad vý­vo­jo­vé pros­tre­die pre mik­ro­či­py ARM Cor­tex M3 nain­šta­lo­va­né v ad­re­sá­ri C:\Keil zos­ta­lo za­cho­va­né a fun­kčné vrá­ta­ne iko­ny na des­kto­pe. Na pr­vý poh­ľad prob­lém, ale tu sa uká­za­la na­ša pre­zie­ra­vosť, keď sme mig­ro­va­li všet­ky do­ku­men­ty a agen­du do clou­du (SkyD­ri­ve) a za­ča­li sme pou­ží­vať clou­do­vý Of­fi­ce 365.

Ob­no­va lo­kál­nej in­šta­lá­cie ap­li­ká­cií Of­fi­ce 365 bo­la pri dob­rom inter­ne­to­vom pri­po­je­ní otáz­kou nie­koľ­kých mi­nút. Keď­že pre Vi­sual Stu­dio a SQL Server sú k dis­po­zí­cii no­vé ver­zie, od­in­šta­lo­va­nie sta­rých ap­li­ká­cií priš­lo cel­kom vhod. Po doin­šta­lo­va­ní pár drob­nos­tí (Ado­be Rea­der, iTu­nes a ap­li­ká­cií na edi­to­va­nie fo­tog­ra­fií a vi­dea) bol no­te­book prak­tic­ky v pô­vod­nom sta­ve. Ak ne­po­čí­ta­me do­bu sťa­ho­va­nia, up­gra­de tr­val prib­liž­ne pol ho­di­ny.

Pri in­šta­lá­cii ap­li­ká­cií sme okam­ži­te pos­treh­li pr­vú no­vú vlas­tnosť Win­dows 8.1 – dlaž­di­ce nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií sa nep­ri­dá­va­jú auto­ma­tic­ky na do­mov­skú ob­ra­zov­ku. Mu­sí­te si ich prip­núť sa­mi. Prep­nu­tie je jed­no­du­ché, sta­čí ges­to zvis­lé­ho po­hy­bu prs­ta sme­rom na­hor ale­bo klik­nu­tie na ma­lú šíp­ku v ľa­vom dol­nom ok­ra­ji ob­ra­zov­ky.

w811a.png

Všim­ni­te si ma­lú šíp­ku vľa­vo do­le. Slú­ži na prep­nu­tie z do­mov­skej ob­ra­zov­ky na zoz­nam ap­li­ká­cií na za­ria­de­niach bez do­ty­ko­vé­ho dis­ple­ja. Na do­ty­ko­vom dis­ple­ji sta­čí na prep­nu­tie jed­no­du­ché ges­to – po­sun na­hor.

w811b.png

Zoz­nam ap­li­ká­cií

Aké má­te skú­se­nos­ti s in­šta­lá­ciou Win­dows 8.1 Pre­view pre Win­dows RT, prí­pad­ne pre edí­cie Win­dows 8 Ho­me Edi­tion? Po­deľ­te sa o ne s os­tat­ný­mi či­ta­teľ­mi v dis­ku­sii k to­mu­to člán­ku.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter