(Reportáž) Microsoft predstavil Windows 8.1. Stiahnite si update zadarmo.

Mic­ro­soft 26. jú­na na hlav­nej pred­náš­ke kon­fe­ren­cie Build 2013 v San Fran­cis­cu, kto­rá sa za­ča­la o 18:00 náš­ho ča­su, pred­sta­vil Win­dows 8.1 - bez­plat­nú ak­tua­li­zá­ciu ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Tú­to ak­tua­li­zá­ciu si mô­že­te stiah­nuť a nain­šta­lo­vať vo ver­zii Pre­view.

w812.png

Na do­mov­skej ob­ra­zov­ke pri­bud­li no­vé veľ­kos­ti dy­na­mic­kých dlaž­díc

Skôr než sa dos­ta­ne­me k ob­sa­hu hlav­nej pred­náš­ky, kto­rú sme moh­li sle­do­vať v pria­mom pre­no­se na pa­ra­lel­nej kon­fe­ren­cii Te­chEd v Mad­ri­de, uve­die­me pre netr­pez­li­vých či­ta­te­ľov re­le­van­tné ad­re­sy, na kto­rých je k dis­po­zí­cii nie­len up­da­te ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8.1, ale aj pro­duk­to­vé bro­žú­ry pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov aj vý­vo­já­rov.

Ak­tuál­na ver­zia je za­tiaľ ur­če­ná pri­már­ne pre IT pro­fe­sio­ná­lov a nad­šen­cov, ver­zia pre ši­ro­kú ve­rej­nosť bu­de dos­tup­ná nes­kôr ten­to rok pros­tred­níc­tvom Win­dows Ob­cho­du.

Hlav­nú pred­náš­ku za­čal CEO Mic­ro­sof­tu Ste­ve Ballmer. Zdô­raz­nil veľ­mi rých­ly cyk­lus mo­der­ni­zá­cie vlaj­ko­vých pro­duk­tov a tran­sfor­má­ciu za­ria­de­ní pre Win­dows.

Re­la­tív­ne včas­né uve­de­nie „veľ­ké­ho" up­gra­du Win­dows 8 je reak­cia na spät­nú väz­bu zá­kaz­ní­kov, kto­rú zhro­maž­ďo­va­li nie­koľ­ko me­sia­cov. Pre­to sa nik­to ne­ču­do­val, že účas­tní­ci veľ­kým pot­les­kom oce­ni­li in­for­má­ciu o náv­ra­te tla­čid­la Start a mož­nosť na­boo­to­vať ope­rač­ný sys­tém pria­mo do des­kto­po­vé­ho re­ži­mu.

Prak­tic­kú ukáž­ku no­vých vlas­tnos­tí Win­dows 8.1 pre­zen­to­va­la vice­pre­zi­den­tka Mic­ro­sof­tu pre Win­dows Ju­lie Lar­son-Green úmy­sel­ne na ma­lom tab­le­te, aby tak do­ká­za­la kon­zis­tent­ný pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok bez oh­ľa­du na for­mát za­ria­de­nia. Po­zor­nosť audi­tó­ria upria­mi­la na no­vé mož­nos­ti pre­zen­tač­né­ho roz­hra­nia, kto­ré sú ove­ľa pes­trej­šie vďa­ka dvom no­vým veľ­kos­tiam dy­na­mic­kých dlaž­díc - veľ­kej štvor­co­vej na ap­li­ká­cie, kto­ré pot­re­bu­jú na dlaž­di­ci pre­zen­to­vať väč­šie množ­stvo úda­jov (po­ča­sie vo via­ce­rých lo­ka­li­tách, prí­pad­ne na viac dní, in­for­má­cie o ce­nách ak­cií...), a ma­lej štvor­co­vej na ap­li­ká­cie, kto­ré na dlaž­di­ci nič ne­zob­ra­zu­jú.

Vý­raz­ne zlep­še­ná je per­so­na­li­zá­cia a vy­hľa­dá­va­nie po­mo­cou pre­hlia­da­ča Bing. Pri­bud­li aj no­vé ges­tá umož­ňu­jú­ce po­hodl­nej­šie pí­sa­nie textov na do­ty­ko­vej klá­ves­ni­ci.

Win­dows 8.1 pos­ky­tu­je ove­ľa so­fis­ti­ko­va­nej­šie mož­nos­ti zob­ra­zo­va­nia na dvoch mo­ni­to­roch. Ak pre­su­nie­te ok­no ap­li­ká­cie z ma­lej ob­ra­zov­ky tab­le­tu na mo­ni­tor s vy­šším roz­lí­še­ním, veľ­kosť ok­na sa auto­ma­tic­ky pris­pô­so­bí zob­ra­zo­va­cím mož­nos­tiam mo­ni­to­ra.

Re­di­zaj­no­va­ný bol aj Win­dows Ob­chod tak, aby sa zá­kaz­ní­ci čo naj­rý­chlej­šie dos­ta­li k ap­li­ká­cii, kto­rú hľa­da­jú. Zoz­na­my ap­li­ká­cií ma­jú no­vý vzhľad so zlep­še­nou na­vi­gá­ciou a pod­rob­nej­ším ob­sa­hom.

w813.png

w814.png

No­vý di­zajn Win­dows Ob­cho­du

Mož­nos­ti, kto­ré Win­dows 8.1 pri­ná­ša vý­vo­já­rom, pred­sta­vil vice­pre­zi­dent di­ví­zie Win­dows Prog­ram Ma­na­ge­ment An­toi­ne Leb­lond. Zdô­raz­nil, že ak prí­jem z ap­li­ká­cie pre Win­dows Ob­chod prek­ro­čí hra­ni­cu 25 000 USD, vý­vo­já­ri si po­ne­cha­jú 80 % príj­mov po ce­lý čas ži­vot­nos­ti ap­li­ká­cie (pod tou­to hra­ni­cou si Mic­ro­soft ne­chá­va 30 % príj­mov z pre­da­ja ap­li­ká­cie). Poz­nám­ka auto­ra: Na Slo­ven­sku sa ta­ký­to pre­daj­ný ús­pech oča­ká­vať ne­dá, kva­lit­né ap­li­ká­cie tre­ba pub­li­ko­vať do Win­dows Ob­cho­du pre glo­bál­ny trh. Vý­vo­já­ri a IT špe­cia­lis­ti ma­jú s ver­ziou Win­dows 8.1 Pre­view na­vy­še mož­nosť zís­kať až 100 000 do­lá­rov, ak v nej náj­du kri­tic­kú chy­bu.

No­vá vý­vo­jár­ska plat­for­ma Bing umož­ní vy­uži­tie tej­to tech­no­ló­gie aj v služ­bách a ap­li­ká­ciách tre­tích strán. Bing sa dá vy­užiť aj v ap­li­ká­ciách na spra­co­va­nie ob­ra­zu nas­ní­ma­né­ho cez ka­me­ru tab­le­tu, nap­rík­lad na roz­poz­na­nie a ďal­šie spra­co­va­nie nas­ke­no­va­né­ho textu. Mož­nos­ti tech­no­ló­gie Bing bo­li pre­zen­to­va­né na 3D ma­pe mes­ta Va­len­cia.

w816.png

Účas­tní­ci kon­fe­ren­cie od­me­ni­li pot­les­kom ukáž­ku za­da­nia hla­so­vé­ho prí­ka­zu - žia­dos­ti o in­for­má­ciu, kto je ar­chi­tek­tom zob­ra­ze­nej bu­do­vy, zná­mej do­mi­nan­ty ma­leb­né­ho špa­nielske­ho mes­ta.

w817.png

Za­uja­la aj in­for­má­cia o pod­po­re 3D tla­če in­teg­ro­va­nej pria­mo do Win­dows 8.1.

w815.png

Ukáž­ka ro­bo­ta ria­de­né­ho tab­le­tom s Win­dows a ov­lá­da­né­ho z ďal­šie­ho tab­le­tu, na kto­rý sa pre­ná­ša ob­raz zos­ní­ma­ný ka­me­rou ro­bo­ta

Na hlav­nej pred­náš­ke bo­lo pred­sta­ve­né aj no­vé vý­vo­jo­vé pros­tre­die Vi­sual Stu­dio 2013. Mic­ro­soft ta­kis­to ozná­mil pre­view tech­no­lo­gic­kej plat­for­my .NET 4.5.1, kto­rá vý­vo­já­rom umož­ňu­je vy­tvá­rať ap­li­ká­cie no­vej ge­ne­rá­cie pop­ri ino­vo­va­ní už exis­tu­jú­cich kľú­čo­vých pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií. Vi­sual Stu­dio Express 2013 Pre­view for je na mic­ro­soft.com. Úpl­ná ver­zia Vi­sual Stu­dio 2013 Ul­ti­ma­te je na stiah­nu­tie pre pred­pla­ti­te­ľov MSDN. Opis no­vi­niek Vi­sual Stu­dia 2013 náj­de­te na blo­gu blogs.msdn.com.

Ako ste správ­ne usú­di­li z úvod­né­ho ob­ráz­ka, Win­dows 8.1 už má­me nain­šta­lo­va­ný a v ďal­šom člán­ku sa po­de­lí­me s pr­vý­mi prak­tic­ký­mi skú­se­nos­ťa­mi z je­ho tes­to­va­nia.

Ľubos­lav Lac­ko, Mad­ridOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter