Microsoft uvoľnil Office pre iPhone, verzia pre iPad chýba

Už je k dis­po­zí­cii aj ap­li­ká­cia Of­fi­ce Mo­bi­le pre iP­ho­ne, kto­rá je pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov služ­by Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium a Of­fi­ce 365 ProP­lus dos­tup­ná za­dar­mo v App­le App Sto­re.

Po­dob­ne ako voľ­ne dos­tup­ná ap­li­ká­cia Of­fi­ce Mo­bi­le pre Win­dows Pho­ne aj ver­zia pre iP­ho­ne po­nú­ka ši­ro­ké mož­nos­ti prá­ce s ob­sa­hom Of­fi­ce - od pre­hlia­da­nia až po edi­tá­ciu.

Čo ap­li­ká­cia umož­ňu­je:

Za­cho­va­né for­má­to­va­nie

Vďa­ka ap­li­ká­cii Of­fi­ce Mo­bi­le sa mô­že­te spo­ľah­núť, že všet­ky va­še úp­ra­vy a for­má­to­va­nia bu­dú za­cho­va­né, aj keď sa k do­ku­men­tom vrá­ti­te na va­šom PC ale­bo Ma­cu.

Ľah­ký prís­tup

Of­fi­ce Mo­bi­le je ur­če­ný pre ľu­dí na ces­tách. Pre­to je navr­hnu­tý tak, aby ste sa k va­šim do­ku­men­tom Of­fi­ce ulo­že­ným v SkyD­ri­ve ale­bo SkyD­ri­ve Pro dos­ta­li vždy ľah­ko a rých­lo. K do­ku­men­tom, kto­ré ste si na­pos­le­dy pre­ze­ra­li na va­šom po­čí­ta­či, sa na te­le­fó­ne dos­ta­ne­te v pa­ne­li Re­cent Do­cu­ments. Sa­moz­rej­me, do­ku­men­ty Of­fi­ce za­sla­né e-mai­lom si mô­že­te bez prob­lé­mov pre­ze­rať a up­ra­vo­vať.

Op­ti­ma­li­zá­cia pre ma­lé ob­ra­zov­ky

Of­fi­ce Mo­bi­le je op­ti­ma­li­zo­va­ný pre ma­lé ob­ra­zov­ky te­le­fó­nov, aby ste s ním moh­li pra­co­vať ľah­ko a rých­lo. Nap­rík­lad Sli­de Na­vi­ga­tor umož­ňu­je rých­lo lis­to­vať v slaj­doch Power­Point, pros­tred­níc­tvom Spea­ker No­tes si mô­že­te pre­zen­to­va­nie nac­vi­čiť po­čas ces­ty. Pri pre­ze­ra­ní do­ku­men­tov Word na te­le­fó­ne vás fun­kcia Re­su­me Rea­ding pre­ne­sie na mies­to, kde ste do­ku­ment opus­ti­li pri je­ho pre­ze­ra­ní na po­čí­ta­či.

Edi­to­va­nie pria­mo z te­le­fó­nu

Pros­tred­níc­tvom tej­to ap­li­ká­cie mô­že­te rých­lo a ľah­ko vy­ko­nať úp­ra­vy v do­ku­men­te a ďa­lej ich zdie­ľať z váš­ho te­le­fó­nu. Zá­ro­veň si mô­že­te pre­čí­tať ko­men­tá­re va­šich ko­le­gov či pria­mo vpí­sať pri­po­mien­ky. Ak ste skon­či­li, mô­že­te si do­ku­ment ulo­žiť na SkyD­ri­ve a SkyD­ri­ve Pro ale­bo ho pos­lať ako príl­ohu e-mai­lom.

Video:


Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter