Sony Xperia Tablet Z si môžete zobrať aj do vane

Ako sme už uvied­li, dl­ho oča­ká­va­ný tab­let od­ol­ný vo­de a pra­chu sa dos­tal ofi­ciál­ne do pre­da­ja už aj u nás. Za­čí­na na ce­ne 499 eur za ver­ziu Wi-Fi, dru­hý mo­del s pod­po­rou mo­bil­ných dát (3G + LTE) sto­jí 629 eur. Mo­del Z je 6,9 mm ten­ký tab­let s hmot­nos­ťou iba 495 gra­mov, po­nú­ka full HD roz­lí­še­nie dis­ple­ja (1920 × 1200 pixelov, So­ny Mo­bi­le BRA­VIA En­gi­ne 2), kto­rý je chrá­ne­ný sklom Go­ril­la Glass dru­hej ge­ne­rá­cie.

Je­ho sr­dcom je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon S4 (APQ8064, 1,5 GHz), kto­ré­mu se­kun­du­jú 2 GB pa­mä­te RAM. Ope­rač­ný sys­tém je, sa­moz­rej­me, An­droid 4.1. Za­dný fo­toa­pa­rát vy­tvá­ra 8,1 Mpix sním­ky a za­zna­me­ná­va HD vi­deo v roz­lí­še­ní 1080p. Vnú­tor­nej pa­mä­te ty­pu flash je 16 GB, kar­ta­mi mic­roSD ju mož­no roz­ší­riť o ďal­ších max. 64 GB.

tablet1.jpg

Video:


Na boč­ných hra­nách náj­de­te za kryt­kou port mic­roUSB (slú­ži zá­ro­veň na na­bí­ja­nie), ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, do­ko­va­cí ko­nek­tor a infra­čer­ve­ný port na vr­chnej hra­ne.

Do­ko­va­cie­mu ko­nek­to­ru styk s vo­dou neuš­ko­dí, sta­čí dať po­zor na kryt­ku ko­nek­to­ra mic­roUSB a mô­že­te si vziať tab­let aj do va­ne. Ko­nek­tor HDMI chý­ba, ale So­ny pri­ne­sie už čos­ko­ro na trh ká­bel mic­roUSB-HDMI, kto­rý vďa­ka MHL úpl­ne nah­ra­dí HDMI v tab­le­te.

Video:


Infra­čer­ve­ný port sa dá vy­užiť ako di­aľ­ko­vý ov­lá­dač za­ria­de­ní v do­mác­nos­ti. Tab­le­tu ne­chý­ba čip NFC, kto­rý umož­ňu­je napr. po pril­ože­ní k di­aľ­ko­vé­mu ov­lá­da­ču TV znač­ky So­ny pre­niesť ob­raz bez­drô­to­vo pria­mo do te­le­ví­zo­ra. Z os­tat­ných tech­no­ló­gií net­re­ba za­bud­núť na Blue­tooth 4.0, Xpe­ria Link, GPS a GLO­NASS. Na­ďa­lej pla­tí vy­hlá­se­nie So­ny, že sa chce v ro­ku 2013 stať naj­väč­ším vý­rob­com prís­lu­šen­stva NFC, už dnes sú k dis­po­zí­cii rep­ro­duk­to­ry, slú­chad­lá, TV, smar­tfó­ny a po no­vom už aj tab­let s NFC.

XperiaTabletZ-3.jpg

Mi­lan Dzil­sky (So­ny Mo­bi­le), Mi­chal Ko­rec (Te­le­kom), Ja­kub Tóth (Te­le­kom) pri pred­sta­vo­va­ní no­vé­ho tab­le­tu v ak­cio­vej po­nu­ke Te­le­ko­mu

XperiaTabletZ-10.jpg

Ras­tis­lav Med­veď (So­ny Mo­bi­le) pre­zen­to­val pria­mo z Tab­le­tu Z pri­po­je­né­ho bez­drô­to­vo na te­le­ví­zor So­ny

Ce­na: od 499 EUR


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter