Apple iOS 7 prichádza s najväčšou zmenou od uvedenia prvého iPhonu

Spo­loč­nosť App­le na kon­fe­ren­cii WWDC '13 pod­ľa oča­ká­va­nia pood­ha­li­la no­vú ver­ziu svoj­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 7. Ten väč­ši­nu ko­men­tá­to­rov a ana­ly­ti­kov os­lo­vil prep­ra­co­va­ným roz­hra­ním a no­vý­mi fun­kcia­mi, čo je kom­bi­ná­cia, kto­rá ten­to sys­tém po­sú­va opäť o krok ďa­lej.

iOS v pos­led­ných ro­koch stag­no­val, a to naj­mä z hľa­dis­ka vzhľa­du, na čom sa pod­pí­sal aj od­chod kľú­čo­vé­ho sof­tvé­ro­vé­ho ma­na­žé­ra App­lu Scot­ta For­stal­la. Ten do­hlia­dal na ce­lý di­zajn, es­te­tic­kú strán­ku aj fun­kcie iOS a je po­va­žo­va­ný za aké­ho­si ot­ca toh­to mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu.

Ino­vo­va­né roz­hra­nie iOS 7

No­vé roz­hra­nie iOS 7 na pr­vý poh­ľad pri­chá­dza s jed­no­duch­šou úvod­nou ob­ra­zov­kou s plo­chej­ší­mi iko­na­mi a ten­šou ty­pog­ra­fiou, kto­rá sí­ce nad­vä­zu­je na exis­tu­jú­ci vzhľad, aby ne­doš­lo k po­bú­re­niu exis­tu­jú­cich pou­ží­va­te­ľov, ale sú­čas­ne po­sú­va vzhľad sys­té­mu o krok ďa­lej. Jo­nat­han Ive, kto­rý je ve­dú­cim di­zaj­né­rom App­lu, je pres­ved­če­ný, že no­vé po­ňa­tie má hĺbku a vi­ta­li­tu, rov­na­ko ako no­vo pred­sta­ve­ný OS X Ma­ve­ricks pre po­čí­ta­če App­le.

Pre­po­je­nosť tých­to sys­té­mov je da­ná aj tým, že na vý­vo­ji iOS 7 sa po­die­ľa­li prá­ve ľu­dia z tí­mu OS X, aby po­moh­li urý­chliť vý­voj. Zme­na nie je len vo vzhľa­de, ale roz­hra­nie napr. no­vo sle­du­je po­hy­by pou­ží­va­te­ľa a rea­gu­je aj na uh­ly je­ho rúk.

1 copy.jpg

Prí­jem­né prek­va­pe­nie je aj sku­toč­nosť, že iOS 7 bu­de fun­go­vať aj na star­ších prís­tro­joch, kon­krét­ne na iP­ho­ne 4 a nov­šom (už za­sta­ra­ný mo­del 3GS bol te­da de­fi­ni­tív­ne od­strih­ne, čo sa však ča­ka­lo už pri iOS 6), na tab­le­toch iPad 2 a nov­ších a aj na preh­rá­va­čoch iPod touch štvr­tej ge­ne­rá­cie a nov­ších.

Vý­voj iOS 7 bu­de eš­te pok­ra­čo­vať a mož­no oča­ká­vať aj drob­nej­šie zme­ny, ale zá­sad­né no­vin­ky by ma­li byť už ho­to­vé. Fi­nál­na ver­zia iOS 7 by po­tom ma­la byť uvoľ­ne­ná na je­seň, keď sa oča­ká­va aj pred­sta­ve­nie no­vé­ho iP­ho­nu, kto­rý po­ne­sie prav­de­po­dob­ne ozna­če­nie iP­ho­ne 5S.

No­vé fun­kcie v iOS 7

Hlav­ných zlep­še­ní v iOS 7 sa doč­ka­li naj­mä nas­le­du­jú­ce ob­las­ti:

Mul­ti­tas­king - App­le za­pra­co­val na zlep­še­ní be­hu via­ce­rých ap­li­ká­cií sú­čas­ne a mul­ti­tas­king je te­raz dos­tup­ný pre všet­ky ap­li­ká­cie pri za­cho­va­ní dob­rej vý­dr­že ba­té­rie. Ap­li­ká­cie, kto­ré sú neus­tá­le v pre­vádz­ke a bež­ia na po­za­dí, pra­cu­jú s mo­de­lom in­te­li­gen­tné­ho plá­no­va­nia a ak­tua­li­zá­cií v prí­pa­de, že je to pot­reb­né.

Ap­li­ká­cia pri svo­jom be­hu be­rie do úva­hy aj pod­mien­ky pri­po­je­nia k sie­ti, a ak je ne­dos­ta­toč­né, nes­na­ží sa vy­ko­ná­vať ope­rá­cie, kto­ré nie sú ne­vyh­nut­né. Nap­rík­lad ak­tua­li­zá­cie sa tak us­ku­toč­nia na po­za­dí pred ich ot­vo­re­ním, aby po­tom nezdr­žia­va­li pou­ží­va­te­ľa vo chví­li, keď chce pra­co­vať.

Sa­fa­ri - pre­hlia­dač Sa­fa­ri pri­chá­dza s no­vým roz­hra­ním na ce­lú ob­ra­zov­ku, po­ľom na „in­te­li­gen­tné hľa­da­nie" (smart search), prep­ra­co­va­nou na­vi­gá­ciou a pod­po­ru­je nap­rík­lad iC­loud Keychain na syn­chro­ni­zá­ciu he­siel v clou­de.

safari_tab_screen.jpg

AirDrop - všet­ky ap­li­ká­cie te­raz umož­ňu­jú zdie­ľa­nie, tak­že mož­no na krát­ke vzdia­le­nos­ti rých­lo od­ov­zdá­vať sú­bo­ry pria­te­ľom či ko­le­gom v prá­ci. To má ot­vo­riť mož­nos­ti ma­so­vé­ho zdie­ľa­nia, kto­ré vy­uži­jú nap­rík­lad pra­cov­né tí­my. Pre­nos je, sa­moz­rej­me, šif­ro­va­ný, aby dá­ta ne­moh­li byť za­chy­te­né a od­cu­dze­né.

Fo­toa­pa­rát - App­le ďa­lej pri­šiel s no­vým pou­ží­va­teľ­ským roz­hra­ním so ži­vý­mi fo­tog­ra­fic­ký­mi filtra­mi v štý­le In­stag­ra­mu. Fo­tog­ra­fie sú ta­kis­to or­ga­ni­zo­va­né efek­tív­nej­ším spô­so­bom, nap­rík­lad pod­ľa to­ho, ke­dy bo­li zho­to­ve­né, do tak­zva­ných mo­men­tov, kto­ré sa stá­va­jú no­vý­mi or­ga­ni­zač­ný­mi pr­vka­mi.

Si­ri - Zme­ny roz­hra­nia sa doč­ka­la aj vir­tuál­na asis­ten­tka Si­ri, kto­rá tak lep­šie za­pa­dá do no­vé­ho vzhľa­du iOS 7. Mô­že ov­lá­dať viac fun­kcií prís­tro­ja, ako nap­rík­lad preh­rá­va­nie hla­so­vých správ či za­pí­na­nie a vy­pí­na­nie bez­drô­to­vých pre­no­sov. Pri­bud­la aj pod­po­ra no­vých slu­žieb, ako sú Wiki­pe­dia, Twit­ter ale­bo Bing.

iOS v aute - Ope­rač­ný sys­tém mô­že byť te­raz už­šie pre­po­je­ný s pod­po­ro­va­ný­mi ob­ra­zov­ka­mi v auto­mo­bi­loch. In­teg­rá­ciu s iOS v tej­to sú­vis­los­ti plá­nu­jú po­čas ro­ka 2014 ta­ké znač­ky ako Hon­da, Mer­ce­des, Nis­san, Vol­vo ale­bo nap­rík­lad Ja­guar.

Ak­ti­vá­cia zá­mku - ak je prís­troj s iOS 7 stra­te­ný ale­bo od­cu­dze­ný a „no­vý ma­ji­teľ" sa po­kú­ša vy­pnúť fun­kciu Find My iP­ho­ne, prís­troj sa úpl­ne za­blo­ku­je a mož­no ho od­om­knúť len po­mo­cou správ­ne­ho App­le ID. To má zvý­šiť bez­peč­nosť vy­uži­tia mo­bil­ných prís­tro­jov, pre­to­že mno­ho pou­ží­va­te­ľov pre­ja­vo­va­lo zne­po­ko­je­nie nad mož­nos­ťou zneu­ži­tia dát, ak sa prís­troj dos­ta­ne do zlých rúk.

Con­trol Cen­ter - ges­tom od spod­nej čas­ti prís­tro­ja na­hor te­raz mož­no rých­lo up­ra­viť dô­le­ži­té nas­ta­ve­nia, ako jas, bez­drô­to­vé pri­po­je­nie (Wi-Fi a Blue­tooth) či nas­ta­ve­nia ap­li­ká­cií.

Preh­rá­va­nie hud­by a rá­dio - me­dzi drob­nej­šie zme­ny pat­rí aj ga­lé­ria umel­cov pri preh­rá­va­ní hud­by, hlb­šia in­teg­rá­cia s iC­lou­dom a pri­da­nie fil­mov a te­le­víz­nych šou do kniž­ni­ce. App­le tiež roz­bie­ha strea­mo­va­né rá­dio pre pou­ží­va­te­ľov iOS (tzv. iRa­dio), kto­ré bu­de za­tiaľ dos­tup­né v USA a nes­kôr v ďal­ších kra­ji­nách.

App Sto­re - zmien sa doč­kal i ob­chod s ap­li­ká­cia­mi App Sto­re, kto­rý pri­ná­ša roz­de­le­nie ap­li­ká­cií do ka­te­gó­rií pod­ľa ve­ku pou­ží­va­te­ľa, ďa­lej od­po­rú­ča­nia ap­li­ká­cií s oh­ľa­dom na ak­tuál­nu po­lo­hu pou­ží­va­te­ľa a pod­po­ro­va­ná je aj auto­ma­tic­ká ak­tua­li­zá­cia ap­li­ká­cií na po­za­dí.

De­tail­né in­for­má­cie o iOS 7 náj­de­te v kom­plet­nom ofi­ciál­nom vi­deu z WWDC:

 

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter