Najlepšie bezplatné aplikácie pre Android

V nad­väz­nos­ti na člá­nok „Naj­lep­šie bez­plat­né ap­li­ká­cie pre iPad“ pri­ná­ša­me vý­ber za­ují­ma­vých ap­li­ká­cií, kto­ré by ne­ma­li chý­bať v žiad­nom An­droid za­ria­de­ní. Na­koľ­ko sa niek­to­ré ap­li­ká­cie opa­ku­jú z vý­be­ru pre iPad, ich krát­ky po­pis náj­de­te v star­šom člán­ku.

Zá­klad­nú vý­ba­vu pred­sta­vu­jú ap­li­ká­cie od Goog­le– Gmail, Ma­py, Chro­me a Dri­ve. Ak niek­to­rú z nich už ne­má­te nain­šta­lo­va­nú, od­po­rú­ča­me si ju ur­či­te stiah­nuť.

android_1.png

Uni­ver­zál­ne ap­li­ká­cie sme spo­mí­na­li ah vo vý­be­re pre iPad. Dos­tup­né sú však aj pre ope­rač­ný sys­tém An­droid– Flip­board, Drop­box, Poc­ket, Ever­no­te, Sky­pe a Snap­seed. Ap­li­ká­ciu In­stag­ram sme sí­ce pre iPad neod­po­ru­či­li, bliž­šie ju však net­re­ba pred­sta­vo­vať. Rov­na­ko aj ob­ľú­be­nú so­ciál­nu sieť Pin­te­rest.

android_2 copy.jpg

Na roz­diel od sys­té­mu iOS, An­droid ni­jak ne­li­mi­tu­je pou­ží­va­te­ľa z hľa­dis­ka prís­tu­pu k dá­to­vé­mu úlo­žis­ku. Ma­na­žér sú­bo­rov je te­da vhod­nou po­môc­kou a ES Správ­ca Sú­bo­rov je jed­ným z naj­lep­ších nás­tro­jov.

android_3.jpg

Nas­le­du­jú­ce ap­li­ká­cie sú prav­de­po­dob­ne me­nej zná­me a ur­če­né ur­či­tej sku­pi­ne pou­ží­va­te­ľov. Ak nav­šte­vu­je­te por­tál Red­dit, po­tom mož­no oce­ní­te ap­li­ká­ciu Ba­con­Rea­der. Ten­to nás­troj zme­ní gra­fic­ké roz­hra­nie strán­ky tak, aby lep­šie vy­ho­vo­va­lo čí­ta­niu na in­te­li­gen­tných te­le­fó­noch ale­bo tab­le­toch.

Fa­nú­ši­ko­via fil­mu náj­du všet­ky pot­reb­né in­for­má­cie zo sve­ta fil­mu v čes­kos­lo­ven­skej fil­mo­vej da­ta­bá­ze CSFD ale­bo na por­tá­li IMDB. Ap­li­ká­cie sú v oboch prí­pa­doch vý­bor­ne navr­hnu­té. Ak pra­vi­del­ne po­ze­rá­te ame­ric­ké se­riá­ly, po­tom si k zá­klad­nej vý­ba­ve pri­daj­te aj ap­li­ká­ciu Se­ries­Gui­de.

Na inter­ne­te sú v pos­led­nej do­be ob­ľú­be­né tzv. me­me ob­ráz­ky kto­ré si mô­že­te vy­tvo­riť po­mo­cou ap­li­ká­cie Me­me Ge­ne­ra­tor.

Ak ra­di a čas­to čí­ta­te, nep­re­hliad­ni­te Good­reads. Ide o so­ciál­nu sieť, kto­rá je ur­če­ná mi­lov­ní­kom kníh. A ak ne­má­te čo čí­tať, za­ují­ma­vou ap­li­ká­ciou je Wat­tpad, kto­rá po­nú­ka bez­plat­né kni­hy a prí­be­hy.

Na zá­ver perlič­ka pre ná­roč­nej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si chcú pris­pô­so­biť gra­fic­ké roz­hra­nie ope­rač­né­ho sys­té­mu. Pre tie­to úče­ly od­po­rú­ča­me ap­li­ká­ciu No­va Laun­cher.

android_4.png

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter