Aká bude nová verzia Windows 8.1? S tlačidlom Štart a pribudnú aj nové funkcie.

Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu ofi­ciál­ne pred­sta­vil no­vin­ky, aké nás ča­ka­jú s prí­cho­dom no­vej ver­zie OS Win­dows 8.1. Tá v se­be kom­bi­nu­je jed­no­du­ché do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie a kla­sic­kú kom­bi­ná­ciu klá­ves­ni­ca + myš.

Di­zajn

Z hľa­dis­ka koz­me­tic­kých úp­rav spo­meň­me lep­šie mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, naj­mä čo sa ob­ráz­ku na po­za­dí tý­ka. Ten­to ob­rá­zok si bu­de môcť pou­ží­va­teľ nas­ta­viť ako po­za­die v Štart me­nu.

Tzv. ob­ra­zov­ku uzam­knu­tia bu­de mož­né v no­vej ver­zii vy­užiť na pre­zen­tá­ciu fo­tog­ra­fií, kto­ré sú ulo­že­né na lo­kál­nom dis­ku ale­bo v služ­be SkyD­ri­ve. Nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie sa v no­vej ver­zii pres­ta­nú auto­ma­tic­ky uk­la­dať do me­nu Štart a Mic­ro­soft vy­lep­šil mož­nosť or­ga­ni­zá­cie sku­pín a iko­niek v rám­ci do­ty­ko­vé­ho roz­hra­nia. Pri­bud­li aj no­vé veľ­kos­ti dlaž­díc.

windows81_1.png

Vy­lep­še­né fun­kcie a ap­li­ká­cie

Mic­ro­soft vy­lep­šil fun­kciu hľa­da­nie, kto­rá je prís­tup­ná cez pra­vý pa­nel. No­vé hľa­da­nie bu­de pos­ky­to­vať aj vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­cie­ho en­gi­nu Bing, v gra­fic­ky preh­ľad­nom roz­hra­ní. Pou­ží­va­te­lia mô­žu oča­ká­vať no­vé fun­kcie aj v prí­pa­de zá­klad­ných ap­li­ká­cií, ako sú Fo­tog­ra­fie, Hud­ba a ďal­šie.

Za­ují­ma­vou vlas­tnos­ťou je si­mul­tán­ne pou­ží­va­nie via­ce­rých ap­li­ká­cií. V ak­tuál­nej ver­zii je pou­ží­va­teľ ob­me­dze­ný ne­men­nou veľ­kos­ťou čas­tí ob­ra­zov­ky. Win­dows 8.1 však umož­ní ok­ná jed­not­li­vých ap­li­ká­cií me­niť pod­ľa pot­re­by. Pri­bud­ne pod­po­ra troch ap­li­ká­cií, kto­ré mô­žu byť sú­bež­ne zob­ra­ze­né na jed­nej ob­ra­zov­ke.

Pou­ží­va­te­lia si mô­žu sú­bo­ry uk­la­dať pria­mo do SkyD­ri­vu a tie­to sú­bo­ry sa bu­dú auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zo­vať, tak­že bu­dú dos­tup­né aj v of­fli­ne re­ži­me.

windows81_2.png

Tla­čid­lo Štart

Mic­ro­soft sa v rám­ci vy­lep­še­nia ov­lá­da­cie­ho roz­hra­nia pre klá­ves­ni­cu a myš roz­ho­dol opäť vrá­tiť tla­čid­lo Štart. To bu­de neus­tá­le vi­di­teľ­né v des­kto­po­vom pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní a pri po­hy­be my­šou v ľa­vom spod­nom ro­hu sa zob­ra­zí aj v no­vom do­ty­ko­vom pros­tre­dí.

Kla­sic­ké me­nu Štart sa však nev­rá­ti, tak­že tá­to zme­na je skôr koz­me­tic­ké­ho cha­rak­te­ru. Ak pou­ží­va­teľ klik­ne na tla­čid­lo Štart, Win­dows sa prep­ne do no­vé­ho do­ty­ko­vé­ho roz­hra­nia. V prí­pa­de ak­tuál­nej ver­zie ope­rač­né­ho sys­té­mu je tá­to fun­kcia scho­va­ná v ľa­vom spod­nom ro­hu aj v prí­pa­de des­kto­po­vé­ho roz­hra­nia.

windows81_3.png

Win­dows 8.1 bu­de dos­tup­ný vo for­me bez­plat­nej ak­tua­li­zá­cie pre ma­ji­te­ľov ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­dows 8. Pres­ný dá­tum vy­da­nia za­tiaľ ne­poz­ná­me, Mic­ro­soft však no­vú ver­ziu vy­dá „nes­kôr v tom­to ro­ku". Pre­view ver­zia bu­de dos­tup­ná od 26. jú­na.

Zdroj: blogs.win­dows.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter