Google obohatil App Engine o podporu PHP

Kon­fe­ren­cia I/O pri­nies­la ok­rem me­diál­ne za­ují­ma­vých aj niek­to­ré uži­toč­né no­vin­ky. Nap­rík­lad Goog­le Com­pu­te En­gi­ne pre všet­kých a ko­neč­ne aj pod­po­ru ja­zy­ka PHP.

Kon­fe­ren­cia Goog­le I/O pri­nies­la prí­jem­né sprá­vy pre pou­ží­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb. Služ­ba Com­pu­te En­gi­ne, kto­rá kon­ku­ru­je AWS (Ama­zon Web Servic­es), je te­raz dos­tup­ná pre všet­kých pou­ží­va­te­ľov, za­tiaľ čo do­te­raz k nej ma­li prís­tup len tí, kto­rí ma­li k dis­po­zí­cii ba­lík po­mo­ci za 400 do­lá­rov me­sač­ne. Im­ple­men­to­va­ná bo­la ta­kis­to jed­na z naj­žia­da­nej­ších vlas­tnos­tí plat­for­my App En­gi­ne - prog­ra­mo­va­cí ja­zyk PHP.

Clou­do­vé plat­for­my ma­jú byť pre­dov­šet­kým at­rak­tív­ne pre vý­vo­já­rov a po­má­hať im naj­mä vy­tvo­re­ním a po­núk­nu­tím ap­li­kač­né­ho pros­tre­dia. App En­gi­ne, kto­rý bol spus­te­ný v ro­ku 2008, do­te­raz pod­po­ro­val prog­ra­mo­va­cie ja­zy­ky Pyt­hon, Ja­va a Go (ja­zyk vy­tvo­re­ný spo­loč­nos­ťou Goog­le).

Opo­me­nu­tie PHP  kri­ti­zo­va­la väč­ši­na prog­ra­má­to­rov. Od svoj­ho vzni­ku v ro­ku 1995 sa stal ja­zyk PHP zá­kla­dom väč­ši­ny vý­vo­ja na webe. Od­vte­dy sa ob­ja­vi­la sé­ria no­vých rie­še­ní, kto­ré lep­šie vy­ho­vu­jú sú­čas­ným po­žia­dav­kám na rých­losť a jed­no­du­chosť vý­vo­ja - nech už je to Ru­by on Rails, ale­bo No­de.js. Sú­čas­ne sil­ne­jú hla­sy kri­ti­zu­jú­ce PHP a pod­po­ru­jú­ce vý­voj je­ho al­ter­na­tív.

Ale to, že Goog­le up­red­nos­tnil PHP pred Ru­by, ve­ľa naz­na­ču­je. PHP bez oh­ľa­du na mo­der­nosť i mód­nosť al­ter­na­tív­nych ja­zy­kov o svo­ju po­zí­ciu príl­iš bo­jo­vať ne­mu­sí. Pre­dov­šet­kým ho za 18 ro­kov je­ho exis­ten­cie dô­ver­ne poz­ná a pou­ží­va ob­rov­ské množ­stvo prog­ra­má­to­rov. Sto­jí za množ­stvom po­pu­lár­nych ap­li­ká­cií, ako je WordPress, Dru­pal ale­bo Ma­gen­to. Nie­len­že v ňom bo­li vy­tvo­re­né, ale aj ich up­ra­vo­va­nie pre pot­re­by zá­kaz­ní­kov, čas­to ni­mi sa­mot­ný­mi, pre­bie­ha a eš­te dl­ho bu­de pre­bie­hať v PHP.

Clou­do­vé plat­for­my sú ne­po­chyb­ne vdých­nu­tím no­vé­ho ži­vo­ta do sve­ta PHP. Clou­dy ako App En­gi­ne ale­bo He­ro­ku sí­ce vznik­li s fi­lo­zo­fiou čo naj­jed­no­duch­šie­ho na­sa­dzo­va­nia a hos­ťo­va­nia rie­še­ní v Pyt­ho­ne a Ru­by, ale vzá­pä­tí vy­šlo naj­avo, že pred­sa len nie­čo chý­ba, a vznik­lo množ­stvo rie­šeía či nad­sta­vieb, čas­to v star­tu­poch, ako je Or­ches­tra (dnes En­gi­ne Yard) a PHPFog (te­raz Ap­pFog). Na­po­kon aj spo­loč­nos­ti, kto­ré pre­chá­dza­jú na no­vé rie­še­nia, mu­sia udr­žia­vať tie pred­chá­dza­jú­ce a tam sa bez PHP ne­zao­bí­du.

Až do­te­raz tu Ap­pEn­gi­ne neh­ral pre men­šie spo­loč­nos­ti vý­znam­nú úlo­hu, pre­to­že ho moh­li vy­uží­vať iba tí, kto­rí ma­li pred­pla­te­ný "zla­tý" štan­dard pod­po­ry, kto­rý sto­jí 400 do­lá­rov na me­siac. Te­raz ho te­da mô­žu na­sa­dzo­vať aj auto­ri tých naj­men­ších rie­še­ní a je oči­vid­né, že ide o pre­jav pok­ra­ču­jú­ce­ho sú­bo­ja me­dzi spo­loč­nos­ťa­mi Goog­le a Ama­zon, res­pek­tí­ve ich cloud­mi Ap­pEn­gi­ne a Ama­zon Web Servic­es (kto­ré ja­zyk PHP už dl­ho pod­po­ru­jú).

Ví­ťaz­mi však bu­dú ako vždy zá­kaz­ní­ci, kto­rým kle­sa­jú nák­la­dy na vý­voj i pre­vádz­ku clou­do­vých rie­še­ní. A to sa nez­me­ní, ak clou­do­vý trh zá­sad­ným spô­so­bom neob­sa­dí je­di­ná spo­loč­nosť, kto­rá ce­ny a ocho­tu ino­vo­vať poš­le opač­ným sme­rom. Ale to sa v naj­bliž­šom ob­do­bí zrej­me eš­te nes­ta­ne.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter