Firemná a súkromná zóna na jednom telefóne? VMware to rieši virtualizáciou.

Ter­mín BYOD (Bring Your Own De­vi­ce) sa v pos­led­nej do­be čas­to spo­mí­na, naj­mä v sú­vis­los­ti s otáz­kou ako pod­po­ro­vať súk­rom­né za­ria­de­nia za­mes­tnan­cov v ram­ci pod­ni­ko­vých IS.

Prob­lé­mom je naj­mä bez­peč­nosť a ochra­na dát, ma­na­žé­rom sa ne­pá­či, že by si za­mes­tnan­ci moh­li po­sie­lať fi­rem­né dá­ta do súk­rom­né­ho Drop­boxu ale­bo v rám­ci Gmail úč­tov. Hla­dá sa rie­še­nie, kto­ré by do­ká­za­lo roz­de­liť pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie do dvoch sa­mos­tat­ných „zón" - súk­rom­néj a pra­cov­nej.

Spo­loč­nosť VMware po­čas pos­led­ných dvoch ro­kov vy­ví­ja­la služ­bu, kto­rá by moh­la pos­kyt­núť od­po­veď na tie­to prob­lé­my. V spo­lup­rá­ci s Ve­ri­zon En­terpri­se So­lu­tions uvied­la na trh služ­bu VMware Ho­ri­zon Mo­bi­le. Tá pod­ľa ofi­ciál­nej tla­čo­vej sprá­vy umož­ní od­de­liť fi­rem­né pra­cov­né pros­tre­die od súk­rom­né­ho roz­hra­nia v rám­ci jed­né­ho te­le­fó­nu.

Pra­cov­né pros­tre­die po­zos­tá­va z vlas­tné­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu a ap­li­ká­cii, kto­ré sa ria­dia ur­či­tý­mi pra­vid­la­mi, za­de­fi­no­va­ný­mi IT od­de­le­ním v rám­ci fir­my. Služ­ba je za­lo­že­ná na tech­no­ló­gii vir­tua­li­zá­cie, pri­čom VMware bo­lo schop­né vy­tvo­riť vir­tua­li­zo­va­ný ope­rač­ný sys­tém aj na An­droi­de.

„Bez oh­ľa­du na to, kto kú­pi a vlas­tní za­ria­de­nie, väč­ši­na za­mes­tnan­cov si aj do fi­rem­ných za­ria­de­ní sťa­hu­je ap­li­ká­cie ako Fa­ce­book ale­bo An­gry Birds. VMware Ho­ri­zon Mo­bi­le umož­ní koexis­ten­ciu súk­rom­né­ho a fi­rem­né­ho ob­sa­hu v jed­nom za­ria­de­ní," po­ve­dal Sri­ni­vas Kris­hna­mur­ti z VMware.

Pou­ží­va­nie služ­by je spop­lat­ne­né me­sač­ným pop­lat­kom 97 Eur na pou­ží­va­te­ľa. Služ­ba je však dos­tup­ná iba pre vy­bra­né te­le­fó­ny - mo­men­tál­ne ju pod­po­ru­jú mo­de­ly Mo­to­ro­la Razr a LG In­tuition. Ďal­šie kom­pa­ti­bil­né prís­tro­je by sa ma­li ob­ja­viť čos­ko­ro.

vmware_byod.jpg

Zdroj: gi­gaom.com
ryan­birk.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter