Ovládate Photoshop? Trúfli by ste si na takéto efekty?

Inter­ne­tom ko­lu­je už ne­ja­ký ten čas tá­to prek­rás­na fo­to­ma­ni­pu­lá­cia. Fo­tog­ra­fia švéd­ske­ho fo­tog­ra­fa Eri­ka Jo­han­sso­na ur­či­te mno­hých fas­ci­no­va­la. Veď ako mô­že nie­čo ta­ké­to vy­tvo­riť? Od­po­veď je všet­kým jed­noz­nač­ná a na so­ciál­nych sie­ťach dosť po­pu­lár­na - Pho­tos­hop.

Za tou­to fot­kou je nie­koľ­ko ho­dín tvr­dej prá­ce a dri­ny. Od­fo­tiť kra­jin­ku a nás­led­ne ju up­ra­viť tak, aby sme si mys­le­li, že to tak nao­zaj je, je ume­nie. Ak sa však po­riad­ne po­zrie­me, fot­ka má nie­koľ­ko ne­dos­tat­kov, te­da ak ste de­tai­lis­ti. Všet­ko si všim­ne­te na pril­ože­nom vi­deu, kto­ré od­ha­ľu­je prá­cu švéd­ske­ho fo­tog­ra­fa Eri­ka Jo­han­sso­na.

Video:


Ov­lá­da­te Pho­tos­hop? Po­deľ­te sa s na­mi o svo­je fo­to­ma­ni­pu­lá­cie :-)

Zdroj: svet-it.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter