Máte Dropbox aj Google Drive? Wappwolf vám ich zautomatizuje.

Clou­do­vé úlo­žis­ká sú čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Pou­ží­va­te­lia naj­čas­tej­šie vy­uží­va­jú Drop­box, SkyD­ri­ve, Goog­le Dri­ve a ďal­šie služ­by na te­le­fó­ne, des­kto­pe či tab­le­te.

Pod­sta­ta služ­by Wappwolf spo­čí­va v auto­ma­ti­zo­va­ní niek­to­rých pro­ce­sov, kto­ré by inak pou­ží­va­teľ mu­sel vy­ko­ná­vať ruč­ne. Služ­ba je dos­tup­ná vo for­me webo­vej ap­li­ká­cie, nas­ta­ve­nie pra­vi­diel je veľ­mi jed­no­du­ché.

Po spá­ro­va­ní ap­li­ká­cie s Drop­boxom ale­bo Goog­le Dri­ve/boxom má­te na vý­ber pr­vý krok - voľ­bu zlož­ky, pre kto­rú bu­de vy­tvo­re­né pra­vid­lo. V praxi to fun­gu­je tak, že sú­bor, kto­rý do da­nej zlož­ky vlo­ží­te, vy­ko­ná pri­ra­de­né ak­cie.

Wappwolf po­nú­ka via­ce­ro mož­nos­tí. Do­ku­men­ty, audio sú­bo­ry a fo­tog­ra­fie je mož­né auto­ma­tic­ky kon­ver­to­vať. Do­ku­men­tom tak­tiež mô­že­te vy­tvo­riť pra­vid­lo, že sa auto­ma­tic­ky po up­loa­de vy­tla­čia ale­bo poš­lú do čí­tač­ky Kind­le.

Fo­tog­ra­fie mô­že­te po­dob­ným spô­so­bom ore­zať, zmen­šiť, ap­li­ko­vať efekt ale­bo vo­doz­nak. Ho­ca­ký sú­bor mô­že­te auto­ma­ti­zo­va­ne od­osie­lať na za­da­nú emai­lo­vú ad­re­su, spa­ko­vať ale­bo roz­pa­ko­vať. Ne­chý­ba pod­po­ra iných slu­žieb, sú­bo­ry si mô­že­te ta­kým­to spô­so­bom ulo­žiť aj do iných clou­do­vých úlo­žísk.

wappwolf.PNG

V ne­pos­led­nom ra­de je mož­né vy­tvo­riť aj sta­tus na Fa­ce­boo­ku ale­bo tweet na Twit­te­ri. Ta­kým­to spô­so­bom mô­že­te kon­tro­lo­vať, či všet­ko pre­beh­lo tak, ako ma­lo. Wappwolf po­nú­ka eš­te ďal­šie mož­nos­ti, kto­ré je mož­né jed­not­li­vým sú­bo­rom pri­ra­diť.

Do­daj­me, že pre jed­nu zlož­ku je mož­né vy­tvo­riť iba je­den zoz­nam pra­vi­diel. Aj na­priek to­mu však ide o vý­bor­nú po­môc­ku, kto­rú mno­hí pou­ží­va­te­lia vy­uži­jú. Tvor­ba pra­vi­diel je rých­la a in­tui­tív­na a dos­tup­ných mož­nos­tí je po­mer­ne ve­ľa.

Niek­to­ré, kon­ver­to­va­nie ale­bo pri­dá­va­nie sú­bo­rov do ar­chí­vu, sú však spop­lat­ne­né. Väč­ši­na fun­kcií je dos­tup­ná za­dar­mo a naj­mä v prí­pa­de pou­ží­va­nia Drop­boxu/Goog­le Dri­ve na in­te­li­gen­tnom te­le­fó­ne pred­sta­vu­je Wappwolf uži­toč­né­ho po­moc­ní­ka.

Ak vás my­šlien­ka webo­vej ap­li­ká­cie, po­mo­cou kto­rej mô­že­te auto­ma­ti­zo­vať čin­nosť a vy­tvá­rať pra­vid­lá za­uja­la, otes­tuj­te aj služ­bu If This Then That. Tá po­nú­ka množ­stvo mož­nos­tí a neob­me­dzu­je sa iba na služ­bu Drop­box, Goog­le Dri­ve ale­bo Box.

Zdroj: wappwolf.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter