Microsoft: Bežné softvérové licencie vymiznú v priebehu 10 rokov

Je iba otáz­ka ča­su, ke­dy clou­do­vé služ­by nah­ra­dia kla­sic­ké sof­tvé­ro­vé li­cen­cie, ako ich poz­ná­me dnes. Na­mies­to sof­tvé­ru v ška­tu­li, za kto­rý by sme za­pla­ti­li jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok, bu­de­me za ap­li­ká­cie pla­tiť vo for­me me­sač­ných pop­lat­kov.

„Mys­lí­me si, že pos­ky­to­va­nie sof­tvé­ru vo for­me služ­by, spop­lat­ne­nej me­sač­ný­mi pop­lat­ka­mi, je bu­dúc­nosť. V prie­be­hu naj­bliž­ších 10 ro­kov bu­de tú­to for­mu dis­tri­bú­cie vy­uží­vať kaž­dý, na­koľ­ko vý­ho­dy sú ne­po­pie­ra­teľ­né," pí­še Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu.

Spo­loč­nos­ti prip­ra­vu­jú pou­ží­va­te­ľov na zme­nu už te­raz. Mic­ro­soft ok­rem ška­tu­ľo­vej ver­zie kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ku Of­fi­ce po­nú­ka aj clou­do­vú služ­bu Of­fi­ce 365. Ado­be po­čas toh­to týž­dňa ozná­mi­lo, že kla­sic­ký sof­tvér už ne­bu­de na­ďa­lej pod­po­ro­vať. Ak­tua­li­zo­vať a vy­lep­šo­vať už bu­de iba ap­li­ká­cie, kto­ré sú sú­čas­ťou clou­do­vej služ­by Crea­ti­ve Cloud.

Ho­ci Mic­ro­soft plá­nu­je us­ku­toč­niť rov­na­ký krok, kra­bi­co­vý Of­fi­ce bu­de eš­te nie­koľ­ko ro­kov vy­lep­šo­vať aj v prí­pa­de jed­no­ra­zo­vých li­cen­cií. „Pre­chod pou­ží­va­te­ľov od jed­no­ra­zo­vých li­cen­cií ku clou­do­vým služ­bám za­be­rie ne­ja­ký čas," vy­svet­ľu­je Mic­ro­soft.

Pre­čo by mal pou­ží­va­teľ pre­fe­ro­vať clou­do­vú for­mu dis­tri­bú­cie sof­tvé­ru? Hlav­nou vý­ho­dou je pod­ľa Mic­ro­sof­tu ak­tuál­nosť ap­li­ká­cii. Sof­tvér v clou­de je vždy ak­tua­li­zo­va­ný, pri­čom v niek­to­rých prí­pa­doch mô­že po­núk­nuť aj vý­hod­nej­šie ce­no­vé pod­mien­ky.

Nap­rík­lad služ­ba Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium je mo­men­tál­ne spop­lat­ne­ná roč­ným pop­lat­kom 99 USD/EUR, resp. me­sač­ným pop­lat­kom 9,99 USD/10 EUR. V rám­ci toh­to pop­lat­ku má pou­ží­va­teľ k dis­po­zí­cii kom­plet­ný kan­ce­lár­sky ba­lík ap­li­ká­cii, kto­ré sú zhod­né s ver­ziou Of­fi­ce 2013.

Vý­ho­dou je aj 20 GB voľ­né­ho pries­to­ru v rám­ci služ­by SkyD­ri­ve a 60 mi­nút te­le­fo­no­va­nia cez Sky­pe me­sač­ne. Li­cen­ciu je pri­tom mož­né nain­šta­lo­vať až na pia­tich po­čí­ta­čoch v rám­ci do­mác­nos­ti.

Pre po­rov­na­nie, jed­na li­cen­cia Of­fi­ce 2013 vo ver­zii Ho­me & Stu­dent sto­jí 139 EUR. Za Pro­fes­sio­nal li­cen­ciu, kto­rá po­nú­ka kom­plet­ný ba­lík ap­li­ká­cii za­pla­tí­te 539 EUR, te­da päť­ná­so­bok roč­né­ho pop­lat­ku za služ­bu Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium.

Sa­moz­rej­me, väč­ši­ne do­má­cich pou­ží­va­te­ľov pos­ta­čia ap­li­ká­cie, kto­ré po­nú­ka naj­lac­nej­šia li­cen­cia a Of­fi­ce ak­tua­li­zu­jú raz za 5 - 10 ro­kov. Tre­ba však do­dať, že ide o li­cen­ciu pre je­den po­čí­tač, v po­rov­na­ní s li­cen­ciou pre 5 po­čí­ta­čov v prí­pa­de clou­do­vej služ­by.

Of­fi­ce 2013 Ho­me & Stu­dent je mož­né in­šta­lo­vať len na je­den po­čí­tač.

Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium je mož­né in­šta­lo­vať na 5 po­čí­ta­čov / ma­cov v do­mác­nos­ti.

Zdroj: blogs.of­fi­ce.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter