Pentagon: Android je bezpečný ako BlackBerry

Sys­tém Knox od spo­loč­nos­ti Sam­sung, ur­če­ný pre ope­rač­ný sys­tém An­droid, dos­tal od Pen­ta­go­nu po­vo­le­nie na vy­uží­va­nie ar­má­dou a vlád­ny­mi zlož­ka­mi.

Sam­sung v pia­tok ozná­mil, že ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny schvá­li­lo vy­bra­né smar­tfó­ny aj tab­le­ty so sys­té­mom Knox. Pen­ta­gon tak potvr­dil, že ope­rač­ný sys­tém od Goog­lu mož­no uza­vrieť rov­na­ko ako Blac­kBerry, kto­rý sa už dl­ho vní­ma ako zla­tý štan­dard pre mo­bil­nú bez­peč­nosť.

V sú­čas­nos­ti Knox beží len na Ga­laxy S4, pod­ľa Sam­sun­gu však bu­de čos­ko­ro dos­tup­ný aj v ďal­ších te­le­fó­noch. Ga­laxy S4 sa tak vďa­ka schvá­le­niu mi­nis­ter­stva mô­že pos­ta­viť ved­ľa te­le­fó­nov Blac­kBerry Q10 a Z10 a tab­le­tov Play­book, kto­ré bež­ia na ope­rač­nom sys­té­me Blac­kBerry 10. Oča­ká­va sa, že App­le dos­ta­ne rov­na­ké schvá­le­nie pre iP­ho­ny a iPa­dy bež­iace na ope­rač­nom sys­té­me iOS 6.

Sam­sung, kto­rý sa s te­le­fón­mi Ga­laxy S4 opat­re­ný­mi sys­té­mom Knox sna­ží pre­nik­núť na fi­rem­né tr­hy, tak te­raz mô­že tvr­diť, že za­ria­de­nia s An­droi­dom sú bez­peč­nej­šie než kon­ku­ren­cia.

„Preu­ká­za­lo sa, že ope­rač­ný sys­tém mô­že byť uzav­re­tý po­mo­cou tej­to tech­no­ló­gie, a ne­mož­no po­ve­dať, že by An­droid bol me­nej bez­peč­ný než iné sys­té­my vrá­ta­ne iOS a Blac­kBerry," po­ve­dal Xuxian Jiang zo Štát­nej uni­ver­zi­ty v Se­ver­nej Ka­ro­lí­ne. „Schvá­le­nie S4 Pen­ta­go­nom na vlád­ne úče­ly je ur­či­te po­zi­tív­ny sig­nál," do­dal

Jed­na z kľú­čo­vých fun­kcií Knox, kto­rú si Sam­sung vy­po­ži­čal od Blac­kBerry, umož­ňu­je správ­com IT umies­tňo­vať pra­cov­né a osob­né in­for­má­cie v za­ria­de­niach na od­liš­né mies­ta, ozna­če­né ako od­die­ly. Fun­kcia šif­ru­je fi­rem­né ap­li­ká­cie a dá­ta a uk­la­dá ich na bez­peč­né mies­to, ku kto­ré­mu ma­jú prís­tup správ­co­via.

Fir­ma tak mô­že jed­no­du­cho na di­aľ­ku vy­ma­zať fi­rem­né dá­ta zo za­ria­de­nia, keď v nej za­mes­tna­nec pres­ta­ne pra­co­vať, za­tiaľ čo osob­né in­for­má­cie zos­ta­nú za­cho­va­né. Bez­peč­nosť za­ria­de­ní s An­droi­dom bo­la všeo­bec­ne prob­lé­mom ani nie tak pre sa­mot­ný ope­rač­ný sys­tém, ako pre eko­sys­tém, kto­rý ho ob­klo­pu­je.

Väč­ši­na sú­čas­ných mo­bil­ných ví­ru­sov a čer­vov je na­pí­sa­ná pre tú­to plat­for­mu, pre­to­že sa mô­žu jed­no­du­cho skryť v ap­li­ká­ciách, kto­ré mô­žu byť dis­tri­buo­va­né po­mo­cou akej­koľ­vek webo­vej strán­ky. Goog­le Play, ofi­ciál­ny ob­chod s ap­li­ká­cia­mi pre An­droid, je pod­ľa exper­tov re­la­tív­ne bez­peč­ný.

V mi­nu­lom ro­ku sa pod­ľa spo­loč­nos­ti IDC ob­ja­vi­lo viac ako 35 000 mo­bil­ných čer­vov ur­če­ných pre An­droid. App­le sa tým­to prob­lé­mom vy­hol pre­to, že je­ho App Sto­re je viac strá­že­ný a sys­tém je uzav­re­tej­ší. Goog­le ne­dáv­no zme­nil pod­mien­ky Goog­le Play s tým, že „ap­li­ká­cie stiah­nu­té z toh­to e-sho­pu ne­mô­žu up­ra­viť, nah­ra­diť ale­bo ak­tua­li­zo­vať svoj vlast­ný bi­nár­ny kód inak než po­mo­cou me­cha­niz­mu Goog­le Play".

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter