Intel predstavil svoje grafické čipy Haswell

Vy­ze­rá to tak, že In­tel sa ko­neč­ne sna­ží s gra­fic­ký­mi čip­mi nie­čo ro­biť a je­ho štvr­tá ge­ne­rá­cia low-en­dov v či­poch Haswell bu­de rých­lej­šia. Te­da dos­ta­toč­ne rých­la, aby hry na stred­ných nas­ta­ve­niach ne­fun­go­va­li ako sli­des­how. No­vá ge­ne­rá­cia bu­de roz­de­le­ná na tri ty­py, z kto­rých dva sú za­me­ra­né na vý­kon.

Naj­niž­šia úro­veň bu­de pre ultra­boo­ky, kto­ré dos­ta­nú 15-wat­to­vú gra­fi­ku HD5000, no­te­boo­ky bu­dú mať čip Iris 5100 s 28 W spot­re­bou a dvoj­ná­sob­ným vý­ko­nom ako mi­nu­lá ge­ne­rá­cia gra­fík In­te­lu. Na­ko­niec gra­fi­ky Iris Pro 5200 s ED­RAM dos­ta­nú vý­kon­nej­šie no­te­boo­ky a des­kto­py, kde vý­kon vzras­tie 3-krát. Všet­ky či­py bu­dú mať Di­rectX 11,1, OpenGL 4, a Open CL 1,2, k to­mu 4k roz­lí­še­nie a pod­po­ru vý­stu­pu na 3 ob­ra­zov­ky.

Vý­kon nám uká­že aj vý­sta­va Com­pu­tex na bu­dú­ci me­siac.

Zdroj: sec­tor.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter