Chcete vlastnú mobilnú aplikáciu ale neviete programovať? Vyskúšajte AppArchitect.

Po­pu­la­ri­ta mo­bil­ných ap­li­ká­cii ras­tie s čo­raz väč­ším poč­tom pre­da­ných in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov. Tvor­ba ap­li­ká­cii vo všeo­bec­nos­ti vy­ža­du­je zna­los­ti prog­ra­mo­va­nia, nás­troj Ap­pAr­chi­tect však umož­ňu­je vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu aj úpl­ným za­čia­toč­ní­kom.

Služ­bu Ap­pAr­chi­tect mô­že­me pri­rov­nať k nás­tro­jom na tvor­bu webo­vých strá­nok, kto­ré ce­lý pro­ces zjed­no­du­šu­jú - od­pa­dá nut­nosť za­dá­va­nia prog­ra­mo­vé­ho kó­du, pou­ží­va­teľ pra­cu­je v gra­fic­kom roz­hra­ní, kde si vy­be­rá rôz­ne šab­ló­ny a pr­vky, z kto­rých tvo­rí vý­sled­nú strán­ku.

Pres­ne ten­to prin­cíp po­nú­ka aj Ap­pAr­chi­tect. Prog­ra­mo­va­nie je v tom­to prí­pa­de li­mi­to­va­né iba krea­ti­vi­tou pou­ží­va­te­ľa a naj­mä mož­nos­ťa­mi, kto­ré nás­troj po­nú­ka. Nez­na­losť prog­ra­mo­va­cie­ho ja­zy­ka však po­ten­ciál­nych tvor­cov ap­li­ká­cii neob­me­dzu­je.

Pou­ží­va­nie služ­by je veľ­mi jed­no­du­ché. Po re­gis­trá­cii si mô­že­te vy­brať, či chce­te vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu pre iP­ho­ne ale­bo pre iPad. V bu­dúc­nos­ti má pri­bud­núť pod­po­ra An­droi­du a webo­vých ap­li­ká­cii. Nás­led­ne má­te k dis­po­zí­cii pa­nel s pr­vka­mi, po­mo­cou kto­rých si mô­že­te vy­tvo­riť va­šu ap­li­ká­ciu.

apparchitect_1.jpg

Ok­rem hlav­ných kom­po­nen­tov, ako je vlo­že­nie inter­ne­to­vej strán­ky, YouTu­be vi­dea, ob­ráz­ku, ma­py mô­že­te vy­tvo­riť aj zoz­nam po­lo­žiek, vkla­dať text a tla­čid­lá. Kaž­dé­mu kom­po­nen­tu je mož­né za­de­fi­no­vať vlas­tnos­ti a prí­pad­ne aj sprá­va­nie. Vy­tvo­re­nú ap­li­ká­ciu si mô­že­te po­zrieť cez va­še iOS za­ria­de­nie a nás­led­ne aj pub­li­ko­vať v Ap­pSto­re.

Sa­moz­rej­me, Ap­pAr­chi­tect ne­mô­že po­núk­nuť to­tož­né mož­nos­ti ako ši­kov­ný prog­ra­má­tor. Po­núk­nu­té šab­ló­ny a pr­vky sú po­mer­ne li­mi­tu­jú­ce, aj keď pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by chcú svoj nás­troj pos­tup­ne vy­lep­šo­vať o no­vé fun­kcie, kto­ré si vy­žia­da­jú pou­ží­va­te­lia. Ten­to nás­troj mô­že po­môcť pri tvor­be jed­no­du­chých ap­li­ká­cii, hru si však cez Ap­pAr­chi­tect ne­vyt­vo­rí­te.

Ap­pAr­chi­tect je mo­men­tál­ne bez­plat­ná služ­ba, v bu­dúc­nos­ti by ma­lo pri­bud­núť pla­te­né kon­to, kto­ré po­núk­ne viac fun­kcií. Služ­bu mô­že­te vy­skú­šať na ofi­ciál­nych strán­kach.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter