Ako na to: 8 tipov na efektívnejšie cloudy – všetky v jednom, vlastný cloud, off-line režim atď.

Clou­do­vé služ­by sú vý­bor­ným po­moc­ní­kom, kto­rý nám uľah­ču­je kaž­do­den­ný ži­vot. Drop­box, Goog­le Dri­ve ale­bo SkyD­ri­ve, všet­ky tie­to služ­by mô­že­me vy­uží­vať za­dar­mo a aj na na­šich mo­bil­ných za­ria­de­niach. Vďa­ka clou­du sa nám na­še dá­ta auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­jú a má­me ich vždy so se­bou. Clou­do­vé služ­by však mô­že­me vy­uží­vať aj efek­tív­nej­šie.


Auto­ma­ti­zuj­te

Služ­bu If This Then That sme vám pred­sta­vi­li ne­dáv­no. Po­mo­cou tej­to webo­vej strán­ky si mô­že­te vy­tvo­riť jed­no­du­ché pra­vid­lá, kto­ré sa dr­žia pos­tup­nos­ti: „ak to­to - po­tom urob to­to". V praxi to zna­me­ná, že si mô­že­te za­de­fi­no­vať pra­vid­lo, kto­ré va­še fot­ky z Fa­ce­boo­ku ale­bo In­stag­ra­mu auto­ma­tic­ky ulo­ží aj do Drop­boxu. Mož­nos­tí je ve­ľa, ar­chi­vo­vať si mô­že­te aj fot­ky, na kto­rých ste ozna­če­ní, prí­pad­ne si mô­že­te ta­kým­to spô­so­bom zá­lo­ho­vať aj e-mai­ly. ITTT po­nú­ka po­mer­ne dosť mož­nos­tí, sta­čí sa so služ­bou poh­rať.

Všet­ky služ­by v jed­nej

Ak vy­uží­va­te via­ce­ro clou­do­vých slu­žieb, nie­ke­dy je prob­lém vy­znať sa, kde má­te aké dá­ta. Naš­ťas­tie exis­tu­jú služ­by, kto­ré vám umož­nia pris­tu­po­vať k va­šim dá­tam z jed­né­ho mies­ta. Jo­kid­ri­ve pos­ky­tu­je preh­ľad­né zob­ra­ze­nie všet­kých spá­ro­va­ných clou­do­vých úlo­žísk, ako aj dát v nich. Tá­to služ­ba je bez­plat­ná, ale fun­kcio­na­li­ta je veľ­mi zá­klad­ná. Pok­ro­či­lé fun­kcie po­nú­ka pla­te­ná služ­ba Otixo, v rám­ci kto­rej mô­že­te do­kon­ca pria­mo ko­pí­ro­vať sú­bo­ry me­dzi jed­not­li­vý­mi clou­do­vý­mi úlo­žis­ka­mi. 

Ko­pí­ru­je­me dá­ta me­dzi úlo­žis­ka­mi

Ok­rem služ­by Otixo mô­že­te pre pot­re­by ko­pí­ro­va­nia dát me­dzi úlo­žis­ka­mi vy­užiť aj služ­bu Mo­ver. Tá je k dis­po­zí­cii za­dar­mo a po­nú­ka uži­toč­né pre­po­je­nie me­dzi clou­dom. Služ­ba po­nú­ka via­ce­ro fun­kcií vrá­ta­ne auto­ma­ti­zá­cie ce­lé­ho pro­ce­su. Sa­moz­rej­me, ak má­te nain­šta­lo­va­né ap­li­ká­cie va­šich clou­do­vých úlo­žísk v po­čí­ta­či, po­tom si vie­te pre­su­núť pot­reb­né sú­bo­ry aj ma­nuál­ne. Mo­ver sa však v niek­to­rých si­tuáciách ho­dí. 

Sťa­huj­te sú­bo­ry pria­mo do clou­du

Je­den ma­lý tip: Sú­bo­ry, kto­ré sťa­hu­je­te cez inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, mô­že­te sťa­ho­vať pria­mo do clou­du. V rám­ci váš­ho inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča si za­de­fi­nuj­te, aby sa stiah­nu­té sú­bo­ry uk­la­da­li pria­mo do zlož­ky Drop­box, resp. inej syn­chro­ni­zo­va­nej zlož­ky.

E-mai­lo­vé príl­ohy do clou­du

Služ­ba Send to Drop­box vám vy­tvo­rí no­vú e-mai­lo­vú ad­re­su, na kto­rú si mô­že­te po­sie­lať va­še e-mai­ly, kto­ré chce­te v Drop­boxe, a to vrá­ta­ne príl­ohy. Po­dob­nú fun­kciu, ale pre Goog­le Dri­ve po­nú­ka služ­ba Drv.io. Prí­pad­ne mô­že­te vy­užiť plug-in At­tach­ments.me, kto­rý umož­ní jed­no­du­cho uk­la­dať príl­ohy z e-mai­lov vo va­šom gmai­lo­vom úč­te. 

Vy­tvor­te si vlast­ný cloud

Ak má­te vlas­tnú inter­ne­to­vú strán­ku, resp. hos­ting s množ­stvom voľ­né­ho mies­ta, mô­že­te vy­užiť služ­bu OwnCloud. Po­mo­cou nej si mô­že­te vy­tvo­riť vlas­tné súk­rom­né clou­do­vé úlo­žis­ko, kto­ré pod­po­ru­je syn­chro­ni­zo­va­nie a zdie­ľa­nie sú­bo­rov. Pos­tup vy­tvo­re­nia vlas­tné­ho úlo­žis­ka vy­ža­du­je ur­či­té zna­los­ti, k dis­po­zí­cii je do­ku­men­tá­cia, resp. uži­toč­ný člá­nok na strán­ke Li­fe­hac­ker.com.

Za­zá­lo­huj­te si webo­vú strán­ku ale­bo blog

Ak vy­uží­va­te sys­tém WordPress, po­mo­cou plug-inu WordPress Bac­kup to Drop­box si mô­že­te zá­lo­ho­vať váš web do služ­by Drop­box. Prí­pad­ne mô­že­te pou­žiť služ­bu Bac­kup Box, kto­rá po­nú­ka ši­ro­kú pod­po­ru clou­do­vých úlo­žísk aj webo­vých plat­fo­riem. 

Pris­tu­puj­te k sú­bo­rom aj v off-li­ne re­ži­me

Ak pou­ží­va­te clou­do­vé úlo­žis­ká, po­mo­cou ap­li­ká­cií pre PC mô­že­te k dá­tam pris­tu­po­vať aj v off-li­ne re­ži­me. Tre­ba však, aby ste ma­li po­vo­le­nú auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu - po syn­chro­ni­zá­cii sú sú­bo­ry ulo­že­né na va­šom dis­ku. Po­dob­ne mož­no k sú­bo­rom pris­tu­po­vať aj cez mo­bil­né za­ria­de­nia. V tom­to prí­pa­de sa všet­ky sú­bo­ry ne­syn­chro­ni­zu­jú auto­ma­tic­ky, tie žia­da­né si však mô­že­te vy­brať a ulo­žiť do váš­ho za­ria­de­nia. V prí­pa­de služ­by Goog­le Dri­ve však mu­sí­te umož­niť off-li­ne prís­tup aj v prí­pa­de PC. 

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ako na to: Aj to­var z e-sho­pu mô­že­te rek­la­mo­vať
Aj na internete má pri reklamovaní tovaru predajca povinnosť do 30 dní sťažnosť vybaviť - buď zabezpečiť dôstojnú nápravu problematickej veci, alebo vašu reklamáciu v celom rozsahu zamietnuť. čítať »
 
Ti­py, tri­ky a ná­vo­dy
Ako čo v počítačoch funguje a prečo niečo nefunguje? Ak si aj vy chcete rozšíriť znalosti, doplniť vedomosti a nabrať skúsenosti, táto rubrika je práve pre vás. Pokiaľ máte zaujímavý námet, ktorý by ste v našej rubrike radi videli, neváhajte nám ho poslať e-mailom do redakcie. čítať »
 
Úpra­va High Key na zdô­raz­ne­nie jem­nos­ti
Čiernobiele fotografie sú stále v kurze, a to aj u profesionálnych fotografov. Tentoraz sa pozrieme na to, ako sa vytvárajú takzvané High Key fotografie, ktoré sa používajú na zvýraznenie jemnosti a dokonalosti. čítať »
 
Ap­li­ká­cie na úp­ra­vu fo­tog­ra­fií
Na úpravu fotografií je k dispozícii množstvo aplikácii, či už webových, desktopových, pre tablety, alebo smartfóny. Možno si z nášho prehľadu niektoré vyberiete. čítať »
 
Sof­tvé­ro­vý tu­ning po­čí­ta­čov
Nie je tajomstvo, že počítačové komponenty sa vyrábajú s určitou výkonnostnou rezervou. Hardvérový tuning, ktorý dokáže túto rezervu využiť a vyťažiť z počítača maximum, však nie je pre každého. Manipulácia s chladením, napájaním a časovaním nesie riziko poškodenia drahých súčiastok bez nároku na záruku. Našťastie sú aj iné možnosti, ako upraviť choď vášho PC tak, aby ste dosiahli signifikantný nárast výkonu pri minimálnom riziku. čítať »
 
Hud­ba z inter­ne­tu aj za­dar­mo
Hudobný priemysel je neustále vo vývoji. Dnes sa dostanete k hudbe oveľa jednoduchšie ako v minulosti. Nepotrebujete ani zájsť do predajne. Stačí zopár kliknutí a priamo z rôznych webových portálov si môžete vami zvolené piesne zakúpiť, stiahnuť zadarmo alebo len vypočuť. čítať »
 
Čo so spo­ma­le­ným no­te­boo­kom?
Zdá sa vám, že po dvoch či troch rokoch je váš notebook akoby o polovicu pomalší než v minulosti? Máte občas pocit, že pri ňom zapúšťate korene? Je čas pozrieť sa problému na zúbok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter