Microsoft prechádza na cyklus rapídneho vývoja Office

Tím zod­po­ved­ný za vý­voj kan­ce­lár­ske­ho ba­lí­ka Mic­ro­soft Of­fi­ce má am­bi­cióz­ny plán - prejsť z mo­de­lu vy­dá­va­nia no­vých ver­zií toh­to pro­duk­tu kaž­dé 2 až 3 ro­ky na mo­del, keď bu­de no­vá ver­zia jed­not­li­vých ap­li­ká­cií uvoľ­ne­ná kaž­dý štvrťrok ale­bo aj čas­tej­šie.

Ide o tzv. cyk­lus ra­píd­ne­ho vý­vo­ja, kto­rý sa v pos­led­nom ča­se stá­va stá­le po­pu­lár­nej­ším. Mo­del vý­vo­ja, kto­rý Mic­ro­soft pri svo­jich pro­duk­toch vy­uží­va, je už otáz­kou mi­nu­los­ti. Do­ba dvoch ale­bo troch ro­kov je v dnes prak­tic­ky več­nosť a sú­čas­ní pou­ží­va­te­lia si žia­da­jú rých­le od­po­ve­de na svo­je po­žia­dav­ky.

Mic­ro­soft s tou­to svo­jou stra­té­giou na­ra­zil už nap­rík­lad pri Inter­net Explo­re­ri, kde ne­do­ká­že dr­žať krok so svo­ji­mi kon­ku­ren­tmi, ako je Mo­zil­la či Goog­le.

Rých­ly vý­voj ap­li­ká­cií Of­fi­ce pri­chá­dza

Ako pr­vý má prísť na rad prá­ve Of­fi­ce. Mic­ro­soft už chys­tá ak­tua­li­zá­ciu Of­fi­ce 2013 s kó­do­vým náz­vom Ge­mi­ni, kto­rá by sa ma­la ob­ja­viť ten­to rok na je­seň pod náz­vom Of­fi­ce Blue. No to sa tý­ka len kla­sic­ky pre­dá­va­ných li­cen­cií a pri server­ov­ých a klient­skych ver­ziách Of­fi­ce sa zá­kaz­ní­ci doč­ka­jú pr­vých no­vi­niek už v toh­to­roč­nom jú­ni ale­bo jú­li. Nej­de te­da len o kla­sic­ké op­ra­vy, ale nao­zaj o roz­ši­ro­va­nie a pri­dá­va­nie no­vých fun­kcií.

Rých­le vy­dá­va­nie no­vých ver­zií Of­fi­ce bu­de, sa­moz­rej­me, spo­je­né s tým, že bu­de ob­sa­ho­vať me­nej no­vi­niek, než bo­li pou­ží­va­te­lia do­te­raz zvyk­nu­tí. Ma­li by však lep­šie rea­go­vať na me­nia­cu sa si­tuáciu na tr­hu, na ťa­hy kon­ku­ren­cie a zoh­ľad­ňo­vať pot­re­by pou­ží­va­te­ľov. Poz­ri nap­rík­lad mo­del vý­vo­ja Fi­re­foxu od Mo­zil­ly.

Ce­lý pro­ces pre­cho­du k ra­píd­ne­mu mo­de­lu vý­vo­ja je mo­men­tál­ne vo fá­ze za­vá­dzania do praxe a je­ho na­sa­de­nie si vy­žia­da no­vé spô­so­by ve­de­nia tí­mov, plá­no­va­nia i sprá­vy inter­ných pro­ce­sov. Pred­tým pou­ží­val kaž­dý vo vý­vo­jo­vom tí­me Of­fi­ce rov­na­ký rozvrh pre chys­ta­né pro­duk­ty, kto­rý ob­sa­ho­val tri inter­né míľ­ni­ky, po­tom tri be­ty a na­ko­niec uve­de­nie fi­nál­nej ver­zie.

To zvy­čaj­ne pre­bie­ha­lo v spo­mí­na­nom dvoj- či troj­roč­nom cyk­le. To sa te­da te­raz kom­plet­ne zme­ní. Rôz­ne sku­pi­ny vý­vo­já­rov v rám­ci tí­mu Of­fi­ce bu­dú mať rôz­ne dead­li­ny a ča­so­vé plá­ny. Niek­to­ré bu­dú nav­zá­jom pre­po­je­né (napr. vý­voj Exchan­ge a Out­loo­ku), iné nie a no­vé ver­zie rôz­nych pro­duk­tov Of­fi­ce sa bu­dú do­kon­ču­jú v od­liš­ných ča­soch a uvá­dzať ne­zá­vis­le od se­ba. Ide o nao­zaj zá­sad­nú zme­nu v do­te­raj­šom cyk­le.

No­vá stra­té­gia pri­ná­ša no­vé vý­zvy

Na­sa­de­nie toh­to mo­de­lu, sa­moz­rej­me, bu­de klásť ove­ľa väč­šie ná­ro­ky na na­ča­so­va­nie a na spo­lup­rá­cu jed­not­li­vých pro­duk­tov me­dzi se­bou. Na­vy­še k rých­le­mu na­sa­dzo­va­niu zmien ma­jú zvy­čaj­ne aver­ziu pod­ni­ko­ví pou­ží­va­te­lia, kto­rí, nao­pak, pre­fe­ru­jú sta­bil­né pros­tre­die. Mic­ro­soft pre­to nes­mie uvá­dzať no­vin­ky až pri­rý­chlo, pre­to­že by ris­ko­val ne­ga­tív­ne reak­cie od tej­to sku­pi­ny svo­jej klien­te­ly.

Tá už os­tat­ne te­raz zvy­čaj­ne ne­ku­pu­je kaž­dú no­vú ver­ziu Of­fi­ce, kto­rú Mic­ro­soft vy­dá, ale na­sa­dzu­je kaž­dú dru­hú ale­bo tre­tiu. Ak má byť cie­ľom Mic­ro­sof­tu us­po­ko­je­nie po­trieb zá­kaz­ní­kov, mu­sí brať do úva­hy aj tú­to sku­toč­nosť.

V prí­pa­de, že sa ten­to expe­ri­ment os­ved­čí, dá sa oča­ká­vať, že sa ra­píd­ne­ho vý­vo­ja doč­ká­me aj pri ďal­ších pro­duk­toch Mic­ro­sof­tu. Pre­to­že sú­čas­ný mo­del už dos­lu­hu­je a v pritvr­dzu­jú­cej kon­ku­ren­cii by sa prav­de­po­dob­ne uká­zal ako dl­ho­do­bo neudr­ža­teľ­ný.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter