BitTorrent Sync chce konkurovať cloudovým riešeniam

Vý­vo­já­ri Bit­Torren­tu uvoľ­ni­li pre ve­rej­nosť expe­ri­men­tál­ny nás­troj na syn­chro­ni­zá­ciu dát bez kó­pie v clou­de.

Bit­Torrent Sync vy­uží­va tech­no­ló­gie peer-to-peer (P2P) na pre­nos in­for­má­cií me­dzi jed­not­li­vý­mi sto­lo­vý­mi po­čí­tač­mi a syn­chro­ni­zu­je zvo­le­né zlož­ky. No­vin­kou je, že na to nie je pot­reb­ný žiad­ny exter­ný server, ako je to v prí­pa­de slu­žieb Drop­box, Goog­le Dri­ve ale­bo SkyD­ri­ve.

Ak sú všet­ky syn­chro­ni­zo­va­né po­čí­ta­če v jed­nej mies­tnej sie­ti, net­re­ba ani pri­po­je­nie k inter­ne­tu. Nao­pak, umies­tne­nie syn­chro­ni­zo­va­ných po­čí­ta­čov v rôz­nych mies­tach inter­ne­tu nie je ko­mu­ni­ká­cii na pre­káž­ku.

Ale pod­ľa niek­to­rých ná­zo­rov ne­bu­dú spo­loč­nos­ti my­šlien­ke veľ­mi nak­lo­ne­né. Bu­dú sa obá­vať pre­dov­šet­kým stra­ty kon­tro­ly nad tým, čo sa s ich dá­ta­mi de­je, aj keď v sku­toč­nos­ti sa os­tat­né služ­by pri uk­la­da­ní zdie­ľa­ných dát spo­lie­ha­jú na cu­dzie dá­to­vé cen­trá. A ako už uká­zal v mi­nu­los­ti nap­rík­lad prí­pad Drop­boxu, ob­čas sa preu­ká­že, že o za­bez­pe­če­ní dát mô­žu len ho­vo­riť, za­tiaľ čo v sku­toč­nos­ti pri­ja­té sú­bo­ry vô­bec ne­chrá­nia.

Bit­Torrent je 8-roč­ná spo­loč­nosť s vlas­tný­mi kan­ce­lá­ria­mi v San Fran­cis­cu, kto­rá po­nú­ka bez­plat­né nás­tro­je na jed­no­du­ché a rých­le od­osie­la­nie veľ­kých sú­bo­rov cez inter­net.

Jej tran­spor­tná tech­no­ló­gia je pos­ta­ve­ná na zni­žo­va­ní sie­ťo­vej zá­ťa­že roz­de­le­ním a zdie­ľa­ním čas­tí sú­bo­rov me­dzi účas­tník­mi tran­spor­tu (keď tie za­ria­de­nia, kto­ré už pri­ja­li časť sú­bo­rov, ich zdie­ľa­jú pre ďal­šie). Dnes je čas­to aso­cio­va­ná s web­mi zdie­ľa­jú­ci­mi ne­le­gál­ny ob­sah, ale Bit­Torrent je le­gál­na spo­loč­nosť za­rá­ba­jú­ca na li­cen­co­va­ní tech­no­ló­gií pre ko­mer­čných zá­ujem­cov.

Pro­dukt Sync je tes­to­va­ný od za­čiat­ku ro­ka a je­ho stav je stá­le ozna­čo­va­ný za ver­ziu al­fa, ale pod­ľa blo­gu spo­loč­nos­ti je už dos­ta­toč­ne pou­ži­teľ­ný na ve­rej­né tes­to­va­nie s tým, že je­ho pou­ží­va­te­lia zis­tia, že je to rých­lej­šia a bez­peč­nej­šia me­tó­da syn­chro­ni­zá­cie dát než kto­rá­koľ­vek iná al­ter­na­tí­va.

Hlav­ná vý­ho­da syn­chro­ni­zač­ných rie­še­ní je v tom, že de­te­gu­jú zme­ne­né sú­bo­ry a za­is­ťu­jú pre­ne­se­nie zmien na pred­nas­ta­ve­né úlo­žis­ko. V sú­čas­nom sta­ve Sync od­osie­la ce­lý zme­ne­ný sú­bor na ďal­ší po­čí­tač, kto­rý sú­bor ob­sa­hu­je, a tam nah­ra­dí star­šiu ver­ziu. To však zna­me­ná, že ten­to pro­ces mô­že byť vý­raz­ne me­nej efek­tív­ny ako kon­ku­ren­čné clou­do­vé rie­še­nia, kto­ré de­te­gu­jú, kto­ré čas­ti sú­bo­ru bo­li zme­ne­né, a ko­pí­ru­jú len tie. Spo­loč­nosť Bit­Torrent už vy­hlá­si­la, že „dú­fa v uve­de­nie roz­die­lo­vej syn­chro­ni­zá­cie do kon­ca ro­ka".

Po­dob­ná tech­no­ló­gia, akú sľu­bu­je Sync, má veľ­ký po­ten­ciál zme­niť prie­my­sel po­nú­ka­jú­ci syn­chro­ni­zá­ciu sú­bo­rov. Ho­ci Drop­box, Goog­le, Mic­ro­soft, App­le Su­ger­Sync a ďal­šie služ­by po­nú­ka­jú pries­to­ro­vo ob­me­dze­né bez­plat­né úlo­žis­ko, za­rá­ba­jú na zá­kaz­ní­koch, kto­rí pot­re­bu­jú pre­ná­šať a syn­chro­ni­zo­vať veľ­ké sú­bo­ry ale­bo veľ­ké množ­stvo ma­lých do­ku­men­tov.

No až prax uká­že, ako sa Bit­Torren­tu po­da­ri­lo vy­rie­šiť všet­ky ty­pic­ké prob­lé­my spo­je­né so syn­chro­ni­zá­ciou, či už ide o spo­mí­na­ný pre­nos iba zme­ne­ných čas­tí, ale­bo za­is­te­nie, aby nik­dy ne­doš­lo k stra­te zmien v sú­bo­roch, kto­ré sa us­ku­toč­ni­li u nie­koľ­kých pou­ží­va­te­ľov sú­čas­ne, čo je ty­pic­ky ľah­šie do­siah­nu­teľ­né prá­ve po­mo­cou cen­trál­nych server­ov s vlas­tnou kó­piou dát.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter