Bezplatná aplikácia prezradí aj „stiahnuté“ kilometre

Ne­dáv­no priš­la na svet úpl­ne no­vá jed­no­du­chá slo­ven­ská ap­li­ká­cia, kto­rá po­má­ha ši­ro­kej ve­rej­nos­ti iden­ti­fi­ko­vať všet­ky vo­zid­lá, kto­ré na Slo­ven­sku preš­li tech­nic­kou kon­tro­lou. Po­nú­ka tie naj­dô­le­ži­tej­šie zá­klad­né in­for­má­cie o vlas­tnom ale­bo inom vo­zid­le a umož­ňu­je zis­tiť ok­rem osob­ných úda­jov chrá­ne­ných zá­ko­nom aj plat­nosť tech­nic­kej kon­tro­ly a do­kon­ca aj po­čet naj­az­de­ných ki­lo­met­rov.

Cie­ľom no­vej ap­li­ká­cie je lep­šia in­for­mo­va­nosť ve­rej­nos­ti, tran­spa­ren­tnosť kon­trol, pok­les pod­vo­dov s pre­da­jom vo­zi­diel, väč­ší kom­fort a jed­no­du­chosť pri hľa­da­ní in­for­má­cií o vo­zid­le. Sta­čí prís­tup na inter­net, jed­no­du­ché klik­nu­tie v ap­li­ká­cii a k úda­jom sa dos­ta­ne­te od­kiaľ­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek bez pot­re­by fy­zic­ky preh­ľa­dá­vať dok­la­dy (pro­to­ko­ly, os­ved­če­nia).

1_HISTORIA NAJAZDENYCH KILOMETROV.JPG

Cez ap­li­ká­ciu sa da­jú zis­tiť zá­klad­né in­for­má­cie o vo­zid­le. Nie­len ak­tuál­ne, ale aj v ho­ri­zon­te nie­koľ­ko ro­kov do­za­du. Kon­krét­ne 9 pos­led­ných kon­trol. Ap­li­ká­cia po­nú­ka jed­not­li­vý preh­ľad na nas­le­du­jú­ce úda­je:

  • Evi­den­čné čís­lo vo­zid­la, po­čet naj­az­de­ných ki­lo­met­rov, VIN, pro­to­kol, ná­lep­ku, os­ved­če­nie
  • Dá­tum vy­ko­na­nia kon­tro­ly, dá­tum plat­nos­ti kon­tro­ly, his­tó­riu naj­az­de­ných ki­lo­met­rov vo­zid­la

Ap­li­ká­cia mô­že po­môcť nap­rík­lad pri kú­pe ojaz­de­né­ho vo­zid­la, pre­to­že si mož­no jed­no­du­cho skon­tro­lo­vať his­tó­riu naj­az­de­ných ki­lo­met­rov za pos­led­ných 9 kon­trol, tak­že sa dá pre­dísť pod­vo­dom so stá­ča­ním ki­lo­met­rov. Mô­že po­môcť aj ma­ji­te­ľom vo­zi­diel, kto­rí si chcú rých­lo a jed­no­du­cho ove­riť, do­ke­dy je plat­ná kon­tro­la pre ich vo­zid­lo, aby pre­diš­li prob­lé­mom a prí­pad­ným po­ku­tám.

Úda­je sú ak­tuál­ne do ta­kej mie­ry, že ak prí­de­te na kon­tro­lu, vý­sle­dok uvi­dí­te do pár mi­nút po jej ukon­če­ní. Sa­moz­rej­me, stav ta­cho­met­ra je ak­tuál­ny k dá­tu­mu vy­ko­na­nia pos­led­nej kon­tro­ly.

Pro­dukt vzni­kol v di­el­ni As­se­co So­lu­tions ako zá­kaz­ko­vé rie­še­nie pre spo­loč­nosť TES­TEK, po­ve­re­nú Mi­nis­ter­stvom dop­ra­vy, pôšt a te­le­ko­mu­ni­ká­cií SR na za­bez­pe­če­nie a vy­ko­ná­va­nie čin­nos­tí tech­nic­kej služ­by tech­nic­kej kon­tro­ly vo­zi­diel.

Ap­li­ká­ciu je mož­né vy­skú­šať:

as­se­co­so­lu­tions.sk

  3_QR kod TKCHECK.PNG

Zdroj: Asseco Solutions


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter