Smartfóny s Firefox OS sa objavia na trhu v lete

Mo­zil­la, ne­zis­ko­vá na­dá­cia sto­ja­ca za pre­hlia­da­čom Fi­re­fox, plá­nu­je de­but no­vé­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu Fi­re­fox OS na ten­to rok. Ozná­mil to jej CEO Garry Ko­vacs na kon­fe­ren­cii Di­ve In­to Mo­bi­le.

Pr­vá vl­na uvá­dzania sa má za­čať v jú­ni a bu­de sa tý­kať pia­tich kra­jín: Ve­ne­zue­la, Bra­zí­lia, Poľ­sko, Por­tu­gal­sko a Špa­nielsko. Do kon­ca ro­ka sa má no­vý ope­rač­ný sys­tém uviesť v ďal­ších 11 kra­ji­nách.

Do Spo­je­ných štá­tov sa po­tom dos­ta­ne v prie­be­hu ro­ka 2014. Pre­čo až vte­dy? „V Si­li­con Valley má­me ten­den­ciu vi­dieť svet cez high-end za­ria­de­nia," po­ve­dal Ko­vacs. „To však nie je tak vo zvyš­ku sve­ta." Mo­zil­la plá­nu­je za­čať pre­daj na men­ších tr­hoch, pre­to­že smar­tfó­ny s Fi­re­fox OS bu­dú jed­no­duch­šie mo­de­ly s niž­šou ce­nou, tak­že bu­dú za­me­ra­né skôr na ne­ná­roč­ných pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: allthingsd.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter