Parallella: Linuxový superlacný superpočítač do vrecka

Po ús­pe­chu kon­cep­tu Ras­pberry Pi pri­chá­dza pro­jekt extrém­ne lac­né­ho su­per­po­čí­ta­ča Pa­rallel­la od spo­loč­nos­ti Adap­te­va. Skôr než o kom­plex­ný sys­tém ide v tom­to prí­pa­de o sa­mos­tat­né dos­ky ur­če­né na ma­sív­ne pa­ra­lel­né vý­poč­ty pod Li­nuxom. Hlav­ná vý­ho­da je po­tom ce­na, kto­rá sa má za­čí­nať na 99 do­lá­roch za jed­nu plat­ňu.

Adap­te­va sa za­me­ria­va pri­már­ne na vý­ro­bu po­čí­ta­čo­vých či­pov a úva­ha­mi nad lac­ným su­per­com­pu­tin­gom sa za­obe­rá už dl­hší čas. Te­raz na Li­nux Colla­bo­ra­tion Sum­mi­te už ofi­ciál­ne oh­lá­si­la svo­ju no­vin­ku - dos­ku Pa­rallel­la, kto­rú v tes­to­va­cej ver­zii ro­zoš­le ten­to rok v le­te svo­jim viac ako šies­tim ti­sí­com par­tne­rov, tes­te­rov a ďal­ším spo­lup­ra­cov­ní­kom. V sú­čas­nos­ti sú k dis­po­zí­cii inter­né pro­to­ty­py, kto­ré sa eš­te do­la­ďu­jú na fi­nál­ne pred­sta­ve­nie sve­tu.

Pa­rallel­la - su­per­po­čí­tač vo vrec­ku

Su­per­po­čí­ta­čo­vá dos­ka Pa­rallel­la má veľ­kosť kre­dit­nej kar­ty a ob­sa­hu­je 1GHz dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor s jad­rom ARM A9 spo­lu so 64-jad­ro­vým ak­ce­le­rá­to­rom Epi­pha­ny. Ďalej je osa­de­ná 1 GB pa­mä­te, dvo­ma por­tmi USB 2.0, sie­ťo­vou kar­tou 10/100/1000, čí­tač­kou ka­riet Mic­roSD a por­tom HDMI.

Jed­na tá­to dos­ka by ma­la mať vý­kon zhru­ba 100 GFLOPS, čo by zod­po­ve­da­lo bež­ným pro­ce­so­rom v PC s tak­tom 45 GHz. Ty­pic­ká spot­re­ba by pri­tom ma­la byť oko­lo 5 wat­tov. Dos­ka štan­dar­dne vy­uží­va ope­rač­ný sys­tém Ubun­tu Li­nux 12.04 a k dis­po­zí­cii sú aj prís­luš­né ov­lá­da­če. Sché­mu dos­ky vi­dí­te na ob­ráz­ku.

parallella_board_1.jpg

Li­nux si v ob­las­ti su­per­com­pu­tin­gu dr­ží dl­ho­do­bo sil­nú po­zí­ciu. Uve­de­nie do­siek Pa­rallel­la pre­to pri­ná­ša mož­nosť pos­ta­viť si vlast­ný su­per­po­čí­tač, v niek­to­rých oh­ľa­doch po­rov­na­teľ­ný s kla­sic­ký­mi pro­duk­tmi veľ­kých do­dá­va­te­ľov a po­nú­ka­jú­ci veľ­ké mož­nos­ti v ob­las­ti pa­ra­lel­né­ho spra­co­va­nia dát. Prá­ve to je to­tiž jad­rom dneš­né­ho su­per­com­pu­tin­gu.

Pot­re­by pa­ra­lel­ných vý­poč­tov ras­tú

Vý­kon­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Adap­te­ve An­dreas Olof­sson ho­vo­rí, že po­do­ba vý­poč­to­vých úloh sa za pos­led­né ro­ky zme­ni­la. Za­tiaľ čo pred­tým bo­lo zá­kla­dom sé­rio­vé spra­co­va­nie dát, dneš­ný sof­tvér kla­die čo­raz väč­šie ná­ro­ky na pa­ra­lel­né vý­poč­ty. Me­ní sa aj spô­so­by tvor­by ap­li­ká­cií, kto­ré sú stá­le viac za­me­ra­né na spra­co­va­nie pa­ra­lel­ných dát. To­mu mu­sí zod­po­ve­dať aj dos­tup­ný har­dvér, kto­rý by mal pos­kyt­núť tým­to po­žia­dav­kám maximál­nu opo­ru.

Pro­jekt Pa­rallel­la sa sna­ží byť od­po­ve­ďou na uve­de­né po­žia­dav­ky a pri­niesť mož­nosť vy­so­ko­vý­kon­né­ho pa­ra­lel­né­ho spra­co­va­nia dát aj do bež­ných fi­riem a do­kon­ca aj jed­not­liv­com, a te­da nie­len do ve­dec­kých in­šti­tú­cií a veľ­kých kor­po­rá­cií. Ide za­tiaľ o pr­vý krok, kto­rý mô­že ot­vo­riť dos­lo­va su­per­vý­poč­to­vú re­vo­lú­ciu a po­núk­nuť su­per­po­čí­tač pre kaž­dé­ho za do­po­siaľ ne­reál­nu ce­nu.

Kým do­te­raz bol su­per­com­pu­ting veľ­mi dra­há a ná­roč­ná zá­le­ži­tosť, te­raz by sa mo­hol zme­niť v úpl­ne bež­nú a dos­tup­nú zá­le­ži­tosť. Spo­loč­nosť Adap­te­ve si je ve­do­má dô­le­ži­tos­ti spo­lup­rá­ce s ďal­ší­mi hráč­mi na tr­hu, a pre­to nad­via­za­la kon­tak­ty s fir­ma­mi ako Xilinx, Inter­sil, Mic­ro­chip, Mic­ron, Ana­log De­vi­ces či Sam­tec.

Ak sa jej po­da­rí dos­ky Pa­rallel­la sku­toč­ne pre­sa­diť na tr­hu, má po­ten­ciál vý­raz­ne zme­niť sú­čas­ný svet su­per­com­pu­tin­gu a dos­tup­nosť su­per­po­čí­ta­čov, kto­ré bo­li do­te­raz vy­hra­de­né len ob­me­dze­nej vrstve zá­kaz­ní­kov.

Ale aj v prí­pa­de, že Pa­rallel­la neus­pe­je tak ako jej „do­má­ci brat­ra­nec" Ras­pberry Pi, bu­de pri­naj­men­šom ukáž­kou sme­ru, akým sa com­pu­ting mô­že v dneš­nej do­be vy­dať, ako aj mož­nos­tí, kto­ré sú k dis­po­zí­cii za ce­nu men­šiu ako sto do­lá­rov. Aj pre­to pro­jekt ne­sie hes­lo „su­per­po­čí­tač pre kaž­dé­ho". Viac sa doz­vie­te z nas­le­du­jú­cej pre­zen­tá­cie spo­loč­nos­ti Adap­te­va su­ma­ri­zu­jú­cej vlas­tnos­ti a mož­nos­ti do­siek Pa­rallel­la:

Video:


Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter