Aby deti nerobili neplechu keď sú online. Rodičovské aplikácie pre Android, iOS a Windows

Mo­bil­né za­ria­de­nia sú ob­ľú­be­ným zdro­jom zá­ba­vy pre na­še de­ti. Tie­to prís­tro­je im v mno­hých prí­pa­doch po­nú­ka­jú veľ­kú slo­bo­du, čo sa tý­ka prís­tu­pu na inter­net ale­bo k ap­li­ká­ciám.

De­ti ne­raz na­ku­pu­jú ap­li­ká­cie ne­ve­dom­ky a bez po­vo­le­nia ro­di­čov, prí­pad­ne pris­tu­pu­jú k fun­kciám te­le­fó­nu, omy­lom me­nia nas­ta­ve­nia atď. Tie­to prob­lé­my rie­šia ro­di­čov­ské ap­li­ká­cie, kto­ré v niek­to­rých prí­pa­doch po­nú­ka­jú aj ďal­šie uži­toč­né fun­kcie.

iOS

Ope­rač­ný sys­tém iOS po­nú­ka ro­di­čov­ské nás­tro­je, kto­ré sa na­chá­dza­jú pria­mo v zá­klad­nej vý­ba­ve sys­té­mu. V rám­ci nich si mô­že ro­dič ur­čiť, ku kto­rým zá­klad­ným ap­li­ká­ciám má di­eťa prís­tup, či mô­že ap­li­ká­cie sťa­ho­vať a vy­ma­zá­vať a či mô­že na­ku­po­vať pria­mo v ap­li­ká­ciách.

K dis­po­zí­cii sú aj ap­li­ká­cie tre­tích strán. Keď­že je však ope­rač­ný sys­tém iOS uzav­re­tý, vý­vo­já­ri ma­jú ob­me­dze­né mož­nos­ti. Z hľa­dis­ka ap­li­ká­cií, kto­ré by moh­li re­gu­lo­vať čas, kto­rý mô­že di­eťa strá­viť so za­ria­de­ním, sa stre­tá­va­me pre­važ­ne s jed­no­du­chý­mi ap­li­ká­cia­mi. Tie po up­ly­nu­tí ča­so­vé­ho li­mi­tu di­eťa upo­zor­nia, alek za­ria­de­nie neu­zam­knú. V mno­hých prí­pa­doch sta­čí vy­pnúť no­ti­fi­ká­cie, tak­že ide iba o koz­me­tic­ké ob­me­dzenie.

V po­nu­ke ob­cho­du Ap­pSto­re náj­de­me pre­važ­ne ap­li­ká­cie, kto­ré umož­ňu­jú kon­tro­lu inter­ne­to­vé­ho pre­hlia­da­ča ale­bo sle­do­va­nie ak­tuál­nej lo­ka­li­ty di­eťa­ťa. Žiaľ, pok­ro­či­lé nás­tro­je nie sú z dô­vo­du ob­me­dze­ní sys­té­mu k dis­po­zí­cii.

ios.jpg

Mo­bi­cipje al­ter­na­tív­ny inter­ne­to­vý pre­hlia­dač, kto­rý umož­ňu­je ro­di­čom vzdia­le­nú kon­tro­lu. Ro­di­čia mô­žu filtro­vať, aké inter­ne­to­vé strán­ky mô­že di­eťa pre­hlia­dať, čo mô­že na inter­ne­te vy­hľa­dá­vať atď. Ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, v rám­ci pré­mio­vých nas­ta­ve­ní mož­no re­gu­lo­vať, ke­dy má di­eťa prís­tup na inter­net. Všet­ky tie­to nas­ta­ve­nia sa však tý­ka­jú iba pre­hlia­da­ča Mo­bi­cip.

Aby bo­la ro­di­čov­ská kon­tro­la efek­tív­na, tre­ba ak­ti­vo­vať ob­me­dzenia a vy­pnúť pou­ží­va­nie pre­hlia­da­ča Sa­fa­ri a mož­nosť sťa­ho­va­nia ap­li­ká­cií - v tom­to prí­pa­de bu­de di­eťa pris­tu­po­vať na inter­net iba cez Mo­bi­cip.

Fa­mi­ly by Sy­gic je uži­toč­ná ro­di­čov­ská ap­li­ká­cia umož­ňu­jú­ca sle­do­vať po­lo­hu váš­ho di­eťa­ťa, o kto­rej sme už pí­sa­li.

An­droid

An­droid po­nú­ka bo­hat­šie mož­nos­ti ro­di­čov­skej kon­tro­ly. Ho­ci sys­tém ne­dis­po­nu­je za­bu­do­va­ný­mi ro­di­čov­ský­mi nás­troj­mi ako iOS, ap­li­ká­cie tre­tích strán umož­ňu­jú efek­tív­nej­šiu re­gu­lá­ciu a ro­di­čov­skú kon­tro­lu.

Fu­na­mofun­gu­je po­dob­ne ako Mo­bi­cip. Do za­ria­de­nia nain­šta­lu­je­te ap­li­ká­ciu a nás­led­ne sa cez webo­vé roz­hra­nie prih­lá­si­te do ro­di­čov­ské­ho pa­ne­la. Po­nu­ka fun­kcií je však ove­ľa bo­hat­šia - ok­rem filtro­va­nia inter­ne­tu mož­no re­gu­lo­vať, kto­ré ap­li­ká­cie mô­že di­eťa pou­ží­vať.

K dis­po­zí­cii je mož­nosť ča­so­vé­ho ob­me­dzenia vy­uží­va­nia jed­not­li­vých ap­li­ká­cii. Fu­na­mo pos­ky­tu­je aj de­tail­né in­for­má­cie napr. o vo­la­ných te­le­fón­nych čís­lach. Ap­li­ká­cia je k dis­po­zí­cii za­dar­mo, bez­plat­ne ju však mô­že­te pou­ží­vať iba dva dni. Nás­led­ne tre­ba za­kú­piť li­cen­ciu za jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok 19,99 USD.

Nor­ton Fa­mi­ly pred­sta­vu­je bez­plat­nú al­ter­na­tí­vu k ap­li­ká­cii Fu­na­mo. Tá­to ap­li­ká­cia fun­gu­je na po­dob­nom prin­cí­pe a umož­ňu­je mo­ni­to­ro­va­nie webu, te­le­fo­ná­tov a sprá­vu ap­li­ká­cií. Ap­li­ká­cia pre An­droid je pria­mo pre­po­je­ná s pro­duk­tom Nor­ton Fa­mi­ly, kto­rý umož­ňu­je sprá­vu a ro­di­čov­skú kon­tro­lu po­čí­ta­čov.

Ky­tep­ho­ne: Pa­ren­tal Con­trol je po­dob­né rie­še­nie ako Fu­na­mo a Nor­ton Fa­mi­ly. V po­rov­na­ní s Nor­to­nom však Ky­tep­ho­ne dis­po­nu­je bo­hat­šou fun­kcio­na­li­tou (blo­ko­va­nie ho­vo­rov, sle­do­va­nie lo­ka­li­ty, ob­me­dzenie ap­li­ká­cií, ča­so­vý zá­mok).

Vi­deo: http://youtu.be/-93UYZ­tiy­Ko

Fa­mi­ly by Sy­gic, ap­li­ká­cia, po­mo­cou kto­rej mô­že­te sle­do­vať lo­ka­li­tu čle­nov ro­di­ny, je k dis­po­zí­cii aj pre An­droid.

Kids Pla­ce je ap­li­ká­cia, kto­rá umož­ňu­je de­ťom pris­tu­po­vať iba k vy­bra­ným ap­li­ká­ciám. To­to je uži­toč­né rie­še­nie, po­kiaľ sa di­eťa chce hrať na te­le­fó­ne ro­di­ča - ten sa ne­mu­sí báť, či di­eťa ne­bu­de pris­tu­po­vať k je­ho dá­tam, ná­hod­ne nie­ko­mu te­le­fo­no­vať atď.

K dis­po­zí­cii je aj nas­ta­ve­nie ča­so­vé­ho ob­me­dzenia, po up­ly­nu­tí da­né­ho ča­su sa ap­li­ká­cia uzam­kne. Kids Pla­ce je v pod­sta­te det­ský kú­tik a po­dob­nú fun­kcio­na­li­tu náj­de­te pria­mo za­bu­do­va­nú aj v ope­rač­nom sys­té­me Win­dows Pho­ne 8.

Win­dows

Ope­rač­ný sys­tém Win­dows 8 po­nú­ka po­mer­ne pok­ro­či­lé ro­di­čov­ské nás­tro­je. V tom­to sme­re mož­no ba­dať op­ro­ti Win­dows 7 znač­né zlep­še­nie. K no­vej fun­kcii mô­že­te pris­tu­po­vať cez ov­lá­da­cí pa­nel a mož­nosť Bez­peč­nosť ro­di­ny.

Nas­ta­ve­nie tej­to fun­kcie umož­ňu­je za­pnúť ale­bo vy­pnúť pro­to­ko­lo­va­nie ak­ti­vi­ty pou­ží­va­te­ľa, te­da to, či sa ma­jú zhro­maž­ďo­vať úda­je o tom, akým spô­so­bom di­eťa po­čí­tač pou­ží­va. Po­te­ší aj mož­nosť webo­vé­ho filtro­va­nia, ob­me­dzenie Win­dows ob­cho­du a ap­li­ká­cií, ako aj ča­so­vé ob­me­dzenie.

Fun­kciu Bez­peč­nosť ro­di­ny ne­mož­no pou­žiť na kon­to správ­cu, pred­pok­la­dá sa te­da, že di­eťa má vlas­tné kon­to, resp. vy­uží­va bež­né, nead­mi­nis­trá­tor­ské kon­to.

Pre Win­dows 7 je po­dob­ná služ­ba dos­tup­ná pros­tred­níc­tvom ba­lí­ka Win­dows Es­sen­tials. Ta­kis­to sa na­zý­va Bez­peč­nosť ro­di­ny.

windows.PNG

Nor­ton Fa­mi­lyje mul­tip­lat­for­mo­vé rie­še­nie. Tú­to služ­bu sme spo­mí­na­li v sú­vis­los­ti s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid, k dis­po­zí­cii je aj ver­zia pre iOS (nie však na na­šom úze­mí) a PC ap­li­ká­cia. Nor­ton Fa­mi­ly po­nú­ka zá­klad­né fun­kcie a ro­di­čov­ské nás­tro­je - sle­do­va­nie a blo­ko­va­nie inter­ne­to­vých strá­nok, ča­so­vé ob­me­dzenie, sle­do­va­nie so­ciál­nych sie­tí a sle­do­va­nie vy­hľa­dá­va­nia.

Zá­klad­ná ver­zia služ­by je dos­tup­ná bez­plat­ne, zá­ujem­co­via si mô­žu za­pla­tiť ver­ziu Pre­mier, kto­rá po­nú­ka viac fun­kcií. Z pok­ro­či­lých fun­kcií po­te­šia e-mai­lo­vé upo­zor­ne­nia, kto­ré ro­di­čia oce­nia, ak nie sú do­ma.

AVG Fa­mi­ly Sa­fe­tyje al­ter­na­tí­va pre Nor­ton Fa­mi­ly. Na roz­diel od toh­to rie­še­nia AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty je pla­te­ná služ­ba, bez­plat­ná ver­zia nie je k dis­po­zí­cii. AVG Fa­mi­ly Sa­fe­ty sme v po­nu­ke slo­ven­skej ver­zie strá­nok ne­naš­li, v rám­ci Európ­skej únie je ce­na li­cen­cie sta­no­ve­ná na 14,95 EUR roč­ne.

Ro­di­čia mô­žu po­mo­cou toh­to nás­tro­ja sle­do­vať a filtro­vať ak­ti­vi­tu de­tí na inter­ne­te. Ne­chý­ba blo­ko­va­nie ap­li­ká­cií a hier a ob­me­dzenie ča­su, keď mô­žu de­ti pou­ží­vať PC. To­to rie­še­nie je dos­tup­né aj vo for­me ap­li­ká­cie iOS, kto­rej fun­kcio­na­li­ta je však veľ­mi zá­klad­ná - ide iba o inter­ne­to­vý pre­hlia­dač.

Po­dob­né rie­še­nie po­nú­ka aj spo­loč­nosť McA­fee.

Ho­ci uni­ver­zál­ne rie­še­nie ro­di­čov­skej kon­tro­ly pre všet­ky plat­for­my neexis­tu­je, ma­ji­te­ľom za­ria­de­ní s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows a An­droid od­po­rú­ča­me vy­skú­šať služ­bu Nor­ton Fa­mi­ly, kto­rá je k dis­po­zí­cii aj bez­plat­ne. Os­tat­né z pred­sta­ve­ných rie­še­ní pos­ky­tu­jú ro­di­čov­ské nás­tro­je iba pre jed­nu plat­for­mu, resp. v prí­pa­de iOS ne­pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­nú fun­kcio­na­li­tu.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter