Hyperlapse vám z prechádzky na Street View vytvorí efektnú animáciu

Fun­kciu Ti­me­lap­se az­da poz­ná­te z iP­ho­nu. Ide o zho­to­vo­va­nie sní­mok v is­tom ča­so­vom inter­va­le, z kto­rých sa po­tom zos­ta­ví zrý­chle­né vi­deo. Pok­ro­či­lej­ší nás­troj je Hyper­lap­se. Je to za­chy­tá­va­nie vi­deí v ur­či­tých inter­va­loch po­hy­bu­jú­cou sa ka­me­rou.

Ta­ký­to nás­troj vy­tvo­ri­li in­ži­nie­ri zo spo­loč­nos­ti Tee­han + Lax. Vy­uží­va už ho­to­vé sním­ky zo služ­by Goog­le Street View. Na strán­ke hyper­lap­se.tllabs.io si na ma­pe zvo­lí­te mies­to, ka­diaľ prej­de vir­tuál­na ka­me­ra, a server vám vy­ge­ne­ru­je ani­má­ciu. Vý­sled­kom je nie­koľ­ko­se­kun­do­vý pre­let, po­čas kto­ré­ho sa mô­že­te aj za­sta­viť a oto­čiť. O tom, ako to fun­gu­je, sa mô­že­te pres­ved­čiť vo vi­deu.

Pro­jekt Tee­han + Lax bol zos­ta­ve­ný po­mo­cou Goog­le Maps API v3 a Ja­vaS­crip­tu, zdro­jo­vý kód je dos­tup­ný na server­i Git­Hub, tak­že mô­že­te up­ra­viť sním­ko­vú frek­ven­ciu (fra­me­ra­te), kva­li­tu ob­ra­zu a po­hyb ka­me­ry. Nás­troj naj­lep­šie fun­gu­je v pre­hlia­da­či Chro­me a zrej­me pri­nú­ti váš ven­ti­lá­tor zvý­šiť otáč­ky, pre­to­že má dosť vy­so­ké po­žia­dav­ky na vý­kon pro­ce­so­ra.

Zdroj: wired.com
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter