Nové Ubuntu prináša kratšiu podporu a povinný Python 3

Spo­loč­nosť Ca­no­ni­cal vy­da­la ve­rej­nú be­ta ver­ziu li­nuxovej dis­tri­bú­cie Ubun­tu 13.04 (Ra­ring Rin­gtail). Tá má ako pr­vá v ra­de ne-LTS ver­zií pri­niesť po no­vom skrá­te­nú do­bu pod­po­ry z 18 iba na 9 me­sia­cov.

Pod­po­ra pri edí­ciách LTS (long term sup­port), ur­če­ných naj­mä na na­sa­de­nie v pod­ni­koch, sa ne­me­ní. Skrá­te­nie do­by pod­po­ry má sú­vi­sieť s cyk­lom rých­lej­šie­ho uvá­dzania no­vých ver­zií, kto­ré ma­jú lep­šie zod­po­ve­dať vý­vo­ju cie­ľo­vých za­ria­de­ní, na kto­ré Ubun­tu sme­ru­je, a to naj­mä smar­tfó­nov a tab­le­tov.

Prá­ve roz­ší­re­nie zá­be­ru z PC na ďal­šie ty­py za­ria­de­ní je spo­je­né s de­faul­tným roz­hra­ním Uni­ty, kto­ré však mno­hým pou­ží­va­te­ľom Ubun­tu ne­vy­ho­vu­je. Pre tých, kto­rí pre­fe­ru­jú roz­hra­nie KDE, je k dis­po­zí­cii Ku­bun­tu, Xfce pri­ná­ša Xubun­tu, LXDE po­tom Lu­bun­tu a Gno­me 3.x za­sa Ubun­tu-Gno­me 13.04. Tu žiad­nu zá­sad­nú zme­nu ne­ča­kaj­te.

Zlep­še­nia, kto­ré ne­mu­sia po­te­šiť

Ako je už zvy­kom, ak­tua­li­zá­cie sa doč­ka­li sof­tvé­ro­vé ​​kom­po­nen­ty. No­vé Ubun­tu tak pou­ží­va li­nuxový ker­nel 3.8.5, ďa­lej po­tom kan­ce­lár­sky ba­lík Lib­reOf­fi­ce 4.01, webo­vý pre­hlia­dač Fi­re­fox 20.0 a e-mai­lo­vý klient Thun­der­bird 17.05. Z vý­vo­jár­ske­ho hľa­dis­ka pok­ra­ču­je od­klon od Pyt­ho­nu 2.x k Pyt­ho­nu 3.3, pri­čom star­šia ver­zia má byť k dis­po­zí­cii len ako sa­mos­tat­ný ba­lík.

Cie­ľom má byť pres­ved­čiť vý­vo­já­rov na pre­chod na ver­ziu 3, kto­rá však nie je s tou star­šou spät­ne úpl­ne kom­pa­ti­bil­ná, a tak bu­dú mu­sieť up­ra­viť ale­bo por­to­vať svo­je star­šie ap­li­ká­cie. To potvr­dzu­je aj poz­nám­ka vý­rob­cov, že ani pre Ubun­tu 13.04 ne­bo­lo za­tiaľ eš­te všet­ko pre­kon­ver­to­va­né pre Pyt­hon 3.

Ubun­tu 13.04 ta­kis­to pri­ná­ša jed­nu z pr­vých ver­zií nás­tro­ja ozna­čo­va­né­ho ako Up­start Users. Ten má urý­chliť prih­lá­se­nie pou­ží­va­te­ľa do sys­té­mu vďa­ka to­mu, že od­lo­ží štart niek­to­rých des­kto­po­vých slu­žieb až dov­te­dy, kým sú sku­toč­ne pot­reb­né. Vo fi­nál­nej ver­zii tá­to fun­kcia sí­ce ne­bu­de prav­de­po­dob­ne auto­ma­tic­ky za­pnu­tá a má slú­žiť skôr na expe­ri­men­tál­ne úče­ly, ale v prí­pa­de zá­uj­mu bu­de mož­né vy­nú­tiť si ju ruč­ne.

Ra­ring Rin­gtail ne­bu­de ob­sa­ho­vať Ubun­tu in­staller pre Win­dows s náz­vom Wubi. Ten sa pri­tom te­ší znač­nej po­pu­la­ri­te a umož­ňu­je beh Ubun­tu pod Win­dows, ako­by to bo­la bež­ná ap­li­ká­cia. Dô­vo­dom má byť prob­lém s kom­pa­ti­bi­li­tou s Win­dows 8 a exis­tu­jú­ce chy­by v ap­li­ká­cii. Ca­no­ni­cal sa ne­ta­jí tým, že by pri­ví­tal, ke­by si vý­voj Wubi vza­li na sta­rosť ne­zá­vis­lí vý­vo­já­ri. Vý­rob­ca sa chce vy­dať skôr ces­tou mo­bil­ných klien­tov. Ak sa te­da niek­to ta­ký náj­de, je mož­né, že sa Wubi vrá­ti späť z dô­chod­ku, ale s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ako sa­mos­tat­ný ba­lík.

Fi­ná­le na doh­ľad

Preh­ľad no­vi­niek náj­de­te na wiki Ubun­tu. Fi­nál­na ver­zia by ma­la byť uvoľ­ne­ná 25. ap­rí­la 2013, pod­po­ra sa te­da skon­čí v ja­nuá­ri bu­dú­ce­ho ro­ka.

Be­tu si mô­že­te stiah­nuť z webu vý­rob­cu ale­bo na ňu ak­tua­li­zo­vať z ver­zie 12.10, ale po­čí­taj­te s tým, že ob­sa­hu­je eš­te nie­koľ­ko zná­mych chýb, ako nap­rík­lad za­mr­znu­tie in­stalle­ra pri už exis­tu­jú­cej in­šta­lá­cii na PC, prob­lém so spus­te­ním Sky­pu, ťaž­kos­ti s In­stalle­rom pre­hlia­da­ča Chro­me a po­dob­ne. No ide už len o drob­nos­ti a uve­de­niu fi­nál­ne­ho pro­duk­tu by ne­ma­lo stáť nič v ces­te.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter