Google uviedol QuickOffice pre iPhone a Android

Goog­le spus­til svo­ju náh­ra­du za Mic­ro­soft Of­fi­ce, Quic­kOf­fi­ce, pre iP­ho­ne a in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny a tab­le­ty so sys­té­mom An­droid.

Pre za­ria­de­nia iPad uvie­dol Goog­le Quic­kOf­fi­ce už v mi­nu­lom ro­ku. Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti vte­dy vy­hlá­sil, že ver­zia pre iP­ho­ne a plat­for­mu An­droid „je na ces­te". A vo feb­ruári bo­la uvoľ­ne­ná in­for­má­cia, že pre­bie­ha­jú prá­ce na in­teg­rá­cii tech­no­ló­gie Quic­kOf­fi­ce pria­mo do pre­hlia­da­ča Chro­me a sys­té­mu Chro­me OS. Utor­ko­vé ozná­me­nie tak za­pĺňa vý­znam­nú di­eru v po­nu­ke fun­kcií na bež­nú pre­vádz­ku kan­ce­lá­rií na mo­bil­ných za­ria­de­niach.

No­vé ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid sú k dis­po­zí­cii pre pla­tia­cich pou­ží­va­te­ľov Goog­le Apps for Bu­si­ness, veľ­ký ba­lík slu­žieb za­lo­že­ný na clou­de, kto­rý sto­jí 50 do­lá­rov na pou­ží­va­te­ľa a rok. Quic­kOf­fi­ce for iOS - rov­na­kú ap­li­ká­ciu je ur­če­nú pre iP­ho­ne aj iPad - mož­no za­dar­mo stiah­nuť na App­le App Sto­re a ich va­riant pre An­droid po­tom na Goog­le Play. Ani jed­na z nich však ne­bu­de pra­co­vať bez prih­lá­se­nia do Goog­le Apps for Bu­si­ness. Tí, kto­rí ne­ma­jú Goog­le Apps for Bu­si­ness, si mô­žu kú­piť ne­zá­vis­lé ap­li­ká­cie Quic­kOf­fi­ce Pro HD, va­riant iOS za 15 do­lá­rov a An­droid za 20 do­lá­rov. No­vé rie­še­nie je ta­kis­to tes­ne spo­je­né s dis­kom Goog­le, on-li­ne úlož­nou služ­bou.

Sof­tvér Quic­kOf­fi­ce umož­ňu­je pre­ze­rať, up­ra­vo­vať a vy­tvá­rať do­ku­men­ty kom­pa­ti­bil­né s ap­li­ká­cia­mi Word, Power­Point a Excel. Sof­tvé­ro­vý gi­gant za­kú­pil Quic­kOf­fi­ce v po­lo­vi­ci ro­ka 2012 a zís­ka­ný vý­vo­jár­sky tím bol za­čle­ne­ný do sku­pi­ny Goog­le Apps. Dov­te­dy moh­li sí­ce pou­ží­va­te­lia s tý­mi­to for­mát­mi do­ku­men­tov pra­co­vať, ale zna­me­na­lo to nah­rať sú­bo­ry Of­fi­ce do Goog­le Docs v na­tív­nom for­má­te, Goog­le docs ich v clou­de kon­ver­to­val do inter­né­ho for­má­tu, v kto­rom sa s ni­mi da­lo eš­te len pra­co­vať. V prie­be­hu kon­ver­zie, sa­moz­rej­me, čas­to do­chá­dza k stra­tám for­má­to­va­cej in­for­má­cie.

V rov­na­kom ča­se Mic­ro­soft ml­čí o svo­jej vlas­tnej al­ter­na­tí­ve. Prev­lá­da pres­ved­če­nie, že na­ko­niec uvoľ­ní vlas­tnú ver­ziu ap­li­ká­cií ba­lí­ka Of­fi­ce for iOS a An­droid, kto­ré pre ne­ho mô­žu pred­sta­vo­vať zisk v ka­te­gó­rii mi­liárd do­lá­rov. Sú­čas­ne sa však ší­ria oba­vy, že čas je­ho príl­eži­tos­ti ob­sa­diť časť tr­hu sa pos­tup­ne krá­ti a mal by rea­go­vať čo naj­rý­chlej­šie, ak chce si­tuáciu za­chrá­niť.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter