Osem užitočných málo známych on-line aplikácií, ktoré sa určite zídu

Na inter­ne­te sa na­chá­dza množ­stvo uži­toč­ných a za­ují­ma­vých on-li­ne nás­tro­jov a ap­li­ká­cií. Mno­hé z nich však pou­ží­va­te­lia ne­poz­na­jú, a pre­to sme prip­ra­vi­li krát­ky vý­ber, v rám­ci kto­ré­ho bliž­šie pred­sta­vu­je­me rôz­no­ro­dé ap­li­ká­cie.


Ani­mo­to

Ani­mo­to je jed­no­du­chý a in­tui­tív­ny vi­deoedi­tor, kto­rý umož­ňu­je tvor­bu štý­lo­vých vi­deí. Pro­ces úp­ra­vy je do veľ­kej mie­ry auto­ma­ti­zo­va­ný - pou­ží­va­teľ si vy­be­rie niek­to­rú z dos­tup­ných šab­lón, pri­dá fo­tog­ra­fie, vi­deá a text, zvo­lí ale­bo nah­rá pes­nič­ku a o zvy­šok sa pos­ta­rá Ani­mo­to. Ten­to nás­troj je ideál­ny, po­kiaľ chce­te vy­tvo­riť vi­deos­po­mien­ku na do­vo­len­ku ale­bo ro­din­nú os­la­vu. Ani­mo­to mož­no vy­uží­vať bez­plat­ne, dĺžka vi­deí je však ob­me­dze­ná na 30 se­kúnd. Neob­me­dze­ne dl­hé vi­deá sú dos­tup­né v rám­ci pred­plat­né­ho Plus s me­sač­ným pop­lat­kom 2,50 USD. Pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní ne­chý­ba. 

 

Video:


Chro­no­Zoom

Chro­no­Zoom je inter­ak­tív­na en­cyk­lo­pé­dia his­tó­rie sve­ta. Opi­su­je vznik ves­mí­ru, Ze­me, ži­vo­ta, ale aj his­tó­riu ľud­stva. Ap­li­ká­ciu vy­uži­jú naj­mä štu­den­ti, vďa­ka in­tui­tív­ne­mu ov­lá­da­niu ju však od­po­rú­ča­me kaž­dé­mu, kto si chce v skrat­ke zre­ka­pi­tu­lo­vať his­tó­riu, sia­ha­jú­cu mi­liar­dy ro­kov do mi­nu­los­ti. 

Video:


Di­dthey­rea­dit

Di­dthey­rea­dit umož­ňu­je sle­do­vať e-mai­ly, kto­ré po­sie­la­te. Ten­to nás­troj vám pos­kyt­ne od­po­ve­de na otáz­ky, či a ke­dy bol od­os­la­ný e-mail ot­vo­re­ný, ako dl­ho ho prí­jem­ca čí­tal a kde ho čí­tal. Služ­ba pod­po­ru­je via­ce­ro e-mai­lo­vých klien­tov vrá­ta­ne webo­vých slu­žieb Gmail a ďal­ších - pre inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če je k dis­po­zí­cii špe­ciál­ny plug-in.

Do

Do je nás­troj za­me­ra­ný na pro­duk­ti­vi­tu a efek­tív­nu sprá­vu pro­jek­tov a úloh. Sa­moz­rej­má je pod­po­ra mo­bil­ných za­ria­de­ní s iOS a An­droi­dom, tak­že va­mi za­de­fi­no­va­né úlo­hy mô­že­te kon­tro­lo­vať a spra­vo­vať aj cez te­le­fón. Ap­li­ká­cia je dos­tup­ná aj bez­plat­ne. 

IFTTT

IFTTT je ap­li­ká­cia, kto­rá umož­ňu­je vy­tvá­rať pou­ží­va­te­ľo­vi pod­mien­ky. IFTTT je skrat­ka pre „if this then that", čo zna­me­ná, že ak sa sta­ne nie­čo, po­tom vy­ko­naj nie­čo. Pou­ží­va­teľ vďa­ka to­mu­to nás­tro­ju mô­že up­ra­viť a de­fi­no­vať aj pod­mien­ku, aj reak­ciu, pri­čom si mô­že vy­brať z množ­stva pod­po­ro­va­ných slu­žieb. My sme v rám­ci tes­to­va­nia vy­tvo­ri­li uži­toč­nú e-mai­lo­vú no­ti­fi­ká­ciu, kto­rá nás upo­zor­ní na to, ak bu­de na dru­hý deň pr­šať. Ok­rem to­ho mož­no vy­užiť napr. služ­bu Drop­box - ak pou­ží­va­teľ nah­rá do prie­čin­ka Pub­lic no­vý sú­bor, ten mô­že byť auto­ma­tic­ky zdie­ľa­ný na FB atď. Mož­nos­tí je ve­ľa, sta­čí sa poh­rať. 

 

Video:


IMO

IMO.im je služ­ba, kto­rá zhŕňa množ­stvo in­stan­tných ko­mu­ni­ká­to­rov na jed­nom mies­te. V rám­ci tej­to webo­vej služ­by mô­že­te ko­mu­ni­ko­vať s kon­tak­tmi v služ­bách ICQ, Sky­pe, Gtalk a ďal­ších. Vý­hod­ná je vý­bor­ná pod­po­ra mo­bil­ných ap­li­ká­cií a his­tó­ria v clou­de, kto­rá je dos­tup­ná bez oh­ľa­du na za­ria­de­nie, kto­ré prá­ve pou­ží­va­te. Ak ste do­ne­dáv­na pou­ží­va­li mee­bo, IMO pred­sta­vu­je vý­bor­nú al­ter­na­tí­vu. 

Jot­ti

Tá­to služ­ba skon­tro­lu­je up­loa­do­va­ný sú­bor po­mo­cou via­ce­rých anti­ví­ru­so­vých sof­tvé­rov. Pou­ží­va­teľ mô­že nah­rá­vať sú­bo­ry do veľ­kos­ti 25 MB. 

Pre­zi

Pre­zi pred­sta­vu­je vý­kon­ný nás­troj, kto­rý umož­ňu­je vy­tvá­rať štý­lo­vé a ele­gan­tné pre­zen­tá­cie. Ide o vý­bor­nú al­ter­na­tí­vu k Mic­ro­soft Power­Point - účet Pub­lic (všet­ky va­še pre­zen­tá­cie bu­dú ve­rej­né) je k dis­po­zí­cii za­dar­mo. Služ­ba po­te­ší aj pod­po­rou mo­bil­ných za­ria­de­ní, tak­že va­še pre­zen­tá­cie má­te neus­tá­le k dis­po­zí­cii a s tvor­bou pre­zen­tá­cií vám po­mô­žu napr. ofi­ciál­ne vi­deo­ná­vo­dy

Video:


Ak má­te tip na ďal­šie má­lo zná­me, ale uži­toč­né ap­li­ká­cie, poš­li­te ho ale­bo uveď­te v dis­ku­sii.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter