Google dnes spúšťa mobilnú navigáciu v slovenčine. Dá sa používať aj offline.

Goog­le dnes spúš­ťa Na­vi­gá­ciu na Ma­pách Goog­le (Be­ta) v slo­ven­či­ne. Po­mo­cou nej sa kaž­dý smar­tfón ale­bo iné za­ria­de­nie s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid (ver­zie 2.2+) či iOS (ver­zie 5.1+), sta­ne pl­no­hod­not­nou na­vi­gá­ciou do au­ta ale­bo pre chod­cov. Na­vi­gá­cia na Ma­pách Goog­le je on­li­ne GPS na­vi­gá­cia s hla­so­vý­mi po­kyn­mi, reál­ny­mi zá­ber­mi ulíc a sa­te­lit­ný­mi fo­tog­ra­fia­mi. Rov­na­ko ako Ma­py Goog­le je aj služ­ba Na­vi­gá­cia na Ma­pách Goog­le dos­tup­ná za­dar­mo a pos­ky­tu­je vždy naj­čer­stvej­šie ma­po­vé pod­kla­dy bez nut­nos­ti do­ku­po­vať ďal­šie ma­py ale­bo ak­tua­li­zá­cie.

Na­vi­gá­cia vy­uží­va a dopĺňa služ­by ako Street View, vy­lep­še­né ma­po­vé pod­kla­dy, či ak­tuál­na dop­rav­ná si­tuácia, vďa­ka kto­rej do­ká­že vy­brať naj­vhod­nej­šiu tra­su na zá­kla­de ak­tuál­nych in­for­má­cií o dop­ra­ve. Ma­py Goog­le tiež umož­ňu­jú stiah­nuť si ma­po­vé pod­kla­dy do za­ria­de­nia a pou­ží­vať ich of­fli­ne bez prís­tu­pu na inter­net.

navigacie.jpg

Na­vi­gá­cia na Ma­pách Goog­le ob­sa­hu­je ino­va­tív­nu fun­kciu hla­so­vé­ho vy­hľa­dá­va­nia a tiež Street View zob­ra­ze­nie na úrov­ni ulíc. Po­kiaľ pou­ží­va­teľ v prie­be­hu ces­ty stra­tí inter­ne­to­vé spo­je­nie, na­vi­gá­cia ho bez­peč­ne do­ve­die na vop­red sta­no­ve­né mies­to. Na­vi­gá­cia je dos­tup­ná pre pre­važ­nú väč­ši­nu slo­ven­ských pou­ží­va­te­ľov, keď­že až viac ako dve tre­ti­ny smar­tfó­nov pre­da­ných v re­gió­ne CEE sú s An­droi­dom a ďal­ších 7 per­cent pou­ží­va iOS.Na­vi­gá­cia na Ma­pách Goog­le bo­la od za­čiat­ku vy­ví­ja­ná ako on­li­ne GPS na­vi­gá­cia, tak­že mô­že vy­uží­vať všet­ky vý­ho­dy tzv. clou­du:

Hla­so­vé vy­hľa­dá­va­nie: Hľa­da­nú des­ti­ná­ciu je mož­né do te­le­fó­nu za­dať jed­no­du­cho jej vy­slo­ve­ním, čo je u mo­bil­ných za­ria­de­ní ove­ľa rých­lej­šie a po­hodl­nej­šie.

Vždy ak­tuál­ne in­for­má­cie: Na­vi­gá­cia vy­uží­va vždy naj­ak­tuál­nej­šie ma­po­vé pod­kla­dy. Vďa­ka pri­po­je­niu na inter­net zís­ka­va pou­ží­va­teľ ďal­šie ak­tuál­ne uži­toč­né in­for­má­cie o oko­lí.

Vy­hľa­dá­va­nie pozdĺž tra­sy: V rám­ci na­vi­gá­cie je mož­né po­mo­cou tzv. Vrs­tiev vy­hľa­dať oko­li­té reš­tau­rá­cie, čer­pa­cie sta­ni­ce, ban­ko­ma­ty ale­bo par­ko­vis­ká.

Street View: Pre bez­prob­lé­mo­vú orien­tá­ciu je mož­né si kri­žo­vat­ky, od­boč­ky a cie­ľo­vé mies­to pre­zrieť v naj­vyš­šom de­tai­le v služ­be Street View. Pri prib­lí­že­ní k cie­ľo­vej des­ti­ná­cii sa ma­pa auto­ma­tic­ky prep­ne do zob­ra­ze­nia ulíc Street View, tak­že pou­ží­va­teľ vop­red pres­ne vie, kde má za­sta­viť ale­bo za­bo­čiť.

Sa­te­lit­ný poh­ľad: Umož­ňu­je sle­do­vať ces­tu pred se­bou na de­tail­ných le­tec­kých sním­kach a lep­šie tak iden­ti­fi­ko­vať te­rén pred se­bou i je­ho oko­lie.

Vy­hľa­dá­va­nie ako na Ma­pách Goog­le: Nie je pot­reb­né hľa­dať len ná­zov mes­ta ale­bo uli­ce, na­vi­gá­cia pou­ží­va­te­ľa do­ve­die ku kon­krét­ne­mu pod­ni­ku ale­bo fir­me, ale­bo do­kon­ca k špe­ci­fic­ké­mu ty­pu fir­my (napr. ta­lian­ska reš­tau­rá­cia).

Pre zís­ka­nie na­vi­gá­cie sta­čí do za­ria­de­nia stiah­nuť ap­li­ká­ciu Ma­py Goog­le, kto­rá je dos­tup­ná za­dar­mo cez ob­chod s ap­li­ká­cia­mi Goog­le Play pre za­ria­de­nia s An­droi­dom a pre za­ria­de­nia s iOS cez App Sto­re. Slo­ven­sko sa tak za­ra­ďu­je me­dzi kra­ji­ny, kde je dos­tup­ná pok­ro­či­lá na­vi­gá­cia od Goog­lu.

Ino­vá­cie Máp Goog­le na Slo­ven­sku:
2013
Slo­ven­ské Street View ti­py.
Cie­ľom pro­jek­tu je na zá­kla­de pou­ží­va­teľ­ských ti­pov a od­po­rú­ča­ní od­bor­ní­kov zo SACR iden­ti­fi­ko­vať ďal­šie his­to­ric­ké, kul­túr­ne či prí­rod­né krá­sy, kto­ré by na ma­pe Street View ne­ma­li chý­bať.

2012
Poh­ľad z vtá­čej per­spek­tí­vy na Ma­pách Goog­le.
Pod 45-stup­ňo­vým uh­lom si je mož­né po­zrieť aj Bra­tis­la­vu a pres­kú­mať krá­su his­to­ric­ké­ho cen­tra.

Spus­te­nie jázd Street View. Vzhľa­dom na veľ­ký zá­ujem sa­mos­práv a pou­ží­va­te­ľov Goog­le pô­vod­ný plán sní­ma­nia auta­mi Street View roz­ší­ril. Goog­le pre služ­bu Street View nas­ní­mal tak­mer všet­ky ve­rej­né ko­mu­ni­ká­cie. Špe­ciál­ne Street View au­tá moh­li Slo­vá­ci vi­dieť vo všet­kých kú­toch Slo­ven­ska, keď spo­lu preš­li viac ako 40.000 ki­lo­met­rov na­šich ciest, čo je viac, ako ke­by preš­li oko­lo ce­lej ze­me­gu­le pozdĺž rov­ní­ka.

Spus­te­nie služ­by Street View. Sa­mot­né od­štar­to­va­nie jázd vy­vo­la­lo veľ­ký zá­ujem ve­rej­nos­ti ako aj mies­tnych sa­mos­práv o tú­to služ­bu a pre­to k pô­vod­ne plá­no­va­ným 19 slo­ven­ským mes­tám a mies­tam v ich oko­lí pri­bud­li aj ďal­šie za­ují­ma­vé des­ti­ná­cie ale­bo ich dô­le­ži­té čas­ti. Pou­ží­va­te­lia sa tak mô­žu vir­tuál­ne pop­re­chá­dzať po uli­ciach nie­koľ­kých de­sia­tok his­to­ric­ky ale­bo kul­túr­ne za­ují­ma­vých slo­ven­ských miest, mes­te­čiek či ob­cí. Slo­ven­sko je 15. európ­skou kra­ji­nou, v kto­rej bo­lo po­mo­cou Street View tech­no­ló­gie nas­ní­ma­né tak­mer ce­lé úze­mie.

Ak­tua­li­zá­cia ma­po­vých pod­kla­dov. Slo­ven­sko je jed­nou z de­sia­tich európ­skych kra­jín, kam Goog­le pri­nie­sol vy­lep­še­né Ma­py Goog­le.

2011
Ve­rej­ná dop­ra­va v Ži­li­ne.
Goog­le v spo­lup­rá­ci s Dop­rav­ným pod­ni­kom mes­ta Ži­li­ny s.r.o. spus­til v rám­ci svo­jej služ­by Ma­py Goog­le fun­kciu „Ve­rej­ná dop­ra­va v Ži­li­ne".

Dop­ra­va na Ma­pách Goog­le. Po­mo­cou tej­to fun­kcie mô­žu aj vo­di­či na Slo­ven­sku sle­do­vať in­for­má­cie o ces­tnej pre­máv­ke. Ide o „ži­vú" vrstvu, kto­rú si pou­ží­va­te­lia mô­žu spus­tiť na Ma­pách Goog­le na svo­jom po­čí­ta­či aj na smar­tfó­ne.

Ma­py Goog­le 5.7 pre An­droid. Me­dzi naj­zau­jí­ma­vej­šie fun­kcie no­vej ver­zie máp pre An­droid pat­rí mož­nosť vy­hľa­dať tra­su s vy­uži­tím mes­tskej hro­mad­nej dop­ra­vy. Ces­to­va­te­lia tak ma­jú mož­nosť na svo­jom smar­tfó­ne sle­do­vať, kde sa v da­nej chví­li na tra­se na­chá­dza­jú a na kto­rej za­stáv­ke ma­jú vy­stú­piť. Za­hŕňa aj no­vú expe­ri­men­tál­nu fun­kciu, po­mo­cou kto­rej je mož­né si stiah­nuť ma­pu kon­krét­ne­ho mies­ta v oko­lí 16 ki­lo­met­rov a vy­uží­vať ju aj v of­fli­ne mó­de. (po ru­ke aj v prí­pa­de stra­ty dá­to­vé­ho pri­po­je­nia, či na ces­tách v za­hra­ni­čí)

Po­ča­sie na Ma­pách Goog­le. Vrstva Po­ča­sie zná­zor­ňu­je ak­tuál­nu pred­po­veď po­ča­sia na ce­lom sve­te. Pou­ží­va­te­lia si tak mô­žu jed­no­du­cho náj­sť in­for­má­cie o ak­tuál­nej tep­lo­te ale­bo po­ve­ter­nos­tných pod­mien­kach. Vďa­ka tej­to fun­kcii sa zá­ro­veň mô­žu po­zrieť, kde na sve­te je noc a kde deň. Vrstva tak­tiež po­nú­ka mož­nosť zob­ra­ziť si tep­lo­tu v °C ale­bo °F a rých­losť vet­ra v ki­lo­met­roch ale­bo mí­ľach za ho­di­nu.

Zdroj: Google


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter