Microsoft ponúka vývojárom 100 dolárov za každú novú aplikáciu

100dollars.jpg Mic­ro­soft po­nú­ka vý­vo­já­rom príl­eži­tosť za­ro­biť si. Lá­ka ich tvo­riť ap­li­ká­cie pre Win­dows 8 a Win­dows Pho­ne 8 do svoj­ho on-li­ne ob­cho­du. Za kaž­dú im sľu­bu­je 100 do­lá­rov, a to až do úhr­nnej vý­šky 2000 do­lá­rov.

Ak­cia potr­vá do 30. jú­na a je ob­me­dze­ná poč­tom 10 000 re­gis­tro­va­ných ap­li­ká­cií. Je zná­me, že po­nu­ka vo Win­dows Sto­re za­os­tá­va za po­nu­kou ap­li­ká­cií pre iOS či An­droid.

Server AllThingsD však po­va­žu­je ta­ký­to krok za ris­kant­ný. Mô­že sí­ce zvý­šiť po­čet ap­li­ká­cií, ale je má­lo prav­de­po­dob­né, že by sa ňou da­li zlá­kať vý­vo­já­ri zvuč­ných mien.

Zrej­me rov­na­ký ná­zor má aj sám Mic­ro­soft, je­ho zá­stup­ca vy­hlá­sil, že nej­de o pri­már­nu stra­té­giu spo­loč­nos­ti. Ak­cia má iba pod­nie­tiť tvo­ri­vosť v ši­ro­kej vý­vo­jár­skej ko­mu­ni­te po­dob­ne ako rôz­ne sú­ťa­že. Do­dal, že v sú­čas­nos­ti je vo Win­dows Sto­re štvor­ná­sob­ný po­čet ap­li­ká­cií, ako bol pri uve­de­ní Win­dows 8.

Zdroj: allthingsd.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter