Bezdrôtová myš, ktorá nepotrebuje batérie

Ge­nius pred­sta­vil bez­drô­to­vú myš NX-ECO, kto­rá ne­pot­re­bu­je na pre­vádz­ku kla­sic­ké ba­té­rie. Myš dis­po­nu­je vlas­tným kon­den­zá­to­rom, kto­ré­ho jed­no na­bi­tie tr­vá iba tri mi­nú­ty a zvlád­ne až 100-ti­síc na­bí­ja­cích cyk­lov. No­vin­ka sa dos­ta­ne na trh v prie­be­hu mar­ca a bu­de stáť 20,50 EUR.

Myš­ku mô­žu pou­ží­vať pra­vá­ci i ľa­vá­ci, pre­to­že má uni­ver­zál­ny sym­et­ric­ký di­zajn. Na­bí­ja sa pri­po­je­ním k po­čí­ta­ču ale­bo no­te­boo­ku pros­tred­níc­tvom káb­la mic­ro USB, kto­rý je umies­tne­ný pria­mo v út­ro­bách my­ši. Na­bí­ja­nie tr­vá len tri mi­nú­ty a mož­no ho opa­ko­vať prak­tic­ky do­ne­ko­neč­na. Bez­drô­to­vé spo­je­nie s po­čí­ta­čom beží na frek­ven­cii 2,4 GHz a fun­gu­je až na vzdia­le­nosť 15 met­rov.

NX-ECO 1.jpg

Pri­jí­mač pi­co USB je dos­ta­toč­ne ma­lý, aby ste ho moh­li po­ne­chať v no­te­boo­ku aj pri pre­ná­ša­ní, mož­no ho však us­cho­vať aj pria­mo do my­ši. Ok­rem štan­dar­dných troch tla­či­diel - pra­vé­ho, ľa­vé­ho a ro­lo­va­cie­ho ko­lies­ka - je myš vy­ba­ve­ná aj tla­čid­lom pre­pí­na­jú­cim cit­li­vosť my­ši me­dzi 800 a 1600 dpi. No­vin­ka vy­uží­va sen­zor s tech­no­ló­giou BlueEye, vďa­ka kto­rej do­ká­že pra­co­vať na ľu­bo­voľ­nom, spra­vid­la aj ne­rov­nom povr­chu.

Zdroj: GeniusOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter