Aké cloudové služby využívať a ako prežiť ich výpadky?

cloud_vypadky_43.jpeg Clou­do­vé služ­by v mno­hých prí­pa­doch zjed­no­du­šu­jú náš ži­vot – e-mai­ly, dá­ta, pra­cov­né nás­tro­je má­me tak­mer vždy po­ru­ke. Ako kaž­dá tech­no­ló­gia, ani cloud nie je do­ko­na­lý. Ho­ci väč­ši­na slu­žieb fun­gu­je tak­mer bez­chyb­ne, z ča­su na čas sa vy­skyt­nú prob­lé­my. Ne­fun­gu­je Gmail, ne­mô­že­te sa prih­lá­siť do váš­ho clou­do­vé­ho úlo­žis­ka, prí­pad­ne ne­fun­gu­jú iné služ­by. Ako tie­to vý­pad­ky pre­žiť?

Po­dob­ne ako v mi­nu­los­ti aj v prí­pa­de clou­do­vých slu­žieb pla­tí zá­klad­né pra­vid­lo – zá­lo­huj­te si dá­ta. Pri clou­do­vých služ­bách je zá­lo­ha veľ­mi dô­le­ži­tá. Ak má služ­ba vý­pa­dok, nie­len­že ju ne­mô­že­te vy­uží­vať, ne­má­te prís­tup ani k va­šim sú­bo­rom a to je ne­raz väč­ší prob­lém. Dá­ta vie­te vy­užiť aj v kom­bi­ná­cii s inou služ­bou, prí­pad­ne prog­ra­mom, ale bez in­for­má­cií a úda­jov ste stra­te­ní.

Naš­ťas­tie zá­lo­ho­va­nie dát je v prí­pa­de väč­ši­ny clou­do­vých slu­žieb veľ­mi jed­no­du­ché: Drop­box, SkyD­ri­ve, Goog­le Dri­ve, Su­gar­Sync – tie­to služ­by vám umož­ňu­jú syn­chro­ni­zo­vať va­še dá­ta na­prieč via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi. Vý­bor­né je, že kaž­dá z tých­to slu­žieb po­nú­ka ap­li­ká­ciu, kto­rá vám auto­ma­tic­ky sťa­hu­je a syn­chro­ni­zu­je dá­ta. Ak má­te tú­to syn­chro­ni­zá­ciu nas­ta­ve­nú, dá­ta má­te neus­tá­le k dis­po­zí­cii aj v off-li­ne mó­de.

Gmail, Out­look.com – to­to sú mo­men­tál­ne dve naj­ob­ľú­be­nej­šie e-mai­lo­vé webo­vé služ­by. Va­še e-mai­ly aj z iných slu­žieb si mô­že­te jed­no­du­cho stiah­nuť do po­čí­ta­ča. Sta­čí pou­žiť prog­ram Out­look, Thun­der­bird, Win­dows Li­ve Mail ale­bo Zim­bra Des­ktop.

Goog­le Do­ku­men­ty, Ka­len­dár – ďal­šie služ­by Goog­le ta­kis­to pod­po­ru­jú po­mer­ne jed­no­du­ché zá­lo­ho­va­nie. Goog­le Ka­len­dár po­nú­ka mož­nosť pria­me­ho expor­tu, Do­ku­men­ty si stiah­ne­te po­mo­cou ap­li­ká­cie Goog­le Dri­ve ale­bo pria­mo cez webo­vé roz­hra­nie.

Sta­čí ozna­čiť všet­ky sú­bo­ry a zvo­liť mož­nosť Mo­re – Download, resp. Viac – Stiah­nuť. Aj ďal­šie clou­do­vé služ­by po­nú­ka­jú po­mer­ne jed­no­du­chý spô­sob, ako si ulo­žiť dá­ta na váš lo­kál­ny disk. Clou­do­vý edi­tor ob­ráz­kov, služ­ba Pixlr, uk­la­dá ob­ráz­ky v on-li­ne úlo­žis­ku, umož­ňu­je aj stiah­nu­tie ob­ráz­kov do PC.

Ever­no­te, služ­ba na tvor­bu mul­ti­me­diál­nych poz­ná­mok, ta­kis­to po­nú­ka mož­nosť expor­tu dát vrá­ta­ne des­kto­po­vej ap­li­ká­cie. Va­šu ko­mu­ni­ká­ciu v rám­ci in­stan­tných ko­mu­ni­ká­to­rov si ulo­ží­te v služ­be Di­gsby aj cez imo.im. Ak však služ­ba neu­mož­ňu­je auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu, ne­za­bud­ni­te na pra­vi­del­né zá­lo­ho­va­nie dát.

Zdroj: pcworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter