Vyšiel Internet Explorer 10 pre Windows 7

ie_10.jpg Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 sa ko­neč­ne doč­ka­li. Mic­ro­soft ozná­mil vy­da­nie ver­zie Inter­net Explo­re­ra 10 pre ten­to ope­rač­ný sys­tém. IE 10 bol do­te­raz k dis­po­zí­cii len pre Win­dows 8, no pou­ží­va­te­lia star­šie­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu si ho moh­li vy­skú­šať už v no­vem­bri. Te­raz si ho už mô­žu stiah­nuť všet­ci pou­ží­va­te­lia Win­dows 7. Za­čnú sa aj auto­ma­tic­ké ak­tua­li­zá­cie pre viac ako 700 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov IE 9 a tých, kto­rí v sú­čas­nos­ti pou­ží­va­jú pre­view ver­ziu IE 10.

K pred­nos­tiam IE 10 pat­rí špič­ko­vá har­dvé­ro­vá ak­ce­le­rá­cia a zrý­chle­nie na­čí­ta­nia strá­nok prib­liž­ne o 20 % v po­rov­na­ní s IE 9. K zvý­še­niu bez­peč­nos­ti a súk­ro­mia pou­ží­va­te­ľov pris­pe­je pred­vo­le­ne nas­ta­ve­ná za­pnu­tá fun­kcia Do Not Track. Di­zajn je rov­na­ký ako v IE 10 pre Win­dows 8. S uve­de­ním no­vej ver­zie sa spá­ja aj rek­lam­ná kam­paň. Tá je za­me­ra­ná naj­mä na do­ty­ko­vé vlas­tnos­ti no­vé­ho pre­hlia­da­ča, ho­ci na tr­hu nie je ve­ľa za­ria­de­ní s Win­dows 7, kto­ré by pod­po­ro­va­li do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie.

Video:


Inter­net Explo­rer 10 pre Win­dows 7 je k dis­po­zí­cii v 95 ja­zy­koch a stiah­nuť si ho mô­že­te zo strán­ky http://win­dows.sk/ie.

Zdroj: tech­crunch.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter