Zoner Photo Studio 15 Home môžete teraz získať zadarmo v rámci akcie

zoner-photo-studio-15-pro-480x480.jpg Ak chce­te za­dar­mo zís­kať kva­lit­ný prog­ram na sprá­vu fo­tog­ra­fií, má­te skve­lú príl­eži­tosť. Zo­ner Pho­to Stu­dio 15 je te­raz v edí­cii Ho­me dos­tup­né na stiah­nu­tie na por­tá­li Bits du Jour Pro­mo. Ide však o an­glic­kú ver­ziu, pre­to­že ce­lá ak­cia je za­me­ra­ná na za­hra­nič­ných pou­ží­va­te­ľov.

Ak vám an­glič­ti­na ne­ro­bí prob­lé­my, má­te eš­te asi 20 ho­dín mož­nosť zís­kať ten­to prog­ram na sprá­vu, úp­ra­vu a zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií iba za­da­ním svo­jej e-mai­lo­vej ad­re­sy (čas do skon­če­nia ak­cie sa od­rá­ta­va na strán­ke). Je tu však jed­no ob­me­dzenie - na pro­dukt na­do­bud­nu­tý v rám­ci tej­to ak­cie sa ne­pos­ky­tu­je zá­kaz­níc­ka a tech­nic­ká pod­po­ra a pou­ží­va­teľ ne­má ani ná­rok na zľa­vu na bu­dú­ce ver­zie.

Zdroj: bit­sdu­jour.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter