MWC 2013 live: Firefox OS pre mobily: vydláždite mi cestu

Je 24. 2. 2013 pres­ne 17:54. O 6 mi­nút sa za­čne tla­čo­vá kon­fe­ren­cia Mo­zil­la Foun­da­tion a na jej no­vý pro­dukt (Fi­re­fox OS - ope­rač­ný sys­tém pre smar­tfó­ny) sa priš­lo po­zrieť od­ha­dom vy­še 700 no­vi­ná­rov. Ho­di­no­vé ča­ka­nie sa op­la­ti­lo, se­dím v pr­vom ra­de a ved­ľa mňa sa v po­hod­lí gau­ča usa­dil chla­pík pria­mo z Mo­zil­la Foun­da­tion. V ru­kách dr­ží pr­vý reál­ny pro­dukt, kto­rý beží na Fi­re­fox OS. Zba­dal môj poh­ľad a pous­mial sa. Navr­hne mi, že ak ne­bu­dem ro­biť fo­tog­ra­fie, mô­žem sa na pro­dukt na chví­ľu po­zrieť. Do­ho­du som spl­nil. Bla­ze your own path (dosť voľ­né pre­lo­že­né - Vy­dláž­di­te mi ces­tu), s tým­to slo­ga­nom pri­chá­dza na trh Fi­re­fox OS. Mô­že ča­som pre­ko­nať iOS, An­droid či Win­dows Pho­ne? Po pár mi­nú­tach „off-re­cord" skú­ma­nia pros­tre­dia Fi­re­fox OS si mys­lím, že mi­ni­mál­ne Win­dows Pho­ne v čís­lach po­ko­riť mô­že. Os­tat­ných hrá­čov na tr­hu asi ťaž­ko.

Vi­deo: https://air.mo­zil­la.org/jay-sulli­van-mwc/

Fi­re­fox OS je za­lo­že­ný čis­to na HTML 5, pri­čom 70 % je­ho zdro­jo­vé­ho kó­du po­chá­dza od dob­ro­voľ­ní­kov. Keď priš­la Mo­zil­la s ná­pa­dom no­vé­ho mo­bil­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu, ih­neď sa ob­ja­vi­li fir­my, kto­rým sa tá­to my­šlien­ka pá­či­la. A ne­bo­li to aké­koľ­vek fir­my, ale veľ­kí hrá­či na glo­bál­nom mo­bil­nom tr­hu, ako napr. Te­le­fó­ni­ca, Qual­comm či Deutsche Te­le­kom. Pr­vé fir­my, kto­ré bu­dú Fi­re­fox OS reál­ne po­nú­kať vo svo­jich za­ria­de­niach, sú šty­ri - ZTE, Huawei, LG a Al­ca­tel.

firefox1.jpg

Aký je Fi­re­fox OS? Keď vice­pre­zi­dent Mo­zil­la Foun­da­tion stré­mo­va­ným hla­som a roz­tra­se­ný­mi ru­ka­mi pred­sta­vo­val ži­vé de­mo Fi­re­fox OS, všet­ko vy­ze­ra­lo veľ­mi sviž­ne aj na mi­den­do­vom de­monštrač­nom te­le­fó­ne od ZTE (ZTE Fi­re). Sviž­nosť mô­žem potvr­diť, aj keď som mal iba pár mi­nút na „poh­ra­nie sa" s ne­fi­nál­nou vzor­kou. Na Fi­re­fox OS je však za­ují­ma­vé, že je pos­ta­ve­ný na ko­mu­ni­kač­ných ná­ro­koch dneš­né­ho pou­ží­va­te­ľa. Sprá­vy, e-mai­ly, Fa­ce­book, Twit­ter - všet­ko je hl­bo­ko im­ple­men­to­va­né pria­mo od OS. Keď­že je Fi­re­fox OS pos­ta­ve­ný na HTML 5, prak­tic­ky aký­koľ­vek res­pon­zív­ny web, kto­rý mož­no pre­ze­rať na tab­le­te či mo­bi­le, je prak­tic­ky „ap­li­ká­ciou" pre Fi­re­fox OS. Ten­to mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém zme­ní poh­ľad na ap­li­ká­cie, pre­to­že nej­de v praxi o úpl­ne no­vý a pro­prie­tár­ny sys­tém, ale o im­ple­men­tá­ciu HTML.

firefox2.jpg

No ne­chý­ba ani kla­sic­ké po­ňa­tie ap­li­ká­cií a ich mož­nosť sťa­ho­va­nia a pla­te­nia cez Fi­re­fox Mar­ket­pla­ce. Ten bu­de umož­ňo­vať pla­te­nie aj pria­mo pros­tred­níc­tvom ope­rá­to­rov. Sa­moz­rej­me, aj Fi­re­fox vie, že bez ob­sa­hu v te­le­fó­ne ni­kam ne­záj­de (YouTu­be, Pi­ca­sa, MTV, Fa­ce­book, Pin­te­rest, hry od EA a de­siat­ky ďal­ších sú v te­le­fó­noch auto­ma­tic­ky pre­din­šta­lo­va­né a ďal­šie bu­dú pri­chá­dzať). Fi­re­fox po­nú­ka aj na­vi­gač­né schop­nos­ti vďa­ka HE­RE maps, kto­ré po­chá­dza­jú s di­el­ne No­kie. To­to roz­hod­nu­tie kvi­tu­je­me, veď ma­py No­kie pa­tria k špič­ke na tr­hu. Otáz­na zos­tá­va na­vi­gá­cia turn-by-turn pre kra­ji­nu, ako je Slo­ven­sko. V prie­be­hu utor­ka (26. 2.) nav­ští­vi­me stá­nok Mo­zil­ly a pri­ne­sie­me vám ži­vé zá­be­ry z exis­tu­jú­cich te­le­fó­nov a ďal­šie sub­jek­tív­ne skú­se­nos­ti.

  Jo­zef Or­go­náš, Bar­ce­lo­na


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter