Sunrise – výborný kalendár pre iOS ponúka niečo navyše

Sku­pi­na vý­vo­já­rov, kto­rí pra­co­va­li na so­ciál­nej sie­ti Foursquare, vy­tvo­ri­la no­vú ap­li­ká­ciu Sun­ri­se. Je to ka­len­dár, kto­rý chce po­núk­nuť pou­ží­va­te­ľom jed­no­du­chosť a mo­der­ný di­zajn.

Sun­ri­se sa ob­ja­vil v po­nu­ke ob­cho­du Ap­pSto­re pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi. Pr­vá ver­zia ap­li­ká­cie mo­men­tál­ne pod­po­ru­je iba Ka­len­dár Goog­le a pre­po­je­nie s Fa­ce­boo­kom. Do­kon­ca fa­ce­boo­ko­vý účet je ne­vyh­nut­nosť, aby ste moh­li ap­li­ká­ciu pou­ží­vať - iná for­ma prih­lá­se­nia nie je dos­tup­ná, čo mô­že niek­to­rých pou­ží­va­te­ľov od­ra­diť. Ap­li­ká­cia ta­kis­to za­tiaľ ne­pod­po­ru­je syn­chro­ni­zá­ciu s ka­len­dá­rom iC­loud.

Ok­rem tých­to drob­ných ne­dos­tat­kov po­nú­ka Sun­ri­se mo­der­ný a ele­gant­ný di­zajn. Op­ro­ti bež­ným ka­len­dá­rom aj s pre­din­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou iOS je Sun­ri­se in­tui­tív­nej­ší a rých­lej­ší na ov­lá­da­nie.

Sun­ri­se po­nú­ka aj uži­toč­nú in­teg­rá­ciu pred­po­ve­de po­ča­sia. Tá je dos­tup­ná na ak­tuál­ny a nas­le­du­jú­ci deň a vhod­ne tak dopĺňa os­tat­né in­for­má­cie. Ka­len­dár dis­po­nu­je aj vý­bor­nou in­teg­rá­ciou Fa­ce­boo­ku, na poz­ván­ky na uda­los­ti mô­že­te rea­go­vať pria­mo cez ap­li­ká­ciu, všet­ko je nav­zá­jom syn­chro­ni­zo­va­né. Pria­mo zo Sun­ri­se mô­že­te pos­lať aj na­ro­de­ni­no­vé bla­ho­že­la­nia - buď SMS sprá­vou, ale­bo cez so­ciál­nu sieť.

Sun­ri­se je vý­bor­ný ka­len­dár, kto­rý kom­bi­nu­je preh­ľad­ný mo­der­ný di­zajn, pre­po­je­nie a syn­chro­ni­zá­ciu so služ­ba­mi Ka­len­dár Goog­le, Fa­ce­book a Lin­ke­dIn. Ap­li­ká­cia je mo­men­tál­ne dos­tup­ná iba pre za­ria­de­nia s iOS.

Sun­ri­se, your new ca­len­dar. from Sun­ri­se on Vi­meo.

Zdroj: itu­nes.app­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter