HTC One: Tajomstvo fotoaparátu UltraPixel

„Ko­niec me­ga­pixelo­vej voj­ne," po­ve­da­lo si HTC a pred­sta­vi­lo no­vú vlaj­ko­vú loď HTC One so 4 Mpix fo­toa­pa­rá­tom Ultra­Pixel v ča­se, keď si nik ne­do­vo­lí za svo­ju vlaj­ko­vú loď ozna­čiť za­ria­de­nie s 8 Mpix fo­toa­pa­rá­tom a slab­ším. Ko­neč­ne tak aj gi­gant ako HTC pou­ká­zal na to, že nie je dô­le­ži­té to, koľ­ko má váš fo­toa­pa­rát me­ga­pixelov, ale akú kva­li­tu má je­ho sen­zor a fi­nál­na fo­tog­ra­fia. Viac me­ga­pixelov fo­tog­ra­fiu to­tiž len roz­de­lí na men­šie cel­ky, kto­ré sú v ko­neč­nom dôs­led­ku schop­né „nas­ní­mať" o to me­nej svet­la, a tak fo­tog­ra­fia hlav­ne v tmav­šom pros­tre­dí vy­ze­rá tma­vo a roz­ma­za­ne, aj keď má vy­so­ké roz­lí­še­nie.

Tajomstvo1.jpg Fo­toa­pa­rát no­vé­ho HTC One si však za­kla­dá úpl­ne na nie­čom inom. Ultra­Pixel, kto­rým je ten­to fo­toa­pa­rát vý­ni­moč­ný, sa od kon­ku­ren­čných fo­toa­pa­rá­tov lí­ši v tom, že pixe­ly sú väč­šie, a te­da aj schop­né nas­ní­mať viac svet­la. Na po­rov­na­nie, no­vá Xpe­ria Z po­nú­ka pixe­ly veľ­ké 1,3 mik­ro­met­ra, pixe­ly v za­ria­de­niach No­kia Pu­re­View, iP­ho­ne 5 či Sam­sung Ga­laxy SIII ma­jú 1,4 mik­ro­met­ra, No­kia N8 po­nú­ka 1,75-mik­ro­met­ro­vé pixe­ly a ko­neč­ne sa dos­tá­va­me k HTC One, kto­ré­ho pixe­ly ma­jú veľ­kosť až 2 mik­ro­met­re. Na ďal­šie po­rov­na­nie, pro­fe­sio­nál­ne fo­toa­pa­rá­ty DSLR po­nú­ka­jú pixe­ly vo veľ­kos­ti až 4,8 mik­ro­met­ra, no ne­za­bú­daj­me, že ich po­rov­ná­va­me s mo­der­ným smar­tfó­nom s hrúb­kou len 9,3 mm.

Tajomstvo2.jpg Sa­moz­rej­me, že všet­ko ne­zá­vi­sí len od veľ­kos­ti jed­not­li­vých pixelov a v hre je ob­rov­ský po­čet iných as­pek­tov. Je­den z nich je nap­rík­lad fakt, že pixe­ly v HTC One do­ká­žu na sen­zo­re za­chy­tiť viac svet­la za krat­ší čas, čím sa re­du­ku­je aj lom svet­la. Ob­jek­tív pred sen­zo­rom BSI v HTC One po­nú­ka aj dob­rú sve­tel­nosť F2.0 a oh­nis­ko­vú vzdia­le­nosť 28 mm. Fo­toa­pa­rát v HTC One je po Lu­mii 920 len dru­hý na tr­hu, kto­rý po­nú­ka aj špe­ciál­nu dvo­jo­so­vú op­tic­kú sta­bi­li­zá­ciu ob­ra­zu s frek­ven­ciou 2 GHz.

Tajomstvo3.jpg HTC spo­ji­lo no­vý fo­toa­pa­rát Ultra­Pixel aj s dru­hou ge­ne­rá­ciou sof­tvé­ro­vé­ho zlep­še­nia fo­toa­pa­rá­tu Ima­ge­Sen­se 2, čo umož­ňu­je v kom­bi­ná­cii s vý­kon­ným pro­ce­so­rom vy­tvá­rať fo­tog­ra­fie HDR, vi­deo HDR vo full HD roz­lí­še­ní a sním­ko­va­ní 60 FPS či spo­ma­le­né vi­deo vo vy­so­kej kva­li­te. No­vin­kou je aj HTC Zoe - prog­ram, kto­rý do­ká­že sní­mať fo­tog­ra­fie a vi­deo v naj­vyš­šom roz­lí­še­ní a auto­ma­tic­ky z nich uro­bí pro­fe­sio­nál­nu pre­zen­tá­ciu s fa­reb­ný­mi efek­tmi, efek­tmi prib­lí­že­nia a ďal­ší­mi za­ují­ma­vý­mi efek­tmi, aby ste sa o svo­je ži­vot­né zá­žit­ky moh­li po­de­liť so sve­tom v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te, rých­lo a bez to­ho, aby ste strá­vi­li ho­di­ny up­ra­vo­va­ním vi­dea a fo­tog­ra­fií. Fo­toa­pa­rát po­nú­ka aj fun­kcie, ako je od­strá­ne­nie ob­jek­tov, päť úrov­ní bles­ku, kto­ré sa pre­pí­na­jú auto­ma­tic­ky pod­ľa os­vet­le­nia pros­tre­dia, či nap­rík­lad sek­ven­čnú fo­tog­ra­fiu. Viac sa doz­vie­te z vi­dea.

Tajomstvo4.jpg Fo­toa­pa­rát v HTC One ko­neč­ne sve­tu uká­zal, že nie všet­ko je o me­ga­pixeloch a čas­to zá­le­ží aj na os­tat­ných as­pek­toch fo­toa­pa­rá­tu vo va­šom smar­tfó­ne či tab­le­te. S trik­rát svet­lej­ší­mi fo­tog­ra­fia­mi z tma­vé­ho pros­tre­dia po­rá­ža fo­toa­pa­rát Ultra­Pixel akú­koľ­vek mo­bil­nú kon­ku­ren­ciu a svo­jim ma­ji­te­ľom tak ko­neč­ne pri­ná­ša kva­li­tu fo­tog­ra­fie, a nie len práz­dne mar­ke­tin­go­vé ťa­hy. Ďalej náj­de­te ukáž­ky fo­tog­ra­fií a vi­dea z no­vé­ho HTC One.

Video:


 

Video:


Video:


Video:


Zdroj: Mo­jAn­droid.skOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter