Cookoo – analógové „smart“ hodinky

hodiny7a.jpg Zmeš­ka­li ste nie­ke­dy ho­vor pre­to, že ste ne­po­ču­li zvo­ne­nie? Stá­va sa vám čas­to, že sa pri­chy­tí­te, ako kon­tro­lu­je­te no­vé sprá­vy, e-mai­ly ale­bo fa­ce­boo­ko­vé no­ti­fi­ká­cie na svo­jom te­le­fó­ne? Ho­din­ky Coo­koo vám po­mô­žu zis­tiť, čo sa de­je vo va­šom te­le­fó­ne „real-ti­me", bez to­ho, aby ste sa ho mu­se­li dot­knúť.

Ho­din­ky Coo­koo spo­lu s ap­li­ká­ciou COO­KOO Ap­psú navr­hnu­té na zjed­no­du­še­nie váš­ho ži­vo­ta. COO­KOO App do­ká­že od­osie­lať no­ti­fi­ká­cie pre:

- pri­chá­dza­jú­ce ho­vo­ry
- zmeš­ka­né ho­vo­ry
- fa­ce­boo­ko­vé sprá­vy a prís­pev­ky
- pri­po­mien­ky ka­len­dá­ra
- alarm a ča­so­vač
- ak je va­še za­ria­de­nie mi­mo do­sa­hu
- ak má váš iP­ho­ne ale­bo iPad sla­bú ba­té­riu

hodiny5a.jpg Ok­rem iné­ho nie sú ho­din­ky Coo­koo tak­mer vô­bec od­liš­né od iných oby­čaj­ných ho­di­niek. Ob­sa­hu­jú ko­lies­ko na nas­ta­ve­nie ča­su a ru­čič­ky z ma­te­riá­lu, kto­rý v tme žia­ri. Roz­diel je vo veľ­kos­ti te­la ho­di­niek, kto­ré je tro­chu väč­šie ako pri bež­ných ho­din­kách (prie­mer 44 mm, hrúb­ka 16,3 mm). Coo­koo ta­kis­to ob­sa­hu­je šty­ri tla­čid­lá na ov­lá­da­nie „smart" čas­ti ho­di­niek. Za ci­fer­ník­mi je v ho­din­kách umies­tne­ný LCD dis­plej, kto­rý zob­ra­zu­je no­ti­fi­ká­cie. Za­ují­ma­vé je, že ci­fer­ní­ky a LCD dis­plej fun­gu­jú na roz­lič­né ba­té­rie. V ne­pos­led­nom ra­de tre­ba spo­me­núť, že ho­din­ky Coo­koo sú vo­do­tes­né do hĺbky 5 met­rov.

hodiny6a.jpg Ho­din­ky dis­po­nu­jú mo­no­chro­ma­tic­kých dis­ple­jom, kto­rý do­ká­že zob­ra­ziť päť pre­de­fi­no­va­ných ikon. Pra­vé hor­né tla­čid­lo s ozna­če­ním Mo­de umož­ňu­je pre­pí­nať me­dzi ti­chým, vib­ru­jú­cim ale­bo zvu­ko­vým mó­dom, prí­pad­ne zvu­ko­vým + vib­ru­jú­cim mó­dom. Ľavé hor­né tla­čid­lo Light ur­či­te net­re­ba zvlášť pred­sta­vo­vať. Na vy­pnu­tie a za­pnu­tie „smart" čas­ti ho­di­niek slú­ži ľa­vé dol­né tla­čid­lo Con­nect a na­po­kon tla­čid­lo Com­mand vpra­vo do­le do­ká­že od­osie­lať prí­ka­zy do spá­ro­va­né­ho za­ria­de­nia, me­dzi kto­ré pat­rí tzv. Fa­ce­book „check-in" ale­bo za­zna­me­na­nie ak­tuál­nej po­lo­hy spá­ro­va­né­ho za­ria­de­nia. Za­ují­ma­vá fun­kcia ho­di­niek je aj di­aľ­ko­vá spúšť fo­toa­pa­rá­tu, po­mo­cou kto­rej sa ro­bia sku­pi­no­vé fot­ky ove­ľa jed­no­duch­šie.

Mo­men­tál­ne sú ho­din­ky Coo­koo kom­pa­ti­bil­né iba so za­ria­de­nia­mi s iOs, kto­ré pod­po­ru­jú Blue­tooth ver­zie 4.0. Prip­ra­vu­je sa však pod­po­ra pre An­droid a ta­kis­to pre Win­dows Pho­ne.

Ak vás ho­din­ky Coo­koo za­uja­li, sú dos­tup­né v pia­tich far­bách (mod­rá, ru­žo­vá, strie­bor­ná, čier­na a bie­la) za 129 USD na ofi­ciál­nej strán­ke COO­KOO.


Video:


Galéria k článku:Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter