PixelTone – editor obrázkov, ktorý ovládate hlasom

Hla­so­vé ov­lá­da­nie sa pos­tup­ne za­čí­na vy­uží­vať v rôz­nych for­mách inter­ak­cie so za­ria­de­nia­mi, vý­vo­já­ri sa však sna­žia ta­kú­to for­mu ov­lá­da­nia im­ple­men­to­vať aj do sa­mos­tat­ných ap­li­ká­cií.

Pixel­To­ne je kla­sic­ký edi­tor ob­ráz­kov, kto­rý sa od kon­ku­ren­čných pro­duk­tov od­li­šu­je prá­ve hla­so­vým ov­lá­da­ním. Tú­to ap­li­ká­ciu pre ope­rač­ný sys­tém iOS vy­ví­ja Ado­be Re­search v spo­lup­rá­ci s uni­ver­zi­tou v Mi­chi­ga­ne. Pixel­To­ne, sa­moz­rej­me, pod­po­ru­je aj do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, kto­ré je v niek­to­rých prí­pa­doch ne­vyh­nut­né, rých­le úp­ra­vy však mô­že­te vy­ko­ná­vať aj po­mo­cou hla­so­vých po­ve­lov.

PixelTone_142.jpg

Ako pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo, ap­li­ká­cii mô­že­te za­dať, akú úp­ra­vu a v kto­rej čas­ti fo­tog­ra­fie má vy­ko­nať. Ak pot­re­bu­je­te zos­vet­liť hor­nú časť, jed­no­du­cho to po­vie­te (po an­glic­ky). V kom­bi­ná­cii s do­ty­ko­vým ov­lá­da­ním mô­že­te ta­kis­to vy­me­dziť kon­krét­ne ob­jek­ty na fot­ke (nap­rík­lad pos­ta­vy ľu­dí), tie po­me­nu­je­te a ap­li­ká­cia sa ich nau­čí roz­poz­ná­vať. Nás­led­ne mož­no v hla­so­vých po­ve­loch od­ka­zo­vať na tie­to ob­jek­ty a up­ra­vo­vať ich prí­ka­zom ty­pu: „Zmeň far­bu ko­še­le Joh­na z bie­lej na mod­rú".

Video:


Zdroj: tech­hi­ve.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter