Päť bezplatných nástrojov, ktoré ochránia vaše dáta

5_utilit_ochrana.jpg Ho­ci neexis­tu­je nep­re­ko­na­teľ­ná ochra­na, pred­sta­ví­me vám päť nás­tro­jov, s kto­rý­mi bu­dú va­še dá­ta veľ­mi dob­re za­bez­pe­če­né.

Us­cho­va he­siel

Exis­tu­je nie­koľ­ko slu­žieb, kto­ré do­ká­žu ucho­vá­vať va­še hes­lá. Mno­hé z nich, napr. Las­tPass, však tie­to dá­ta uk­la­da­jú aj v clou­de, čo ne­mu­sí kaž­dé­mu pou­ží­va­te­ľo­vi vy­ho­vo­vať. Kee­Pass pred­sta­vu­je rie­še­nie, kto­ré uk­la­dá hes­lá iba lo­kál­ne - v prí­pa­de pot­re­by si sú­bor s da­ta­bá­zou mô­že­te umies­tniť napr. do služ­by Drop­box a mať ho stá­le so se­bou.

Vý­ho­dou služ­by Kee­Pass je pod­po­ra via­ce­rých ope­rač­ných sys­té­mov. Uti­li­ta sa ofi­ciál­ne vy­ví­ja pre sys­tém Win­dows, k dis­po­zí­cii sú aj neo­fi­ciál­ne por­ty pre An­droid, iOS, Mac aj Li­nux. Kee­Pass do­ká­že ná­hod­ne vy­ge­ne­ro­vať hes­lá a da­ta­bá­zu uk­la­dá v šif­ro­va­nej for­me. K dis­po­zí­cii je aj vy­hľa­dá­va­nie, vďa­ka kto­ré­mu náj­de­te ulo­že­né hes­lo k prís­luš­nej webo­vej strán­ke v prie­be­hu nie­koľ­kých se­kúnd. Prog­ram pod­po­ru­je aj fun­kciu Auto­Ty­pe na auto­ma­tic­ké vy­pl­ne­nie hes­la.

Šif­ro­va­nie sú­bo­rov

Prog­ram TrueC­rypt sme spo­mí­na­li v sú­vis­los­ti s člán­kom o šif­ro­va­ní dát a spo­me­nie­me ho aj te­raz. Z hľa­dis­ka bez­plat­né­ho rie­še­nia, kto­ré za­šif­ru­je va­še dá­ta, ide o je­den z naj­lep­ších nás­tro­jov. TrueC­rypt do­ká­že vy­tvo­riť vir­tuál­ny za­šif­ro­va­ný disk. Ten tre­ba na­čí­tať po­mo­cou nás­tro­ja TrueC­rypt, pri­čom ho mu­sí­te od­om­knúť hes­lom. Ide te­da o vý­bor­né rie­še­nie, kto­ré mô­že­te vy­užiť aj v kom­bi­ná­cii s clou­do­vý­mi služ­ba­mi, ako je napr. Drop­box ale­bo SkyD­ri­ve. Vý­bor­ná vlas­tnosť nás­tro­ja TrueC­rypt je aj pod­po­ra dvoch he­siel - kaž­dé hes­lo vám sprís­tup­ní iné sú­bo­ry.

Ano­nym­né sur­fo­va­nie

Tú­to uti­li­tu vy­uži­je­te, po­kiaľ chce­te pre­hlia­dať inter­net ano­nym­ne. Tor Browser šif­ru­je va­šu inter­ne­to­vú ak­ti­vi­tu, ale na úkor pre­no­so­vej rých­los­ti, keď­že va­še dá­ta pu­tu­jú via­ce­rý­mi inter­ne­to­vý­mi uz­la­mi. Spo­ľah­li­vosť toh­to prog­ra­mu bo­la otes­to­va­ná aj v Egyp­te a v iných kra­ji­nách, kde je li­mi­to­va­ný, resp. za­ká­za­ný prís­tup do inter­ne­tu, a prá­ve v ta­kých­to si­tuáciách náj­de Tor Browser vy­uži­tie.

Skrý­va­nie správ

Ste­ga­nog­ra­fia je ve­da, kto­rá sa za­obe­rá skry­tý­mi sprá­va­mi. Pres­ne to­to do­ká­že uti­li­ta Open­Puff - umož­ní pou­ží­va­te­ľo­vi scho­vať dá­ta napr. do sú­bo­rov MP3 ale­bo JPEG. Up­ra­ve­né sú­bo­ry sa zda­jú na pr­vý poh­ľad úpl­ne bež­né, fun­gu­jú tak, ako ma­jú. Skry­tú sprá­vu mož­no za­hes­lo­vať, aby ste ju moh­li pre­čí­tať, bu­de­te opäť pot­re­bo­vať prog­ram Open­Puff.

Šif­ro­va­nie če­tu

Cryp­to­cat je plug-in pre inter­ne­to­vý pre­hlia­dač Fi­re­fox a Goog­le Chro­me, kto­rý šif­ru­je va­šu ko­mu­ni­ká­ciu v če­te. Tú­to uti­li­tu tak vy­uži­je­te napr. pri ko­mu­ni­ko­va­ní cez GTalk ale­bo Fa­ce­book chat a pos­kyt­ne vám vy­šší stu­peň za­bez­pe­če­nia ako Goog­le ale­bo Fa­ce­book v rám­ci sa­mot­nej če­to­va­cej ap­li­ká­cie. V sú­vis­los­ti s tou­to uti­li­tou sa v mi­nu­los­ti ob­ja­vi­li pri­po­mien­ky k spô­so­bu, ako Cryp­to­cat šif­ru­je dá­ta - tie bo­li šif­ro­va­né na server­i. Tvor­co­via však na kri­ti­ku za­rea­go­va­li a Cryp­to­cat už šif­ru­je dá­ta lo­kál­ne.

Zdroj: pcworld.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter