DeltaMaker: 3D tlačiareň so zaujímavým dizajnom

delta_maker.jpg delta_maker2.JPG Tím konštruk­té­rov sa roz­ho­dol pri­niesť na trh za­ují­ma­vý kon­cept ele­gan­tnej a jed­no­du­chej 3D tla­čiar­ne s re­la­tív­ne sub­tíl­nou konštruk­ciou v tva­re hra­no­la s pod­sta­vou v tva­re tro­ju­hol­ní­ka a s veľ­mi dob­rým po­me­rom cel­ko­vých roz­me­rov k maximál­nej veľ­kos­ti tla­če­né­ho ob­jek­tu.

Tla­čia­reň, kto­rá dos­ta­la ná­zov Del­ta­Ma­ker, je skonštruo­va­ná z hli­ní­ko­vých pro­fi­lov a pre po­hyb tla­čo­vej hla­vy v pries­to­re vy­uží­va prin­cíp preb­ra­ný z ro­bo­ti­ky. Na po­lo­ho­va­nie tla­čo­vej hla­vy vy­uží­va tri ra­me­ná, po­hy­bu­jú­ce sa sme­rom na­hor a na­dol tak, že umož­ňu­jú umies­tne­nie cen­trál­ne­ho bo­du, kde sa na­chá­dza tla­čo­vá hla­va, kde­koľ­vek v do­siah­nu­teľ­nom pries­to­re. Plo­cha, na kto­rej je upev­ne­ná, zos­tá­va pri­tom stá­le vo vo­do rov­nej po­lo­he.

delta_maker3.jpg Obál­ka tla­če­né­ho ob­jek­tu má tvar val­ca s prie­me­rom 9" (22,86 cm) a vý­škou 11" (27,94 cm). 3D ob­jekt je vy­tvá­ra­ný po vrstvách s hrúb­kou 100 µm, te­da 0,1 mm. Del­ta­Ma­ker by mal pri­niesť pou­ží­va­te­ľo­vi prí­jem­ný po­cit nie­len z vý­sled­né­ho pro­duk­tu tla­če aj zo sa­mot­né­ho pro­ce­su je­ho vy­tvá­ra­nia. Pre­to je 3D ob­jekt vi­di­teľ­ný už po­čas tla­če z aké­ho­koľ­vek uh­la.

Zdroj:

http://www.kic­kstar­ter.com/pro­jects/del­ta­ma­ker/del­ta­ma­ker-an-ele­gant-3d-prin­ter-0

VI­DEO:

Video:




Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter