Intel prichádza s miniatúrnymi mSATA disky SSD 525

Spo­loč­nosť In­tel pred­sta­vi­la no­vý rad dis­kov SSD s ozna­če­ním In­tel So­lid-Sta­te Dri­ve 525 Se­ries ( In­tel SSD 525 Se­ries) v kom­pak­tnom vy­ho­to­ve­ní mSA­TA a s pre­no­so­vou rých­los­ťou 6 Gb/s (to zod­po­ve­dá špe­ci­fi­ká­cii SA­TA 3.0). Rad In­tel SSD 525 má pod­ľa vý­rob­cu pri­niesť ultrap­re­nos­né a ús­por­né rie­še­nie, kto­ré za­be­rá os­mi­nu mies­ta tra­dič­né­ho dis­ku HDD s roz­me­rom 2,5 pal­ca. No­vé dis­ky ma­jú náj­sť vy­uži­tie nap­rík­lad v ultra­boo­koch, tab­le­toch a in­teg­ro­va­ných sys­té­moch.

Intel.jpg

Roz­me­ry no­vé­ho dis­ku SSD 525 sú 3,7 × 50,8 × 29,85 mm, hmot­nosť je 10 gra­mov. Disk mSA­TA s mi­ni­ko­nek­to­rom PCI Express (PCIe) po­nú­ka pod­ľa vý­rob­cu rov­na­ký vý­kon ako dis­ky In­tel SSD 520. Rých­losť pri sek­ven­čnom čí­ta­ní je 550 MB/s, sek­venč­ný zá­pis pre­bie­ha až rých­los­ťou 520 Mb/s. Dis­ky vy­uží­va­jú pa­mäť flash NAND In­tel 25 nm MLC (mul­ti-le­vel cell) a vzťa­hu­je sa na ne päť­roč­ná zá­ru­ka. Ďalej sú vy­ba­ve­né aj šif­ro­va­cou tech­no­ló­giou Ad­van­ced En­cryp­tion Stan­dard (AES), kto­rá pou­ží­va 128-bi­to­vé šif­ro­va­nie.

No­vé so­lid sta­te dis­ky In­tel ra­du SSD 525 bu­dú k dis­po­zí­cii s ka­pa­ci­tou 30 GB, 60 GB, 90 GB, 120 GB, 180 GB a 240 GB. In­tel už za­čal dis­tri­buo­vať mo­de­ly s ka­pa­ci­ta­mi 120 GB a 180 GB, ďal­šie ver­zie bu­dú nas­le­do­vať po­čas toh­to štvrťro­ka.

Zdroj: ic­tma­na­zer.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter