Začal sa predávať nový Office 2013, ktorá verzia sa oplatí viac?

Office2013.jpg Mic­ro­soft vče­ra uvie­dol na trh kan­ce­lár­sky ba­lík Of­fi­ce 2013. Do­kon­če­ný bol už v pr­vej po­lo­vi­ci ok­tób­ra, keď sa ob­ja­vi­la je­ho ver­zia RTM (Re­lea­se To Ma­nu­fac­tu­ring). Od po­lo­vi­ce no­vem­bra si ju moh­li vy­skú­šať veľ­kí fi­rem­ní zá­kaz­ní­ci cez Tech­Net ale­bo MSDN. Te­raz sa te­da nás­tup­ca Of­fi­ce 2010 stal všeo­bec­ne dos­tup­ným. No zdá sa, že viac ako bež­ná li­cen­cia je vý­hod­né pred­plat­né Of­fi­ce 365, kto­ré­ho sú­čas­ťou je ok­rem des­kto­po­vej ap­li­ká­cie Of­fi­ce 2013 aj clou­do­vé úlo­žis­ko.

A pre zá­ujem­cov po­nú­ka­me preh­ľad cien:

Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium bu­de stáť 99,99 do­lá­ra na rok (ale­bo 8,33 do­lá­ra na me­siac), v prí­pa­de Of­fi­ce 365 Small Bu­si­ness Pre­mium bu­de tre­ba za­pla­tiť 149,99 do­lá­ra na rok za pou­ží­va­te­ľa (ale­bo 12,50 do­lá­ra me­sač­ne), Of­fi­ce 2013 Ho­me and Stu­dent vás vy­jde na 139,99 do­lá­ra, ver­zia Of­fi­ce 2013 Ho­me and Bu­si­ness bu­de stáť 219,99 do­lá­ra a naj­drah­šia bu­de ver­zia Of­fi­ce 2013 Pro­fes­sio­nal za 399,99 do­lá­ra.

Vy­da­nie Of­fi­ce 365 Ho­me Pre­mium ozna­čil Ste­ve Ballmer, vý­kon­ný ria­di­teľ Mic­ro­sof­tu, vo svo­jom vy­hlá­se­ní za „ďal­ší veľ­ký krok v tran­sfor­má­cii spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft sme­rom k za­ria­de­niam a služ­bám pre fir­my". Mic­ro­soft ta­kis­to ozná­mil, že me­ní svoj tra­dič­ný troj­roč­ný cyk­lus uvá­dzania no­vých ver­zií svoj­ho kan­ce­lár­ske­ho sof­tvé­ru. V rám­ci pred­plat­né­ho bu­dú no­vé fun­kcie a služ­by dos­tup­né pou­ží­va­te­ľom, len čo bu­dú prá­ce na nich do­kon­če­né.

Zdroj: mic­ro­soft.com
win­be­ta.orgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter