Intel končí s výrobou základných dosiek, generácia Haswell bude posledná

Intel_doska.jpg In­tel chce ukon­čiť pre­vádz­ku svo­jej di­ví­zie, kto­rá vy­rá­ba des­kto­po­vé zá­klad­né dos­ky. Na­ďa­lej bu­de do­dá­vať či­po­vé súp­ra­vy pre ďal­ších vý­rob­cov, ako je ASUS, AS­Rock a Gi­ga­by­te, ale po ro­ku 2013 už ne­bu­de vy­rá­bať a pre­dá­vať svo­je zá­klad­né dos­ky mITX, mATX a ATX. Pro­duk­to­vý rad pre pro­ce­so­ry ge­ne­rá­cie Haswell, kto­ré ma­jú prísť na trh v dru­hom štvrťro­ku, bu­de zrej­me pos­led­ný. Ne­má však dôjsť k pre­púš­ťa­niu, väč­ši­na ľu­dí, kto­rí pra­co­va­li v ma­lej di­ví­zii vy­rá­ba­jú­cej po­čí­ta­čo­vé zá­klad­né dos­ky, náj­de up­lat­ne­nie v iných sku­pi­nách v rám­ci spo­loč­nos­ti. In­tel to­tiž chce na­ďa­lej vy­rá­bať bar­bo­ne ma­tič­né dos­ky pre svo­je mi­ni­po­čí­ta­če NUC a bu­dú­ce pro­duk­ty z tej­to plat­for­my. Tí­my z toh­to od­de­le­nia by sa moh­li up­lat­niť aj pri príp­ra­ve re­fe­ren­čných návr­hov zá­klad­ných do­siek na tes­to­va­nie a vý­ro­bu, na kto­rých bu­de In­tel na­ďa­lej pra­co­vať.

Dô­vo­dy toh­to kro­ku asi net­re­ba dl­ho hľa­dať - trh s PC stag­nu­je ale­bo do­kon­ca upa­dá a vý­ro­ba zá­klad­ných do­siek ne­pat­rí k ob­las­tiam, kde mož­no do­sa­ho­vať vy­so­ké mar­že. Taiwan­skí vý­rob­co­via asi to­to roz­hod­nu­tie In­te­lu pri­ví­ta­jú. Strá­ca­jú to­tiž veľ­mi kom­pe­ten­tné­ho, aj keď nie naj­väč­šie­ho kon­ku­ren­ta. No z dl­ho­do­bé­ho hľa­dis­ka im od­chod In­te­lu veľ­mi ne­po­mô­že, pre­to­že ne­mož­no rá­tať s tým, že by sa pre­da­je po­čí­ta­čov za­ča­li v bu­dúc­nos­ti vý­raz­nej­šie zvy­šo­vať, ľu­dia to­tiž už up­red­nos­tňu­jú mo­bil­né za­ria­de­nia.

Zdroj: anan­dtech.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter