Photoshop zadarmo! Adobe ponúka všetkým zadarmo staršie verzie vlastných platených aplikácií.

Adobe-Photoshop-for-free.jpg Na strán­kach spo­loč­nos­ti Ado­be mož­no náj­sť za­ují­ma­vú po­nu­ku. Sú na nej od­ka­zy na stiah­nu­tie star­ších ver­zií ap­li­ká­cií. Kon­krét­ne je k dis­po­zí­cii ba­lík Crea­ti­ve Sui­te 2, kto­rý ob­sa­hu­je edi­to­ry gra­fi­ky, vi­dea a iných do­ku­men­tov:

Sú­čas­ti ba­lí­ka Ado­be CS2:

Ac­ro­bat 3D 1.0 for Win­dows
Ac­ro­bat Stan­dard 7.0
Ac­ro­bat Pro 8.0
Audi­tion 3.0
Go­Li­ve CS2
Illus­tra­tor CS2
In­Co­py CS2
In­De­sign CS2
Pho­tos­hop CS2
Pho­tos­hop Ele­ments 4.0/5.0
Ado­be Pre­mie­re Pro 2.0

Na ofi­ciál­nej strán­ke Ado­be sa da­jú stiah­nuť an­glic­ké ver­zie prog­ra­mov pre ope­rač­né sys­té­my Win­dows a Mac. Sťa­ho­vať mož­no kom­plet­ný ba­lík ale­bo aj jed­not­li­vé ap­li­ká­cie: Ado­be Illus­tra­tor CS2, Ado­be In­De­sign CS2, Ado­be Pho­tos­hop CS2, Ado­be Ima­ge­Rea­dy CS2 a Ado­be Ver­sion Cue CS2. Úpl­ná in­šta­lá­cia si vy­ža­du­je 2,62 GB voľ­né­ho mies­ta na dis­ku. Sta­čí sa prih­lá­siť na svoj účet Ado­be ale­bo sa bez­plat­ne za­re­gis­tro­vať pria­mo na strán­ke.

Spo­čiat­ku ne­bo­lo jas­né, či ide o uvoľ­ne­nie star­šie­ho sof­tvé­ru na pou­ží­va­nie za­dar­mo ale­bo o ak­ciu iné­ho dru­hu. Ado­be nez­ve­rej­nil ani to, či je tá­to po­nu­ka ča­so­vo li­mi­to­va­ná. Na­po­kon sa uká­za­lo, že od­ka­zy slú­žia exis­tu­jú­cim ma­ji­te­ľom toh­to sof­tvé­ru, aby si moh­li skôr kú­pe­ný sof­tvér stiah­nuť a nain­šta­lo­vať, pre­to­že spo­loč­nosť už vy­pla ak­ti­vač­né server­y pre tie­to star­šie ver­zie. Prav­da, stiah­nuť si ich tak­to mô­že kto­koľ­vek, ale nie je to úpl­ne le­gál­ne.

Zdroj: ghacks.netOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter