Novinky zo sveta Raspberry Pi: Full HD fotoaparát, notebook či vlastná stanica GSM

Raspberry Pi.jpg Od oka­mi­hu, keď sa ma­lič­ké po­čí­ta­če za 35 do­lá­rov s náz­vom Ras­pberry Pi za­ča­li sku­toč­ne pre­dá­vať, sa ob­ja­vi­lo množ­stvo spô­so­bov ich pou­ži­tia a roz­ší­re­nia, tak ako sa pri tej­to plat­for­me orien­to­va­nej na vý­uč­bu aj pred­pok­la­da­lo. Ob­ja­vi­li sa her­né kon­zo­ly, server­y pre Mi­nec­raft, server FTP po­há­ňa­ný so­lár­nym člán­kom, su­per­po­čí­tač Iri­dis-Pi pos­ta­ve­ný z ko­ciek le­ga a 64 po­čí­ta­čov Ras­pberry Pi s ob­sta­rá­va­cou ce­nou oko­lo 2500 li­bier... Nie­koľ­ko z nich sa ob­ja­vi­lo na sa­mom kon­ci ro­ka 2012, pre­to si ni­mi mi­ni­mál­ne plat­for­mu mi­nia­túr­nych PC tro­chu pri­po­meň­me.

Vlast­ný ob­chod s ap­li­ká­cia­mi

No­vá ak­ti­vi­ta vo sve­te Ras­pberry Pi je Pi Sto­re, ob­chod na cen­tra­li­zo­va­nú dis­tri­bú­ciu sof­tvé­ru pre pou­ží­va­te­ľov toh­to mi­nia­túr­ne­ho PC. Je na za­čiat­ku svo­jej exis­ten­cie, tak­že by zá­ujem­cov ne­ma­la prek­va­piť veľ­kosť sú­čas­nej po­nu­ky - 24 ap­li­ká­cií, z to­ho jed­na je ko­mer­čná. Na­priek to­mu si sem už naš­la ces­tu im­ple­men­tá­cia Lik­re Of­fi­ce a nie­koľ­ko hier. Vy­uží­va­nie Pri Sto­re je úpl­ne bez­plat­né.

Mo­dul fo­toa­pa­rá­tu schop­ný vi­deo­záz­na­mu vo full HD

V no­vem­bri na­dá­cia Ras­pberry Pi ozná­mi­la no­vý har­dvé­ro­vý prí­ras­tok - mo­dul s fo­toa­pa­rá­tom, kto­rý roz­ší­ri po­čí­tač o mož­nosť fo­tiť a do­kon­ca nah­rá­vať fil­my v roz­lí­še­ní 1080p. Je vy­ba­ve­ný 5-me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom a pri­pá­ja sa k do­te­raz ne­pou­ží­va­né­mu ko­nek­to­ru CSI na dos­ke Pi. Za­tiaľ je vo fá­ze tes­to­va­nia, ale ko­mer­čná dos­tup­nosť sa blí­ži. Ce­na by ma­la byť prib­liž­ne 16 li­bier.

No­te­book Ras­pberry Pi

Po­čí­tač Ras­pberry Pi je sám ose­be ma­lič­ký, ale pri­po­je­nie pl­no­hod­not­nej klá­ves­ni­ce a mo­ni­to­ra z ne­ho ro­bí tak tro­chu Fran­ken­stei­no­vo monštrum. To však ne­bol prob­lém pre špe­cia­lis­tu na no­te­boo­ky Dell Nat­ha­na Mor­ga­na. Ten si pos­ta­vil pre­nos­ný po­čí­tač s 3,5-pal­co­vým dis­ple­jom LCD, mi­nia­túr­nou klá­ves­ni­cou, 64 GB dis­kom SSD a, sa­moz­rej­me, ďal­ší­mi ne­vyh­nut­nos­ťa­mi, ako je Wi-FI, Blue­tooth, touch­pad a ba­té­ria s vý­dr­žou až 10 ho­dín. Vlas­tné te­lo bo­lo vy­tvo­re­né na 3D tla­čiar­ni. Kom­plet­ný ná­vod je, po­cho­pi­teľ­ne, pod­ľa tra­dí­cií plat­for­my k dis­po­zí­cii na inter­ne­te. Prav­da, cel­ko­vé nák­la­dy na ta­ký­to pre­nos­ný po­čí­tač sa blí­žia k 400 do­lá­rom.

Ras­pberry Pi a vlas­tná bun­ka GSM?

Exper­ti zo spo­loč­nos­ti PA Con­sul­ting si pos­ta­vi­li vlas­tnú 7-cen­ti­met­ro­vú zá­klad­ňo­vú sta­ni­cu GSM, kto­rá pos­lú­ži rov­na­ko dob­re ako 10-met­ro­vá ofi­ciál­ná BTS a umož­ňu­je pre­vádz­ko­vať súk­rom­nú sieť z bež­ných te­le­fó­nov GSM. De­mo je pos­ta­ve­né na Ras­pberry Pi pri­po­je­nom k rá­dio­vé­mu roz­hra­niu a bež­ne dos­tup­nom sof­tvé­ri: OpenBTS, kto­rý im­ple­men­tu­je štan­dard GSM, FreeSwitch, kto­rý slú­ži na sme­ro­va­nie ho­vo­rov, a ruč­ne na­pí­sa­ný skript, kto­rý pri­ra­ďu­je te­le­fón­ne čís­la jed­not­li­vým za­ria­de­niam. Expe­ri­men­ty sa od­po­rú­ča vy­ko­ná­vať v tie­ne­nej mies­tnos­ti, pre­to­že inak hro­zí po­ru­šo­va­nie mies­tnych te­le­ko­mu­ni­kač­ných zá­ko­nov pre prís­luš­né frek­ven­čné pás­ma.

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter