Firemné aplikácie sa budú viac podobať hrám

firemne-1.jpg Veľ­ké fir­my ne­chá­va­jú do prog­ra­mov pre svo­jich za­mes­tnan­cov pri­dá­vať her­né pr­vky, aby bo­li ap­li­ká­cie čo naj­zau­jí­ma­vej­šie. „Väč­ši­na ľu­dí strá­vi bez prob­lé­mov päť ho­dín hra­ním An­gry Birds, ale už si ne­náj­du tri mi­nú­ty na to, aby sa nau­či­li, ako fun­gu­je ich no­vá fi­rem­ná ap­li­ká­cia," ho­vo­rí Ra­jat Pa­ha­ria zo spo­loč­nos­ti Bunchball a do­dá­va, že je­den je­ho zná­my CIO tak­mer od­pís­kal pou­ží­va­nie veľ­mi dra­hé­ho sof­tvé­ru len pre­to, že ne­do­ká­zal svo­jich za­mes­tnan­cov do­nú­tiť k je­ho efek­tív­nej­šie­mu pou­ží­va­niu. Pa­ha­ria tak pou­ka­zu­je na veľ­ký prob­lém dneš­ných CIO: ako za­po­jiť pou­ží­va­te­ľov do kaž­do­den­né­ho vy­uží­va­nia ich no­vé­ho fi­rem­né­ho sof­tvé­ru. Zme­niť by to ma­la no­vá fi­lo­zo­fia, pod­ľa kto­rej bu­dú do fi­rem­ných ap­li­ká­cií in­teg­ro­va­né pr­vky z hier.

Spo­loč­nos­ti ako Bunchball, Bad­ge­vil­le, Ga­mi­fy a ďal­šie te­raz spo­lup­ra­cu­jú s veľ­ký­mi spo­loč­nos­ťa­mi na im­ple­men­tá­ciu be­ha­vio­rál­nej ana­lý­zy, sú­ťaž­ných pr­vkov a so­ciál­nych fun­kcií do ap­li­ká­cií, kto­ré za­mes­tnan­ci kaž­do­den­ne vy­uží­va­jú. „Pred­stav­te si, že by ste ot­vo­ri­li Far­mvil­le a ma­li tam len hli­nu. Ta­kú hru by nik­to nik­dy neh­ral," do­dá­va Pa­ha­ria. Spo­loč­nosť M2 Re­search pred­pok­la­dá, že na kon­ci ro­ka 2012 sa v no­vom biz­ni­se, v kto­rom sú do fi­rem­ných ap­li­ká­cií pri­dá­va­né zá­bav­né pr­vky, eš­te pre­to­čí 242 mi­lió­nov do­lá­rov, čo je me­dzi­roč­ný ná­rast o tak­mer 100 %. V ro­ku 2016 by to ma­lo byť už 2,8 mi­liar­dy do­lá­rov.

Cie­ľom no­vej fi­lo­zo­fie je vzbu­diť v za­mes­tnan­coch v rám­ci fi­rem­nej ap­li­ká­cie „túž­bu vy­hrať", či už in­di­vi­duál­ne, ale­bo ako tím. Na do­siah­nu­tie to­ho sú pou­ži­té pr­vky ako sú­ťa­že­nie, sta­vy, zve­rej­ňo­va­nie ús­pe­chov ďal­ších za­mes­tnan­cov, šta­tis­ti­ky, pe­ňaž­né a ne­pe­ňaž­né od­me­ny za do­siah­nu­té vý­ko­ny a ďal­šie. Spo­loč­nos­ti, kto­ré sa pri­dá­va­ním tých­to pr­vkov do fi­rem­ných ap­li­ká­cií za­obe­ra­jú, naj­prv vo fir­mách strá­via ne­ja­ký čas a zis­tia, ako pou­ží­va­te­lia ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú, aby nás­led­ne moh­li ana­ly­zo­vať cie­le svoj­ho klien­ta a navr­hnúť rie­še­nie. Ak chce fir­ma nap­rík­lad do­siah­nuť to, aby za­mes­tnan­ci za­ča­li pou­ží­vať ne­ja­ký jej nás­troj, pri­dá Bunchball do prog­ra­mu na tri de­siat­ky mi­sií, kto­ré sú ďa­lej roz­de­le­né do úrov­ní. Jed­not­li­ví za­mes­tnan­ci sa po­tom mô­žu po­ze­rať na to, ako si po­čí­na­jú ich spo­lup­ra­cov­ní­ci či ce­lé od­de­le­nia, a žia­dať ich o po­moc pri pl­ne­ní úloh.

Ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner pred­po­ve­dá, že v ro­ku 2014 bu­de viac ako 70 % veľ­kých me­dzi­ná­rod­ných fi­riem vy­uží­vať tak­to up­ra­ve­né prog­ra­my. Ana­ly­ti­ci však upo­zor­ňu­jú na to, že her­né pr­vky mu­sia byť do ap­li­ká­cií in­teg­ro­va­né veľ­mi opatr­ne a spo­loč­nos­ti si na to mu­sia vy­hra­diť ne­ma­lú časť svo­jich roz­poč­tov. Pod­ľa Pa­ha­riu si ta­ká­to úp­ra­va ap­li­ká­cie vy­žia­da od 10 % do 20 % z ce­ny pô­vod­nej ap­li­ká­cie. „Ak nap­rík­lad bu­de­me her­né pr­vky in­teg­ro­vať do ap­li­ká­cie pre call cen­trum, ma­li by za­mes­tnan­ci byť od­me­ňo­va­ní za to, koľ­ko ho­vo­rov us­ku­toč­nia, ale­bo za to, koľ­ko mi­nút strá­via jed­ným te­le­fo­ná­tom?" pý­ta sa Ba­ha­ria. „Tre­ba mať vždy na pa­mä­ti, čo chce fir­ma do­siah­nuť."

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Chro­me vás bu­de chrá­niť pred fa­loš­ný­mi tla­čid­la­mi na sťa­ho­va­nie
Google oznámil, že služba Safe Browsing v rámci Chromu bude označovať weby, ktoré používajú sociálne inžinierstvo, ako sú napr. falošné tlačidlá na download, podvodné aktualizácie či reklamy šíriace malvér. čítať »
 
Mo­zil­la to vzda­la, OS Fi­re­fox kon­čí. Viac ju za­ují­ma IoT
Decembrové oznámenie o prerušení vývoja ukončilo štvorročné snaženie o vytvorenie operačného systému založeného na prehliadači. Namiesto toho však spoločnosť plánuje sústrediť svoje sily na projekt do budúcnosti zaujímavejší - do internetu vecí. čítať »
 
Naj­nov­šiu ver­ziu OS An­droid Mar­shmallow za­tiaľ ne­pou­ží­va tak­mer nik­to
Pre niekoho to možno bude znieť prekvapivo, no najnovšia verzia OS Android zatiaľ nezažíva obrovský nárast počtu inštalácií. Najmä v porovnaní so štatistikami z minulosti. čítať »
 
Lib­reOf­fi­ce On­li­ne pod­po­ru­je spo­lup­rá­cu na do­ku­men­toch v reál­nom ča­se. Má to však há­čik
Vo webovom kancelárskom balíku LibreOffice Online pribudlo množstvo nových funkcií. Hlavnou novinkou je spolupráca viacerých používateľov na rovnakom dokumente v reálnom čase. čítať »
 
Mic­ro­soft ku­pu­je Swif­tKey. Ob­ľú­be­ná mo­bil­ná klá­ves­ni­ca bu­de dos­tup­ná už aj pre Win­dows
SwiftKey, azda najpopulárnejšia klávesnicová aplikácia pre mobilné telefóny a tablety, viac nebude k dispozícii výlučne len pre systémy Android a iOS. čítať »
 
Pou­ží­va­te­lia Win­dows 7 a 8.1, prip­rav­te sa! Win­dows 10 sa vám stiah­ne auto­ma­tic­ky
Microsoft začína Windows 10 sťahovať automaticky ako odporúčanú aktualizáciu. Podľa spoločnosti táto zmena nastane od pondelka a bude aplikovaná v niekoľkých fázach. čítať »
 
Gri­ma­sy, sel­fie fot­ky, slov­né hrač­ky – aj ta­ké mô­že byť ran­né vstá­va­nie s ap­li­ká­ciou Mi­mic­ker Alarm
Aj vy patríte k tým nešťastníkom, pre ktorých neexistuje nič horšie ako ranné vstávanie? Potom vás istotne zaujme nový vynález z dielne Microsoftu. čítať »
 
Fi­re­fox 44 bu­de pod­po­ro­vať push ozná­me­nia. Web vás sám upo­zor­ní na no­vin­ky
Nová aktualizácia prehliadača Firefox pre Windows, Mac, Linux a Android umožní používateľom dozvedieť sa o novinkách na ich obľúbených webových stránkach aj vtedy, ak ich nebudú mať otvorené. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter