GIGABYTE pokoril rýchlostný rekord s APU AMD Trinity

GIGABYTE F2A85X-UP4.jpeg Spo­loč­nosť GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY ozná­mil do­siah­nu­tie no­vé­ho re­kor­du v pre­tak­to­va­ní APU AMD A10 5800K až na frek­ven­ciu 7,86 GHz so zá­klad­nou dos­kou GI­GA­BY­TE F2A85X-UP4.

Pre­tak­to­vá­va­cí tím GI­GA­BY­TE sa 20. no­vem­bra zú­čas­tnil na Tai-wane na ak­cii AMD Extre­me OC show. Tím s náz­vom The Killers (Hi­Cookie, S. Dou­gal a John Lam) tu de­monštro­val pre­tak­to­va­nie a do­sia­hol na no­vých plat­for­mách AMD Vis­he­ra a Tri­ni­ty dva no­vé re­kor­dy. Zá­klad­ná dos­ka GI­GA­BY­TE F2A85X-UP4 bo­la schop­ná dos­tať takt APU AMD 5800K na neu­ve­ri­teľ­ných 7,86 GHz, čo je dvak­rát viac ako pô­vod­ných 3,8 GHz. Pro­ce­sor AMD FX8350 do­sia­hol na dos­ke GI­GA­BY­TE 990FXA-UD3 frek­ven­ciu 8,47 GHz.

Zá­klad­ná dos­ka GI­GA­BY­TE F2A85X-UP4 je pr­vá, kto­rá vy­uží­va no­vú tech­no­ló­giu Ultra Du­rab­le 5. Tá pri­ná­ša kom­po­nen­ty zvlá­da­jú­ce vy­so­ké prú­dy, ako sú naj­sil­nej­šie 60 A či­py IR3550 PowIR­sta­ge. To v kom­bi­ná­cii s pod­po­rou vy­so­kých tak­tov pa­mä­te umož­ňu­je dos­tať tak­ty APU s gra­fic­kým jad­rom Ra­deon HD 7000 na ab­so­lút­ne maximum.
Zá­klad­ná dos­ka GI­GA­BY­TE 990FXA-UD3 s duál­nym UEFI BIOS-om je za­me­ra­ná na ná­roč­ných hrá­čov. Ho­dí sa aj pre tých, kto­rí si sta­va­jú vy­so­ko vý­kon­né PC a chcú vy­užiť vý­kon no­vých pro­ce­so­rov AMD FX na des­kto­po­vej plat­for­me Vis­he­ra.

Zdroj: GIGABYTEOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter